آمار کل " صادرات به" کشور "امارات متحده عربي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 542,028,000 6,893,880,520,776 Rls. 212,623,805 $
2 1396 امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 489,628,000 6,287,209,732,544 Rls. 192,071,272 $
3 1396 امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 411,903,000 5,241,206,021,126 Rls. 161,547,553 $
4 1396 امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 403,970,000 5,141,987,416,478 Rls. 158,469,352 $
5 1396 امارات متحده عربي 27090010 ميعانات گازي 376,602,000 4,803,378,913,110 Rls. 147,733,133 $
6 1396 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 299,214,707 4,297,349,525,595 Rls. 132,131,656 $
7 1396 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 201,606,528 3,024,552,773,524 Rls. 93,270,402 $
8 1396 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 208,490,181 2,693,267,325,051 Rls. 82,173,458 $
9 1396 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 189,364,643 2,616,245,292,697 Rls. 80,626,387 $
10 1396 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 164,241,687 2,348,259,265,371 Rls. 72,367,787 $
11 1396 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 135,027,722 1,919,585,838,800 Rls. 59,007,560 $
12 1396 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 140,459,514 1,895,013,101,626 Rls. 58,393,649 $
13 1396 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 137,291,599 1,852,935,525,316 Rls. 56,417,564 $
14 1396 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 119,931,000 1,627,847,259,680 Rls. 50,202,341 $
15 1396 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 94,125,267 1,302,563,844,160 Rls. 40,149,140 $
16 1396 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 99,120,851 1,226,667,683,820 Rls. 37,752,989 $
17 1396 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 77,465,117 1,224,513,206,367 Rls. 37,656,678 $
18 1396 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 85,847,322 1,210,375,913,904 Rls. 37,308,513 $
19 1396 امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 125,014,420 1,136,352,988,921 Rls. 35,029,095 $
20 1396 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 80,324,360 1,088,121,639,872 Rls. 33,169,666 $
21 1396 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 56,042,339 979,428,409,686 Rls. 30,184,148 $
22 1396 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 58,282,435 967,153,259,109 Rls. 29,563,433 $
23 1396 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 56,085,272 928,078,186,046 Rls. 28,619,009 $
24 1396 امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 100,010,500 908,644,985,360 Rls. 28,002,940 $
25 1396 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 62,976,936 795,390,123,683 Rls. 24,512,367 $
26 1396 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 46,100,479 641,017,182,286 Rls. 19,766,900 $
27 1396 امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 41,547,083 594,411,277,840 Rls. 18,329,327 $
28 1396 امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 58,510,280 582,820,029,381 Rls. 17,808,292 $
29 1396 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 42,547,710 581,872,939,504 Rls. 17,933,412 $
30 1396 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 41,562,000 580,036,479,904 Rls. 17,663,421 $
31 1396 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 48,207,640 578,605,648,200 Rls. 17,777,460 $
32 1396 امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 59,708,820 544,513,457,055 Rls. 16,718,469 $
33 1396 امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 57,292,489 526,773,301,230 Rls. 16,041,897 $
34 1396 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 38,042,177 511,322,372,275 Rls. 15,719,629 $
35 1396 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 39,934,054 487,860,623,046 Rls. 15,036,924 $
36 1396 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 37,831,920 487,340,189,316 Rls. 15,029,888 $
37 1396 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 25,989,212 447,346,289,139 Rls. 13,786,135 $
38 1396 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 29,828,143 405,928,628,860 Rls. 12,403,309 $
39 1396 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 71,269,567 383,647,224,609 Rls. 11,832,168 $
40 1396 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 27,482,303 381,216,647,167 Rls. 11,748,012 $
41 1396 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 58,972,070 328,061,882,139 Rls. 10,112,354 $
42 1396 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 48,937,690 327,665,085,357 Rls. 10,097,845 $
43 1396 امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 31,818,760 319,189,198,126 Rls. 9,835,521 $
44 1396 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 58,889,001 314,891,522,291 Rls. 9,616,809 $
45 1396 امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 21,231,359 313,310,131,485 Rls. 9,655,463 $
46 1396 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 21,186,000 293,475,124,404 Rls. 9,003,685 $
47 1396 امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,110,000 273,539,336,000 Rls. 8,430,800 $
48 1396 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 49,443,104 270,867,616,762 Rls. 8,328,458 $
49 1396 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,633,000 264,645,124,820 Rls. 8,125,426 $
50 1396 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 27,912,250 245,200,984,932 Rls. 7,557,122 $
51 1396 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 22,748,790 232,448,246,648 Rls. 7,152,076 $
52 1396 امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 3,668,212 230,911,015,057 Rls. 7,042,441 $
53 1396 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 14,650,982 224,789,828,232 Rls. 6,928,029 $
54 1396 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 39,749,954 209,563,454,593 Rls. 6,458,434 $
55 1396 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 20,050,118 207,769,157,440 Rls. 6,357,540 $
56 1396 امارات متحده عربي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,067,030 182,205,408,704 Rls. 5,618,768 $
57 1396 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,899,169 178,247,604,429 Rls. 5,440,131 $
58 1396 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 214,480,000 172,678,653,000 Rls. 5,272,000 $
59 1396 امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 13,500,000 162,899,100,000 Rls. 5,005,000 $
60 1396 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,450,174 160,527,208,900 Rls. 4,950,675 $
61 1396 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 11,613,000 160,108,941,244 Rls. 4,934,515 $
62 1396 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,597,513 156,823,814,095 Rls. 4,817,783 $
63 1396 امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3,222 156,335,740,805 Rls. 4,817,969 $
64 1396 امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,952 143,117,223,884 Rls. 4,411,563 $
65 1396 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 9,781,777 136,714,368,640 Rls. 4,169,120 $
66 1396 امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 460,430 130,324,352,445 Rls. 4,017,453 $
67 1396 امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,664 129,944,102,556 Rls. 4,007,102 $
68 1396 امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 1,024,000 125,603,136,500 Rls. 3,870,250 $
69 1396 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 14,137,232 125,229,010,474 Rls. 3,862,860 $
70 1396 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 10,701,495 121,497,882,431 Rls. 3,744,943 $
71 1396 امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 10,914,660 116,984,709,805 Rls. 3,601,508 $
72 1396 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 141,783,930 115,008,330,068 Rls. 3,544,597 $
73 1396 امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 2,473 113,167,978,716 Rls. 3,488,169 $
74 1396 امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2,260 110,590,773,570 Rls. 3,374,971 $
75 1396 امارات متحده عربي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,821,500 105,426,383,711 Rls. 3,216,397 $
76 1396 امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 99 98,948,095,991 Rls. 3,049,132 $
77 1396 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 14,661,000 93,515,723,575 Rls. 2,853,936 $
78 1396 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,538,080 92,283,026,450 Rls. 2,844,662 $
79 1396 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,000,000 91,445,200,000 Rls. 2,800,000 $
80 1396 امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 7,006,735 90,913,787,972 Rls. 2,802,694 $
81 1396 امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 7,000,000 90,882,400,000 Rls. 2,800,000 $
82 1396 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 111,185,450 90,164,022,045 Rls. 2,778,792 $
83 1396 امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 77 87,927,383,047 Rls. 2,702,011 $
84 1396 امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 6,719,412 84,230,337,015 Rls. 2,579,085 $
85 1396 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 16,680,950 84,216,004,872 Rls. 2,595,476 $
86 1396 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,023,230 80,825,220,519 Rls. 2,491,451 $
87 1396 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 4,558,092 76,544,075,896 Rls. 2,358,904 $
88 1396 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 12,717,700 76,241,663,900 Rls. 2,343,154 $
89 1396 امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 71 75,415,199,939 Rls. 2,301,556 $
90 1396 امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 30,413 73,818,143,105 Rls. 2,266,237 $
91 1396 امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,696 71,096,517,536 Rls. 2,192,202 $
92 1396 امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 574,000 69,543,621,250 Rls. 2,120,500 $
93 1396 امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 240,030 68,666,612,138 Rls. 2,117,214 $
94 1396 امارات متحده عربي 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1,419 68,532,220,937 Rls. 2,106,252 $
95 1396 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 852,334 67,438,179,011 Rls. 2,078,352 $
96 1396 امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 228,700 61,615,212,165 Rls. 1,898,845 $
97 1396 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 968,149 58,280,848,952 Rls. 1,796,172 $
98 1396 امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 1,336 56,820,920,856 Rls. 1,751,047 $
99 1396 امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,455 56,546,751,684 Rls. 1,742,885 $
100 1396 امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,180,000 55,975,951,680 Rls. 1,705,440 $
101 1396 امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 4,876,010 55,814,451,115 Rls. 1,706,603 $
102 1396 امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 5,148,944 53,310,612,716 Rls. 1,626,621 $
103 1396 امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 112,074 53,271,256,510 Rls. 1,642,090 $
104 1396 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 135,269,650 53,194,635,172 Rls. 1,623,231 $
105 1396 امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 104,965 52,170,629,672 Rls. 1,607,934 $
106 1396 امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 106,640 51,391,801,600 Rls. 1,578,780 $
107 1396 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 352,932 50,078,941,300 Rls. 1,539,155 $
108 1396 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 120,146,740 46,770,404,289 Rls. 1,441,681 $
109 1396 امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,483 43,954,667,213 Rls. 1,354,438 $
110 1396 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 110,040,570 42,848,001,315 Rls. 1,320,485 $
111 1396 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,724,000 42,275,779,000 Rls. 1,303,400 $
112 1396 امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,669,323 39,104,912,889 Rls. 1,201,119 $
113 1396 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 3,300 38,742,942,348 Rls. 1,188,915 $
114 1396 امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 523,000 38,347,451,740 Rls. 1,181,980 $
115 1396 امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 5,385,478 38,045,628,584 Rls. 1,172,485 $
116 1396 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 97,001,600 37,744,781,580 Rls. 1,164,017 $
117 1396 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 272,071 37,460,269,475 Rls. 1,145,815 $
118 1396 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,850,000 37,161,425,000 Rls. 1,146,250 $
119 1396 امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 3,702,964 36,786,778,193 Rls. 1,122,526 $
120 1396 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 45,200,000 36,719,350,000 Rls. 1,130,000 $
121 1396 امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 749 36,714,611,303 Rls. 1,121,941 $
122 1396 امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 5,237,784 36,623,552,315 Rls. 1,125,357 $
123 1396 امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 5,523,670 36,328,259,630 Rls. 1,108,764 $
124 1396 امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 12,189,500 35,936,336,745 Rls. 1,097,055 $
125 1396 امارات متحده عربي 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 3,200,000 35,811,552,000 Rls. 1,104,000 $
126 1396 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 1,046,033 35,762,462,958 Rls. 1,102,263 $
127 1396 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 90,329,717 35,266,311,862 Rls. 1,083,955 $
128 1396 امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,212,450 33,020,005,146 Rls. 1,017,600 $
129 1396 امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 273,500 30,800,268,880 Rls. 938,080 $
130 1396 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 3,600,000 30,568,824,000 Rls. 936,000 $
131 1396 امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 847,350 30,235,206,925 Rls. 931,878 $
132 1396 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 6,107,500 29,920,002,064 Rls. 922,607 $
133 1396 امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 819,700 29,760,848,304 Rls. 917,191 $
134 1396 امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 2,690,432 29,210,211,071 Rls. 900,232 $
135 1396 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 25,639,568 29,153,161,280 Rls. 897,383 $
136 1396 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 482,600 28,939,552,220 Rls. 892,440 $
137 1396 امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,340,684 28,902,064,335 Rls. 890,648 $
138 1396 امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 63,636 28,768,779,840 Rls. 887,260 $
139 1396 امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 2,527,376 28,347,249,030 Rls. 873,587 $
140 1396 امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 501,005 28,269,044,144 Rls. 871,748 $
141 1396 امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 14,900,000 27,551,673,900 Rls. 849,170 $
142 1396 امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,636,370 25,682,378,197 Rls. 791,480 $
143 1396 امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 2,268,050 25,436,625,806 Rls. 775,605 $
144 1396 امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 8,700,000 25,405,650,000 Rls. 783,000 $
145 1396 امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 13,500,000 25,183,107,300 Rls. 769,500 $
146 1396 امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 596,214 25,107,361,584 Rls. 773,925 $
147 1396 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 316,000 25,054,495,760 Rls. 772,520 $
148 1396 امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 128,091 25,008,557,261 Rls. 768,555 $
149 1396 امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,470,712 24,076,067,428 Rls. 739,787 $
150 1396 امارات متحده عربي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,706,010 24,007,154,643 Rls. 739,953 $
151 1396 امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهمانند 2,015,706 23,857,309,343 Rls. 727,628 $
152 1396 امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 257,242 23,613,658,863 Rls. 727,997 $
153 1396 امارات متحده عربي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 18,157,839 23,572,447,724 Rls. 726,405 $
154 1396 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 155,772 22,305,195,610 Rls. 687,730 $
155 1396 امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 2,030,103 22,115,485,702 Rls. 679,646 $
156 1396 امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,286,701 21,703,562,194 Rls. 669,080 $
157 1396 امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 8,545,250 21,500,920,705 Rls. 657,085 $
158 1396 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 262,050 20,742,669,825 Rls. 637,605 $
159 1396 امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 11,195,814 20,706,878,084 Rls. 638,161 $
160 1396 امارات متحده عربي 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 1,341,742 20,184,450,859 Rls. 617,230 $
161 1396 امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,412,797 20,065,020,383 Rls. 612,233 $
162 1396 امارات متحده عربي 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,594,854 19,926,625,986 Rls. 612,424 $
163 1396 امارات متحده عربي 07093000 بادمجان تازه يا سرد کرده 2,257,414 19,507,053,760 Rls. 595,328 $
164 1396 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 118,993 19,354,732,405 Rls. 596,466 $
165 1396 امارات متحده عربي 85044020 شارژر باطري 1,960 19,147,776,000 Rls. 590,088 $
166 1396 امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 502,500 18,933,866,509 Rls. 583,508 $
167 1396 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 16,545,936 18,785,277,082 Rls. 579,081 $
168 1396 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 533,462 18,554,125,039 Rls. 566,299 $
169 1396 امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,745,935 18,520,895,013 Rls. 570,770 $
170 1396 امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,086,076 18,480,240,620 Rls. 564,822 $
171 1396 امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 780 18,405,744,622 Rls. 567,627 $
172 1396 امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 9,900,000 18,356,878,500 Rls. 564,300 $
173 1396 امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 65,100 18,340,658,575 Rls. 563,385 $
174 1396 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 784,011 18,153,836,404 Rls. 559,653 $
175 1396 امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 9,800,000 18,113,311,800 Rls. 558,600 $
176 1396 امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 13,957,936 18,029,854,097 Rls. 555,706 $
177 1396 امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 6,941,750 18,013,279,580 Rls. 555,125 $
178 1396 امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,010,951 17,669,345,636 Rls. 544,576 $
179 1396 امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 239,600 17,559,623,248 Rls. 541,496 $
180 1396 امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 89,630 17,447,799,208 Rls. 537,782 $
181 1396 امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 420,211 17,420,191,524 Rls. 537,181 $
182 1396 امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,342,063 17,364,725,211 Rls. 533,750 $
183 1396 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 15,262,524 17,322,207,876 Rls. 534,187 $
184 1396 امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 1,540 17,289,694,181 Rls. 532,907 $
185 1396 امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 188,140 17,266,478,418 Rls. 532,436 $
186 1396 امارات متحده عربي 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 321 17,166,500,115 Rls. 529,071 $
187 1396 امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 1,027,157 17,088,705,690 Rls. 526,621 $
188 1396 امارات متحده عربي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,505,000 17,086,716,500 Rls. 526,750 $
189 1396 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 124,453 17,035,753,728 Rls. 524,988 $
190 1396 امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 14,850,000 16,667,045,604 Rls. 512,721 $
191 1396 امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 455,000 16,417,125,725 Rls. 500,500 $
192 1396 امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,329,545 16,217,103,213 Rls. 499,764 $
193 1396 امارات متحده عربي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 500,000 16,079,328,000 Rls. 496,000 $
194 1396 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 14,138,269 16,057,401,537 Rls. 494,851 $
195 1396 امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 947,545 15,979,030,774 Rls. 492,725 $
196 1396 امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,689,650 15,890,294,775 Rls. 488,342 $
197 1396 امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,593,752 15,847,522,583 Rls. 483,536 $
198 1396 امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 19,130 15,671,248,000 Rls. 482,998 $
199 1396 امارات متحده عربي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 500,000 15,637,872,500 Rls. 480,500 $
200 1396 امارات متحده عربي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 500,000 15,590,687,400 Rls. 480,500 $
مجموع کل
81,625,180,847,604 ريال
مجموع کل
2,509,482,089 دلار