آمار کل " صادرات به" کشور "افغانستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 81,078,183 1,075,310,929,827 Rls. 33,137,808 $
2 1396 افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 67,601,451 897,136,871,974 Rls. 27,396,811 $
3 1396 افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 64,010,967 869,621,763,650 Rls. 26,717,896 $
4 1396 افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 65,434,863 856,261,413,801 Rls. 26,395,118 $
5 1396 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 25,116,792 413,917,579,782 Rls. 12,631,165 $
6 1396 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 21,838,786 361,790,541,862 Rls. 11,149,237 $
7 1396 افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 28,403,005 358,204,462,965 Rls. 11,045,831 $
8 1396 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 17,764,119 329,786,228,968 Rls. 10,165,521 $
9 1396 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 19,309,156 324,168,364,851 Rls. 9,960,398 $
10 1396 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 16,361,657 282,774,891,320 Rls. 8,720,718 $
11 1396 افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,002,720 278,087,325,411 Rls. 8,570,667 $
12 1396 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,013,749 276,819,869,827 Rls. 8,532,791 $
13 1396 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,772,770 255,989,839,923 Rls. 7,888,960 $
14 1396 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 18,507,031 241,886,623,243 Rls. 7,455,591 $
15 1396 افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 205,280,771 236,467,513,062 Rls. 7,289,210 $
16 1396 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 20,669,827 234,595,046,224 Rls. 7,231,396 $
17 1396 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 769,210 215,957,501,123 Rls. 6,590,653 $
18 1396 افغانستان 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 1,992,339 198,151,480,974 Rls. 6,107,747 $
19 1396 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 548,947 196,314,913,305 Rls. 6,049,702 $
20 1396 افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 677,537 195,946,342,263 Rls. 6,038,523 $
21 1396 افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 25,714,448 195,323,111,982 Rls. 6,002,001 $
22 1396 افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 27,820,640 183,990,479,922 Rls. 5,670,137 $
23 1396 افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 10,038,170 179,580,980,139 Rls. 5,520,980 $
24 1396 افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 14,644,420 178,686,840,133 Rls. 5,456,047 $
25 1396 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 15,675,930 177,908,194,252 Rls. 5,486,558 $
26 1396 افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 610,202 175,213,052,959 Rls. 5,349,227 $
27 1396 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 614,915 172,341,435,466 Rls. 5,296,426 $
28 1396 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,835,259 168,734,051,945 Rls. 5,200,789 $
29 1396 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,519,433 168,339,018,209 Rls. 5,188,903 $
30 1396 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,407,843 166,508,456,650 Rls. 5,131,516 $
31 1396 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 3,534,230 165,907,546,742 Rls. 5,112,833 $
32 1396 افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 568,067 163,512,566,603 Rls. 5,039,677 $
33 1396 افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 135,380,500 159,412,218,753 Rls. 4,865,140 $
34 1396 افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 129,534,502 155,665,297,052 Rls. 4,797,245 $
35 1396 افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 19,983,086 147,835,174,479 Rls. 4,513,656 $
36 1396 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 12,869,320 147,485,414,735 Rls. 4,504,250 $
37 1396 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 452,165 146,690,469,342 Rls. 4,521,287 $
38 1396 افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 492,695 144,318,432,960 Rls. 4,434,255 $
39 1396 افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,965,360 141,754,160,073 Rls. 4,369,593 $
40 1396 افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 118,402,711 140,202,187,087 Rls. 4,327,832 $
41 1396 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 435,800 140,116,296,629 Rls. 4,275,367 $
42 1396 افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,798,328 131,967,060,782 Rls. 4,069,897 $
43 1396 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,808,498 131,718,010,652 Rls. 4,061,567 $
44 1396 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 391,420 131,566,859,700 Rls. 4,044,187 $
45 1396 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,374,762 130,681,951,186 Rls. 3,986,788 $
46 1396 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,679,878 129,219,922,416 Rls. 3,984,968 $
47 1396 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,465,738 127,939,848,591 Rls. 3,932,762 $
48 1396 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 557,134 125,556,240,894 Rls. 3,871,845 $
49 1396 افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,793,540 121,165,278,990 Rls. 3,734,019 $
50 1396 افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 159,753 121,123,940,401 Rls. 3,721,620 $
51 1396 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 10,183,690 115,657,663,359 Rls. 3,564,251 $
52 1396 افغانستان 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 1,159,958 115,084,765,694 Rls. 3,548,728 $
53 1396 افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,432,091 114,259,478,594 Rls. 3,489,169 $
54 1396 افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,498,348 113,441,839,619 Rls. 3,496,815 $
55 1396 افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 22,089,690 109,069,271,941 Rls. 3,362,091 $
56 1396 افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 20,957,979 108,372,760,459 Rls. 3,307,613 $
57 1396 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,384,027 108,154,200,505 Rls. 3,301,441 $
58 1396 افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 19,775,199 107,369,402,150 Rls. 3,308,903 $
59 1396 افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,773,320 107,114,516,336 Rls. 3,301,015 $
60 1396 افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,984,166 107,082,583,068 Rls. 3,299,964 $
61 1396 افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 95,106,279 106,609,027,982 Rls. 3,277,371 $
62 1396 افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 181,733 105,805,640,072 Rls. 3,227,229 $
63 1396 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,158,367 104,701,417,818 Rls. 3,228,707 $
64 1396 افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 1,249,652 104,561,721,922 Rls. 3,192,140 $
65 1396 افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 338,786 103,616,604,107 Rls. 3,193,693 $
66 1396 افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,618,009 103,299,460,813 Rls. 3,151,939 $
67 1396 افغانستان 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 968,338 99,321,574,193 Rls. 3,028,806 $
68 1396 افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 12,526,107 97,611,172,478 Rls. 3,010,471 $
69 1396 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 2,011,453 97,224,909,454 Rls. 2,989,118 $
70 1396 افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,775,064 96,195,494,002 Rls. 2,965,065 $
71 1396 افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 517,548 96,049,664,900 Rls. 2,960,494 $
72 1396 افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 17,764,432 95,203,167,500 Rls. 2,935,880 $
73 1396 افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 946,490 91,525,779,846 Rls. 2,820,864 $
74 1396 افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 7,992,860 91,376,253,415 Rls. 2,810,335 $
75 1396 افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,863,996 91,084,835,904 Rls. 2,807,018 $
76 1396 افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,250,473 90,670,932,630 Rls. 2,794,751 $
77 1396 افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 302,659 89,178,330,180 Rls. 2,748,686 $
78 1396 افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 13,008,612 87,146,392,337 Rls. 2,686,192 $
79 1396 افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 487,000 87,100,151,143 Rls. 2,684,320 $
80 1396 افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 884,721 84,987,139,937 Rls. 2,593,369 $
81 1396 افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,918,572 84,318,682,214 Rls. 2,591,858 $
82 1396 افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,141,000 82,924,994,502 Rls. 2,555,625 $
83 1396 افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,925,735 82,281,451,321 Rls. 2,528,963 $
84 1396 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,068,928 81,557,608,807 Rls. 2,506,936 $
85 1396 افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 880,477 81,482,951,706 Rls. 2,486,842 $
86 1396 افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,482,474 81,357,504,857 Rls. 2,507,886 $
87 1396 افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 14,186,685 81,283,087,466 Rls. 2,497,142 $
88 1396 افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 274,715 80,329,477,789 Rls. 2,468,213 $
89 1396 افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,474,370 80,260,495,516 Rls. 2,467,637 $
90 1396 افغانستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 883,016 79,807,193,264 Rls. 2,459,392 $
91 1396 افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,041,774 79,677,215,494 Rls. 2,456,048 $
92 1396 افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,462,217 78,727,542,626 Rls. 2,420,022 $
93 1396 افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 1,022,867 77,606,616,507 Rls. 2,386,372 $
94 1396 افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,428,440 77,426,548,392 Rls. 2,387,630 $
95 1396 افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 260,742 76,094,712,612 Rls. 2,346,678 $
96 1396 افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 258,200 75,872,302,373 Rls. 2,338,115 $
97 1396 افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 839,955 75,022,926,327 Rls. 2,312,196 $
98 1396 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,825,473 74,564,668,851 Rls. 2,275,148 $
99 1396 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 276,380 72,824,678,731 Rls. 2,243,851 $
100 1396 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,296,930 71,644,861,705 Rls. 2,203,919 $
101 1396 افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,205,774 71,537,456,298 Rls. 2,205,090 $
102 1396 افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 4,233,528 70,139,405,902 Rls. 2,161,525 $
103 1396 افغانستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,633,024 68,891,340,585 Rls. 2,122,923 $
104 1396 افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 5,883,382 68,833,030,859 Rls. 2,097,753 $
105 1396 افغانستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 4,918,025 68,571,077,581 Rls. 2,090,167 $
106 1396 افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 902,150 68,494,915,510 Rls. 2,112,835 $
107 1396 افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,109,640 68,296,841,866 Rls. 2,084,950 $
108 1396 افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,172,188 67,416,461,318 Rls. 2,077,610 $
109 1396 افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,066,369 66,556,161,031 Rls. 2,045,375 $
110 1396 افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 217,906 64,513,054,248 Rls. 1,970,372 $
111 1396 افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 257,985 64,289,062,655 Rls. 1,981,151 $
112 1396 افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 61,300,000 63,889,352,880 Rls. 1,969,020 $
113 1396 افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 502,204 63,018,323,907 Rls. 1,922,437 $
114 1396 افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 655,232 62,895,227,851 Rls. 1,938,592 $
115 1396 افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 63,000,000 62,272,818,000 Rls. 1,902,000 $
116 1396 افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 353,114 62,258,020,511 Rls. 1,899,599 $
117 1396 افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,961,647 62,001,041,197 Rls. 1,911,291 $
118 1396 افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 659,446 61,962,932,668 Rls. 1,910,018 $
119 1396 افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 61,000,000 61,869,047,000 Rls. 1,907,000 $
120 1396 افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 760,885 61,431,244,760 Rls. 1,893,007 $
121 1396 افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,764,254 61,093,473,351 Rls. 1,883,125 $
122 1396 افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,167,359 60,403,100,221 Rls. 1,862,663 $
123 1396 افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,530,257 59,892,831,285 Rls. 1,845,794 $
124 1396 افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 1,093,569 59,719,325,809 Rls. 1,822,756 $
125 1396 افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,695,457 59,136,694,436 Rls. 1,804,349 $
126 1396 افغانستان 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 7,848,261 58,642,164,194 Rls. 1,808,639 $
127 1396 افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 615,708 58,352,741,464 Rls. 1,780,955 $
128 1396 افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,146 57,967,836,420 Rls. 1,786,624 $
129 1396 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 905,417 57,939,398,999 Rls. 1,785,929 $
130 1396 افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 5,015,300 57,885,508,006 Rls. 1,783,700 $
131 1396 افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 1,151 57,808,329,280 Rls. 1,782,560 $
132 1396 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 197,800 57,725,586,720 Rls. 1,780,200 $
133 1396 افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 611,172 57,253,915,080 Rls. 1,764,395 $
134 1396 افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 596,378 56,355,395,787 Rls. 1,736,770 $
135 1396 افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,635,286 55,822,739,592 Rls. 1,703,534 $
136 1396 افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 566,803 55,592,403,368 Rls. 1,714,346 $
137 1396 افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 532,022 53,757,893,016 Rls. 1,641,860 $
138 1396 افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 569,824 53,740,306,263 Rls. 1,656,378 $
139 1396 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 782,693 53,613,862,759 Rls. 1,652,235 $
140 1396 افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 167,536 53,451,125,390 Rls. 1,630,738 $
141 1396 افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 2,161,486 53,228,543,174 Rls. 1,641,423 $
142 1396 افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 6,306,036 53,226,203,581 Rls. 1,624,140 $
143 1396 افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 470,426 52,306,241,988 Rls. 1,612,296 $
144 1396 افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,519,865 51,458,647,905 Rls. 1,585,990 $
145 1396 افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,570,229 50,878,266,226 Rls. 1,569,038 $
146 1396 افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 444,207 50,654,754,154 Rls. 1,544,906 $
147 1396 افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 623,481 50,402,523,933 Rls. 1,553,285 $
148 1396 افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 511,767 50,316,508,056 Rls. 1,535,301 $
149 1396 افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 239,272 50,239,046,251 Rls. 1,548,479 $
150 1396 افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 1,749,200 49,529,841,732 Rls. 1,526,704 $
151 1396 افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,277,000 49,404,287,280 Rls. 1,522,110 $
152 1396 افغانستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,176,774 49,227,756,333 Rls. 1,514,799 $
153 1396 افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 48,000,000 48,970,170,000 Rls. 1,506,000 $
154 1396 افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 50,053,850 48,704,216,496 Rls. 1,501,992 $
155 1396 افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 904,472 48,680,959,605 Rls. 1,500,470 $
156 1396 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 764,831 48,669,500,636 Rls. 1,484,195 $
157 1396 افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 221,141 48,495,295,448 Rls. 1,494,600 $
158 1396 افغانستان 33051000 شامپوها 808,508 47,837,381,714 Rls. 1,460,309 $
159 1396 افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 409,840 45,875,210,739 Rls. 1,413,754 $
160 1396 افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 386,432 45,851,509,144 Rls. 1,413,196 $
161 1396 افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 421,099 45,815,427,838 Rls. 1,412,003 $
162 1396 افغانستان 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 463,436 45,671,624,655 Rls. 1,402,840 $
163 1396 افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,199,333 45,072,328,262 Rls. 1,389,844 $
164 1396 افغانستان 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 4,322,000 44,526,580,800 Rls. 1,372,150 $
165 1396 افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,620,216 43,467,611,900 Rls. 1,339,996 $
166 1396 افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,579,048 43,416,389,257 Rls. 1,338,348 $
167 1396 افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 2,045,824 43,223,693,657 Rls. 1,332,380 $
168 1396 افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 550,124 43,088,438,871 Rls. 1,313,219 $
169 1396 افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 146,462 42,901,901,994 Rls. 1,309,604 $
170 1396 افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,070,555 42,801,562,422 Rls. 1,319,860 $
171 1396 افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 465,278 42,791,703,181 Rls. 1,318,740 $
172 1396 افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,885,269 42,771,124,353 Rls. 1,304,264 $
173 1396 افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 2,627,000 42,675,684,000 Rls. 1,315,925 $
174 1396 افغانستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 142,544 42,659,381,265 Rls. 1,314,785 $
175 1396 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 640,162 42,507,177,130 Rls. 1,297,960 $
176 1396 افغانستان 34011150 صابون رختشويي 1,160,629 42,487,284,177 Rls. 1,297,870 $
177 1396 افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 434,760 42,302,064,402 Rls. 1,303,976 $
178 1396 افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 510,760 42,127,033,679 Rls. 1,298,247 $
179 1396 افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 39,151 41,818,375,344 Rls. 1,289,590 $
180 1396 افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,993,332 41,753,851,222 Rls. 1,286,713 $
181 1396 افغانستان 09102090 زعفران به صورت فله 814 41,648,789,520 Rls. 1,269,840 $
182 1396 افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,229,375 41,389,092,596 Rls. 1,264,684 $
183 1396 افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 756,893 41,274,855,789 Rls. 1,272,856 $
184 1396 افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 140,926 40,981,737,458 Rls. 1,259,697 $
185 1396 افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 448,133 40,940,756,981 Rls. 1,261,880 $
186 1396 افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 143,779 40,878,987,929 Rls. 1,259,802 $
187 1396 افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 603,826 40,831,949,700 Rls. 1,246,875 $
188 1396 افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 317,213 40,638,547,449 Rls. 1,249,103 $
189 1396 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 739,748 40,631,773,899 Rls. 1,252,231 $
190 1396 افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 458,060 40,457,445,386 Rls. 1,234,660 $
191 1396 افغانستان 08081000 سيب , تازه 4,646,330 40,300,200,478 Rls. 1,242,316 $
192 1396 افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 408,774 40,031,389,545 Rls. 1,233,908 $
193 1396 افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 354,300 39,736,848,521 Rls. 1,224,602 $
194 1396 افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 692,803 39,547,909,184 Rls. 1,218,784 $
195 1396 افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 433,651 39,547,612,103 Rls. 1,218,759 $
196 1396 افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 608,442 39,539,756,368 Rls. 1,218,484 $
197 1396 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 619,676 38,953,755,928 Rls. 1,201,299 $
198 1396 افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 689,848 38,739,823,735 Rls. 1,181,986 $
199 1396 افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 451,288 38,656,276,367 Rls. 1,191,278 $
200 1396 افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 741,159 38,545,019,054 Rls. 1,188,089 $
مجموع کل
22,389,995,756,358 ريال
مجموع کل
688,306,725 دلار