آمار کل " صادرات به" کشور "انگلستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 29,694 122,015,930,763 Rls. 3,761,421 $
2 1396 انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,237 56,011,910,195 Rls. 1,712,261 $
3 1396 انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 17,500 55,031,760,008 Rls. 1,695,476 $
4 1396 انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,089,000 44,865,672,093 Rls. 1,373,427 $
5 1396 انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 9,946 40,668,245,925 Rls. 1,249,308 $
6 1396 انگلستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 510,000 18,614,745,000 Rls. 573,750 $
7 1396 انگلستان 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 5,570 11,975,599,768 Rls. 369,336 $
8 1396 انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 11,789,784,256 Rls. 363,232 $
9 1396 انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,388 8,962,384,111 Rls. 276,190 $
10 1396 انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,112 7,429,741,092 Rls. 228,952 $
11 1396 انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 7,315,257,114 Rls. 225,522 $
12 1396 انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 154,447 6,661,682,660 Rls. 205,326 $
13 1396 انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 12,113 5,249,931,602 Rls. 161,850 $
14 1396 انگلستان 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 2,304 4,932,499,968 Rls. 152,064 $
15 1396 انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 59,560 4,830,018,200 Rls. 148,900 $
16 1396 انگلستان 13019040 كتيرا 24,014 4,511,013,590 Rls. 139,070 $
17 1396 انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 164,100 4,374,613,565 Rls. 134,844 $
18 1396 انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 3,929,917,266 Rls. 121,077 $
19 1396 انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 41,350 3,358,653,750 Rls. 103,375 $
20 1396 انگلستان 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 1,287 2,802,525,440 Rls. 86,372 $
21 1396 انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 641 2,796,651,000 Rls. 85,800 $
22 1396 انگلستان 16043100 خاويار 32 2,671,860,446 Rls. 81,371 $
23 1396 انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 106,080 2,658,965,695 Rls. 81,681 $
24 1396 انگلستان 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 22,752 2,582,896,355 Rls. 79,633 $
25 1396 انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 106,500 2,541,789,810 Rls. 78,330 $
26 1396 انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 47 2,477,223,723 Rls. 76,342 $
27 1396 انگلستان 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 1,108 2,415,042,960 Rls. 74,272 $
28 1396 انگلستان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 21,330 2,333,517,780 Rls. 71,940 $
29 1396 انگلستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 8,832 2,292,857,856 Rls. 70,656 $
30 1396 انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 89,000 2,223,867,030 Rls. 68,530 $
31 1396 انگلستان 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 1,001 2,204,351,864 Rls. 67,496 $
32 1396 انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,528 1,995,934,398 Rls. 61,506 $
33 1396 انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 56,000 1,968,986,600 Rls. 60,700 $
34 1396 انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 36 1,961,101,257 Rls. 60,240 $
35 1396 انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 11,880 1,940,254,080 Rls. 59,120 $
36 1396 انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 11,600 1,884,710,000 Rls. 58,000 $
37 1396 انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 528 1,676,889,500 Rls. 51,678 $
38 1396 انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 20,580 1,669,501,050 Rls. 51,450 $
39 1396 انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 15,104 1,643,086,866 Rls. 50,650 $
40 1396 انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 31 1,623,419,515 Rls. 49,535 $
41 1396 انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,111 1,598,473,404 Rls. 49,293 $
42 1396 انگلستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,576,778,400 Rls. 48,600 $
43 1396 انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,412 1,500,318,936 Rls. 46,236 $
44 1396 انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 11,407 1,476,551,552 Rls. 45,524 $
45 1396 انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 21,591 1,412,070,590 Rls. 43,182 $
46 1396 انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 53,500 1,348,085,718 Rls. 41,167 $
47 1396 انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 53,400 1,334,169,452 Rls. 41,116 $
48 1396 انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 25 1,308,353,347 Rls. 40,319 $
49 1396 انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 11,580 1,258,985,676 Rls. 38,797 $
50 1396 انگلستان 08071900 خربزه وهمانند 94,803 1,218,126,953 Rls. 37,444 $
51 1396 انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,480 1,202,331,765 Rls. 36,887 $
52 1396 انگلستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 30,500 1,168,962,600 Rls. 35,931 $
53 1396 انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,095 1,165,600,132 Rls. 35,944 $
54 1396 انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,321 1,122,650,361 Rls. 34,263 $
55 1396 انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 17,402 1,112,971,390 Rls. 34,208 $
56 1396 انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 9,548 1,064,551,740 Rls. 32,704 $
57 1396 انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,931 1,061,762,898 Rls. 32,641 $
58 1396 انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,950 1,061,044,160 Rls. 32,720 $
59 1396 انگلستان 08071100 هندوا نه , تازه 218,048 1,060,533,670 Rls. 32,706 $
60 1396 انگلستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,059,642,000 Rls. 32,400 $
61 1396 انگلستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,053,152,000 Rls. 32,000 $
62 1396 انگلستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 17,004 1,040,936,301 Rls. 32,004 $
63 1396 انگلستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 11,550 1,030,232,905 Rls. 31,763 $
64 1396 انگلستان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 13,835 1,024,743,194 Rls. 31,537 $
65 1396 انگلستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 16,393 983,171,600 Rls. 30,315 $
66 1396 انگلستان 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 16,300 951,730,920 Rls. 29,340 $
67 1396 انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 14,544 943,565,472 Rls. 29,082 $
68 1396 انگلستان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 16,268 930,030,343 Rls. 28,477 $
69 1396 انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,366 926,038,633 Rls. 28,546 $
70 1396 انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,272 910,087,883 Rls. 27,653 $
71 1396 انگلستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,027 878,199,650 Rls. 26,870 $
72 1396 انگلستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 25,600 865,024,120 Rls. 26,360 $
73 1396 انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 13,292 862,491,296 Rls. 26,584 $
74 1396 انگلستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,520 846,334,818 Rls. 26,082 $
75 1396 انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 10,540 831,744,000 Rls. 25,600 $
76 1396 انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 12,768 828,202,368 Rls. 25,536 $
77 1396 انگلستان 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 12,660 821,330,160 Rls. 25,320 $
78 1396 انگلستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,563 761,951,550 Rls. 23,475 $
79 1396 انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 49,060 737,364,090 Rls. 22,622 $
80 1396 انگلستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 44,047 714,617,374 Rls. 22,023 $
81 1396 انگلستان 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 11,322 706,350,996 Rls. 21,762 $
82 1396 انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 6,307 688,761,686 Rls. 21,022 $
83 1396 انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,336 669,326,200 Rls. 20,560 $
84 1396 انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 15,351 647,452,464 Rls. 19,956 $
85 1396 انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,310 636,713,500 Rls. 19,625 $
86 1396 انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,465 629,155,473 Rls. 19,393 $
87 1396 انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,978 627,038,812 Rls. 19,334 $
88 1396 انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 14,300 626,601,690 Rls. 19,283 $
89 1396 انگلستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,927 610,880,790 Rls. 18,834 $
90 1396 انگلستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 6,800 606,702,800 Rls. 18,700 $
91 1396 انگلستان 20029010 رب گوجه فرنگي 11,220 597,300,750 Rls. 18,410 $
92 1396 انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 10 580,690,128 Rls. 17,899 $
93 1396 انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 9 563,962,934 Rls. 17,233 $
94 1396 انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,500 560,599,760 Rls. 17,080 $
95 1396 انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 33,000 556,233,675 Rls. 17,065 $
96 1396 انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 225 538,528,514 Rls. 16,603 $
97 1396 انگلستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,032 537,822,414 Rls. 16,580 $
98 1396 انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,480 536,623,760 Rls. 16,540 $
99 1396 انگلستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 12,210 532,378,906 Rls. 16,393 $
100 1396 انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 28 501,852,780 Rls. 15,444 $
101 1396 انگلستان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 4,600 447,727,200 Rls. 13,800 $
102 1396 انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 444,458,168 Rls. 13,706 $
103 1396 انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,900 426,786,766 Rls. 13,157 $
104 1396 انگلستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 4,360 426,353,035 Rls. 13,108 $
105 1396 انگلستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 4,640 413,985,440 Rls. 12,760 $
106 1396 انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,686 402,407,824 Rls. 12,320 $
107 1396 انگلستان 09102090 زعفران به صورت فله 9 396,193,007 Rls. 12,160 $
108 1396 انگلستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,000 389,388,000 Rls. 12,000 $
109 1396 انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,457 386,359,283 Rls. 11,910 $
110 1396 انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,594 378,887,996 Rls. 11,682 $
111 1396 انگلستان 20029010 رب گوجه فرنگي 7,608 373,739,136 Rls. 11,471 $
112 1396 انگلستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 5,040 324,490,000 Rls. 10,000 $
113 1396 انگلستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,211 322,952,728 Rls. 9,956 $
114 1396 انگلستان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 5,814 307,559,116 Rls. 9,482 $
115 1396 انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 9,236 299,652,784 Rls. 9,236 $
116 1396 انگلستان 08071900 خربزه وهمانند 11,326 298,565,424 Rls. 9,113 $
117 1396 انگلستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 5,120 288,114,671 Rls. 8,879 $
118 1396 انگلستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 3,130 275,626,998 Rls. 8,495 $
119 1396 انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 21,070 272,422,600 Rls. 8,300 $
120 1396 انگلستان 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 690 269,886,600 Rls. 8,280 $
121 1396 انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,842 269,788,192 Rls. 8,314 $
122 1396 انگلستان 20029010 رب گوجه فرنگي 6,070 269,303,412 Rls. 8,304 $
123 1396 انگلستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,135 259,801,170 Rls. 8,008 $
124 1396 انگلستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 7,100 249,133,320 Rls. 7,668 $
125 1396 انگلستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,239 247,484,296 Rls. 7,627 $
126 1396 انگلستان 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,233 247,152,741 Rls. 7,617 $
127 1396 انگلستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,770 244,627,760 Rls. 7,540 $
128 1396 انگلستان 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 4,158 242,658,724 Rls. 7,483 $
129 1396 انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,997 234,017,972 Rls. 7,194 $
130 1396 انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,743 231,443,981 Rls. 7,134 $
131 1396 انگلستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 4,004 227,775,367 Rls. 6,973 $
132 1396 انگلستان 08071900 خربزه وهمانند 13,957 226,645,992 Rls. 6,984 $
133 1396 انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 3,120 226,073,468 Rls. 6,967 $
134 1396 انگلستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 440 226,059,680 Rls. 6,966 $
135 1396 انگلستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 530 223,490,930 Rls. 6,890 $
136 1396 انگلستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 2,340 210,456,675 Rls. 6,435 $
137 1396 انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 256 209,312,000 Rls. 6,400 $
138 1396 انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 353 208,432,829 Rls. 6,350 $
139 1396 انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,270 207,018,050 Rls. 6,358 $
140 1396 انگلستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,454 198,913,352 Rls. 6,134 $
141 1396 انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,557 191,020,480 Rls. 5,890 $
142 1396 انگلستان 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 780 190,746,720 Rls. 5,879 $
143 1396 انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 2,012 190,683,540 Rls. 5,856 $
144 1396 انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 3,090 190,388,260 Rls. 5,870 $
145 1396 انگلستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,271 185,485,072 Rls. 5,719 $
146 1396 انگلستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 2,780 180,959,680 Rls. 5,560 $
147 1396 انگلستان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,062 179,410,521 Rls. 5,529 $
148 1396 انگلستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 5,000 179,344,800 Rls. 5,520 $
149 1396 انگلستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,514 175,965,840 Rls. 5,416 $
150 1396 انگلستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,820 175,495,630 Rls. 5,410 $
151 1396 انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 163 175,252,033 Rls. 5,362 $
152 1396 انگلستان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 131 166,080,035 Rls. 5,118 $
153 1396 انگلستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,135 165,691,508 Rls. 5,107 $
154 1396 انگلستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,830 160,972,739 Rls. 4,961 $
155 1396 انگلستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 1,979 160,500,468 Rls. 4,947 $
156 1396 انگلستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 642 159,008,044 Rls. 4,901 $
157 1396 انگلستان 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 440 156,995,080 Rls. 4,838 $
158 1396 انگلستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 3,560 147,231,543 Rls. 4,538 $
159 1396 انگلستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,505 146,257,552 Rls. 4,508 $
160 1396 انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 148 146,152,110 Rls. 4,504 $
161 1396 انگلستان 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 500 145,998,000 Rls. 4,500 $
162 1396 انگلستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 4,995 145,835,780 Rls. 4,495 $
163 1396 انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,073 137,274,414 Rls. 4,233 $
164 1396 انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 2,203 136,367,536 Rls. 4,204 $
165 1396 انگلستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 928 135,544,608 Rls. 4,176 $
166 1396 انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 336 133,330,164 Rls. 4,071 $
167 1396 انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 128 131,917,304 Rls. 4,066 $
168 1396 انگلستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,509 131,893,521 Rls. 4,065 $
169 1396 انگلستان 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,270 129,804,000 Rls. 4,000 $
170 1396 انگلستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,350 129,796,000 Rls. 4,000 $
171 1396 انگلستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,221 129,669,710 Rls. 3,995 $
172 1396 انگلستان 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 5,616 127,934,395 Rls. 3,931 $
173 1396 انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,801 121,687,820 Rls. 3,750 $
174 1396 انگلستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,484 120,417,080 Rls. 3,710 $
175 1396 انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,480 119,950,016 Rls. 3,692 $
176 1396 انگلستان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 455 119,409,062 Rls. 3,638 $
177 1396 انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,086 118,570,113 Rls. 3,627 $
178 1396 انگلستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,316 111,569,645 Rls. 3,409 $
179 1396 انگلستان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 750 109,498,500 Rls. 3,375 $
180 1396 انگلستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,780 107,952,812 Rls. 3,329 $
181 1396 انگلستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 5,000 104,071,100 Rls. 3,200 $
182 1396 انگلستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,775 104,009,284 Rls. 3,200 $
183 1396 انگلستان 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 150 101,861,190 Rls. 3,138 $
184 1396 انگلستان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 530 98,733,000 Rls. 3,000 $
185 1396 انگلستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,500 98,277,000 Rls. 3,000 $
186 1396 انگلستان 39234000 قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي 143 97,470,000 Rls. 3,000 $
187 1396 انگلستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 700 97,314,000 Rls. 3,000 $
188 1396 انگلستان 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 1,200 97,305,000 Rls. 2,999 $
189 1396 انگلستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 600 97,305,000 Rls. 2,999 $
190 1396 انگلستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 180 97,080,120 Rls. 2,988 $
191 1396 انگلستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 710 93,050,132 Rls. 2,869 $
192 1396 انگلستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 90,311,980 Rls. 2,785 $
193 1396 انگلستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 2 88,816,332 Rls. 2,706 $
194 1396 انگلستان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,500 87,582,600 Rls. 2,700 $
195 1396 انگلستان 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 81 87,297,507 Rls. 2,673 $
196 1396 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,674 86,842,184 Rls. 2,678 $
197 1396 انگلستان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 100 85,879,268 Rls. 2,647 $
198 1396 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,646 85,457,496 Rls. 2,634 $
199 1396 انگلستان 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,440 84,131,136 Rls. 2,592 $
200 1396 انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 750 81,087,500 Rls. 2,499 $
مجموع کل
543,539,776,255 ريال
مجموع کل
16,715,837 دلار