آمار کل " صادرات به" کشور "اندونزي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 45,100,000 702,272,186,000 Rls. 21,406,000 $
2 1396 اندونزي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 70,014,118 635,893,423,461 Rls. 19,603,953 $
3 1396 اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 45,100,000 628,691,822,000 Rls. 19,162,000 $
4 1396 اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,151,896 459,260,976,355 Rls. 14,042,531 $
5 1396 اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,000,000 454,314,000,000 Rls. 14,000,000 $
6 1396 اندونزي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 45,000,000 410,697,000,000 Rls. 12,600,000 $
7 1396 اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,197,474 384,846,780,996 Rls. 11,856,762 $
8 1396 اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,447,693 372,703,640,991 Rls. 11,485,828 $
9 1396 اندونزي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 34,253,775 313,675,519,185 Rls. 9,591,057 $
10 1396 اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 22,459,392 313,464,368,404 Rls. 9,657,538 $
11 1396 اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 20,901,878 291,555,471,273 Rls. 8,985,037 $
12 1396 اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 275,190,300,000 Rls. 8,470,000 $
13 1396 اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 24,200,000 259,465,140,000 Rls. 7,986,000 $
14 1396 اندونزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 15,305,000 202,489,894,550 Rls. 6,240,251 $
15 1396 اندونزي 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,832,141 189,152,491,572 Rls. 5,832,999 $
16 1396 اندونزي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 14,274,000 189,029,449,242 Rls. 5,817,198 $
17 1396 اندونزي 27132000 قيرنفت 6,617,477 45,663,903,849 Rls. 1,394,073 $
18 1396 اندونزي 27132000 قيرنفت 4,768,338 32,486,089,478 Rls. 1,001,347 $
19 1396 اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 530,853 32,413,988,040 Rls. 998,886 $
20 1396 اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 488,398 29,719,957,279 Rls. 908,530 $
21 1396 اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 384,458 24,352,888,623 Rls. 750,707 $
22 1396 اندونزي 27132000 قيرنفت 3,565,529 24,285,447,288 Rls. 748,758 $
23 1396 اندونزي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 643,500 23,807,650,336 Rls. 733,564 $
24 1396 اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 379,660 22,777,158,522 Rls. 702,364 $
25 1396 اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 274,932 18,026,778,312 Rls. 553,366 $
26 1396 اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 292,170 17,562,776,139 Rls. 540,514 $
27 1396 اندونزي 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 201,980 14,802,603,728 Rls. 456,476 $
28 1396 اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 146,750 12,286,249,318 Rls. 378,761 $
29 1396 اندونزي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 302,400 12,129,112,800 Rls. 372,960 $
30 1396 اندونزي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 1,530 10,352,987,585 Rls. 318,113 $
31 1396 اندونزي 27132000 قيرنفت 1,494,633 10,209,764,840 Rls. 313,872 $
32 1396 اندونزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 36,600 9,468,758,926 Rls. 291,890 $
33 1396 اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 306,000 8,208,560,250 Rls. 252,450 $
34 1396 اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 97,260 8,106,490,284 Rls. 249,861 $
35 1396 اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 172,630 7,433,139,406 Rls. 229,227 $
36 1396 اندونزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 163,507 7,077,258,948 Rls. 218,148 $
37 1396 اندونزي 27132000 قيرنفت 980,100 6,678,891,450 Rls. 205,821 $
38 1396 اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 499,980 6,163,937,727 Rls. 189,993 $
39 1396 اندونزي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 73,810 5,978,447,730 Rls. 184,230 $
40 1396 اندونزي 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 489,400 5,637,325,190 Rls. 171,290 $
41 1396 اندونزي 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 1,977,000 5,068,131,666 Rls. 154,206 $
42 1396 اندونزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 8,980 4,531,978,337 Rls. 138,343 $
43 1396 اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 145,485 4,247,096,836 Rls. 130,885 $
44 1396 اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 313,874 4,075,069,442 Rls. 125,549 $
45 1396 اندونزي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,500 4,073,369,412 Rls. 125,574 $
46 1396 اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 4,006,002,000 Rls. 123,200 $
47 1396 اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 5,560,000 3,619,004,000 Rls. 111,200 $
48 1396 اندونزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 250,000 3,153,053,750 Rls. 96,250 $
49 1396 اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 86,570 3,033,309,818 Rls. 93,511 $
50 1396 اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 128,996 2,728,593,105 Rls. 83,846 $
51 1396 اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,514,743,000 Rls. 77,000 $
52 1396 اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,499,266,000 Rls. 77,000 $
53 1396 اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 104,761 2,438,510,490 Rls. 74,295 $
54 1396 اندونزي 27101940 روغن پايه معدني 185,687 2,413,566,125 Rls. 74,275 $
55 1396 اندونزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 113 2,363,184,000 Rls. 72,000 $
56 1396 اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 105,670 2,229,377,730 Rls. 68,685 $
57 1396 اندونزي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 47,880 2,080,041,022 Rls. 63,202 $
58 1396 اندونزي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 37,000 1,944,333,720 Rls. 59,940 $
59 1396 اندونزي 72027000 فروموليبدن. 5,000 1,898,383,500 Rls. 58,500 $
60 1396 اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 128,700 1,878,178,562 Rls. 57,914 $
61 1396 اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 126,393 1,844,943,704 Rls. 56,870 $
62 1396 اندونزي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 55,000,000 1,782,990,000 Rls. 55,000 $
63 1396 اندونزي 90189011 ----دستگاه الكتروكوتر(electrosurgical unit) 190 1,707,896,130 Rls. 52,630 $
64 1396 اندونزي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 216,000 1,694,638,628 Rls. 52,244 $
65 1396 اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 68,020 1,640,621,440 Rls. 50,560 $
66 1396 اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,498,173,600 Rls. 46,200 $
67 1396 اندونزي 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 1,800 1,467,603,200 Rls. 44,800 $
68 1396 اندونزي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,200 1,381,774,620 Rls. 42,180 $
69 1396 اندونزي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 94,100 1,374,434,010 Rls. 42,354 $
70 1396 اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 133,120 1,346,449,212 Rls. 41,534 $
71 1396 اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 38,720 1,255,612,160 Rls. 38,720 $
72 1396 اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 116,610 1,180,559,518 Rls. 36,382 $
73 1396 اندونزي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 22,000 1,141,712,000 Rls. 35,200 $
74 1396 اندونزي 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 1,000 1,140,406,600 Rls. 35,150 $
75 1396 اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 112,190 1,136,127,374 Rls. 35,003 $
76 1396 اندونزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 279,760 1,088,875,385 Rls. 33,557 $
77 1396 اندونزي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 999,429,200 Rls. 30,800 $
78 1396 اندونزي 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 1,170 943,471,520 Rls. 29,080 $
79 1396 اندونزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 2,777 879,639,009 Rls. 27,126 $
80 1396 اندونزي 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 1,080 876,153,600 Rls. 26,880 $
81 1396 اندونزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,350 763,515,000 Rls. 23,500 $
82 1396 اندونزي 90051000 دوربين دوچشمي 21 754,906,000 Rls. 23,000 $
83 1396 اندونزي 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 69,740 710,594,522 Rls. 21,758 $
84 1396 اندونزي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 11,300 656,440,000 Rls. 20,000 $
85 1396 اندونزي 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 24,000 545,059,200 Rls. 16,800 $
86 1396 اندونزي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 76,920 499,210,800 Rls. 15,384 $
87 1396 اندونزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 23,000 487,295,250 Rls. 14,950 $
88 1396 اندونزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 1,647 481,029,935 Rls. 14,823 $
89 1396 اندونزي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 451,766,700 Rls. 13,860 $
90 1396 اندونزي 25081000 بنتونيت 150,000 442,246,500 Rls. 13,500 $
91 1396 اندونزي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 19,200 404,963,520 Rls. 12,480 $
92 1396 اندونزي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 24,513 397,339,520 Rls. 12,256 $
93 1396 اندونزي 25081000 بنتونيت 134,000 391,355,370 Rls. 12,060 $
94 1396 اندونزي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 1,194 349,725,641 Rls. 10,746 $
95 1396 اندونزي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 236,473,020 Rls. 7,290 $
96 1396 اندونزي 25081000 بنتونيت 80,000 233,546,400 Rls. 7,197 $
97 1396 اندونزي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 600 228,032,110 Rls. 7,027 $
98 1396 اندونزي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 20,000 195,570,000 Rls. 6,000 $
99 1396 اندونزي 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 46 182,377,897 Rls. 5,622 $
100 1396 اندونزي 25081000 بنتونيت 59,550 173,867,680 Rls. 5,360 $
101 1396 اندونزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 270 153,967,300 Rls. 4,700 $
102 1396 اندونزي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 3,740 122,518,660 Rls. 3,740 $
103 1396 اندونزي 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 170 96,639,050 Rls. 2,950 $
104 1396 اندونزي 90181190 ---اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 10 77,988,000 Rls. 2,400 $
105 1396 اندونزي 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 90 68,449,500 Rls. 2,100 $
106 1396 اندونزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 39 59,089,629 Rls. 1,821 $
107 1396 اندونزي 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 70 38,275,660 Rls. 1,180 $
108 1396 اندونزي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 1,780 35,345,000 Rls. 1,089 $
109 1396 اندونزي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 250 22,746,500 Rls. 700 $
مجموع کل
6,574,769,667,866 ريال
مجموع کل
201,864,293 دلار
[1]