آمار کل " صادرات به" کشور "اوكراين" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اوكراين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 924,500 40,476,130,370 Rls. 1,235,930 $
2 1396 اوكراين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 540,500 28,030,670,055 Rls. 864,508 $
3 1396 اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 11,300 21,563,435,982 Rls. 664,738 $
4 1396 اوكراين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 64,150 20,368,898,509 Rls. 627,895 $
5 1396 اوكراين 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 2,685,710 19,166,186,928 Rls. 590,856 $
6 1396 اوكراين 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 85,376 14,438,340,000 Rls. 445,106 $
7 1396 اوكراين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 274,100 14,255,363,887 Rls. 439,291 $
8 1396 اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,145 13,227,029,472 Rls. 407,688 $
9 1396 اوكراين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 265,000 12,753,744,150 Rls. 392,100 $
10 1396 اوكراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 22,870 10,533,947,343 Rls. 324,639 $
11 1396 اوكراين 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,465,000 9,507,940,150 Rls. 293,000 $
12 1396 اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,935 9,362,163,691 Rls. 285,241 $
13 1396 اوكراين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 6,384,005,880 Rls. 196,770 $
14 1396 اوكراين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 124,500 6,343,878,450 Rls. 195,570 $
15 1396 اوكراين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 6,052,887,000 Rls. 186,300 $
16 1396 اوكراين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,240 5,589,180,160 Rls. 171,790 $
17 1396 اوكراين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,234 5,550,723,640 Rls. 169,960 $
18 1396 اوكراين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 198,006 4,754,767,352 Rls. 146,525 $
19 1396 اوكراين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,000 4,164,022,500 Rls. 127,500 $
20 1396 اوكراين 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 121,430 3,665,154,962 Rls. 111,834 $
21 1396 اوكراين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,597 3,624,221,908 Rls. 111,707 $
22 1396 اوكراين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,320 3,086,899,542 Rls. 95,166 $
23 1396 اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 126,500 3,061,828,430 Rls. 94,435 $
24 1396 اوكراين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 68,000 3,054,816,360 Rls. 94,116 $
25 1396 اوكراين 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 44,000 2,863,960,000 Rls. 88,000 $
26 1396 اوكراين 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 22,000 2,756,561,500 Rls. 84,700 $
27 1396 اوكراين 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 22,000 2,748,430,300 Rls. 84,700 $
28 1396 اوكراين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 110,745 2,671,192,845 Rls. 81,951 $
29 1396 اوكراين 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 22,325 2,411,959,959 Rls. 74,342 $
30 1396 اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 100,230 2,268,979,924 Rls. 69,926 $
31 1396 اوكراين 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 87,649 2,124,748,740 Rls. 64,860 $
32 1396 اوكراين 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 17,800 1,757,447,400 Rls. 53,400 $
33 1396 اوكراين 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 244,250 1,743,109,665 Rls. 53,735 $
34 1396 اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 1,734,188,940 Rls. 53,460 $
35 1396 اوكراين 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 4,555 1,477,824,200 Rls. 45,550 $
36 1396 اوكراين 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 10,500 1,361,556,000 Rls. 42,000 $
37 1396 اوكراين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,700 1,322,689,500 Rls. 40,500 $
38 1396 اوكراين 84281010 آسانسور 12,040 1,300,834,326 Rls. 39,633 $
39 1396 اوكراين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,000 1,265,077,038 Rls. 39,000 $
40 1396 اوكراين 84281010 آسانسور 10,561 1,197,326,354 Rls. 36,904 $
41 1396 اوكراين 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 40,370 1,190,931,316 Rls. 36,704 $
42 1396 اوكراين 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 40,640 1,175,761,465 Rls. 36,241 $
43 1396 اوكراين 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 38,740 1,174,948,390 Rls. 36,034 $
44 1396 اوكراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,008,814,500 Rls. 31,050 $
45 1396 اوكراين 20029010 رب گوجه فرنگي 20,240 996,475,920 Rls. 30,360 $
46 1396 اوكراين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,025 986,963,691 Rls. 30,373 $
47 1396 اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 42,000 967,569,540 Rls. 29,820 $
48 1396 اوكراين 29173500 انيدريد فتاليك 21,250 896,072,125 Rls. 27,625 $
49 1396 اوكراين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 22,500 884,493,000 Rls. 27,000 $
50 1396 اوكراين 20029010 رب گوجه فرنگي 17,808 874,029,024 Rls. 26,928 $
51 1396 اوكراين 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 3,123 817,167,130 Rls. 24,986 $
52 1396 اوكراين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 38 803,737,990 Rls. 24,610 $
53 1396 اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 794,290,000 Rls. 24,500 $
54 1396 اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 42,000 742,201,320 Rls. 22,890 $
55 1396 اوكراين 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 3,000 691,131,000 Rls. 21,000 $
56 1396 اوكراين 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,345 656,814,515 Rls. 20,083 $
57 1396 اوكراين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,006 619,308,895 Rls. 18,905 $
58 1396 اوكراين 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,363 607,922,959 Rls. 18,708 $
59 1396 اوكراين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 22,420 581,807,968 Rls. 17,936 $
60 1396 اوكراين 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 18,230 567,827,190 Rls. 17,505 $
61 1396 اوكراين 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 12,233 555,522,549 Rls. 17,126 $
62 1396 اوكراين 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 5,500 526,550,500 Rls. 16,100 $
63 1396 اوكراين 87088019 ---- كمك فنر براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 11,322 514,263,355 Rls. 15,851 $
64 1396 اوكراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 19,611 508,905,150 Rls. 15,690 $
65 1396 اوكراين 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 21,754 508,697,168 Rls. 15,554 $
66 1396 اوكراين 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 21,845 506,607,779 Rls. 15,619 $
67 1396 اوكراين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 19,161 497,426,050 Rls. 15,329 $
68 1396 اوكراين 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 5,000 487,425,000 Rls. 15,000 $
69 1396 اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 21,000 484,425,900 Rls. 14,910 $
70 1396 اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 20,000 460,605,400 Rls. 14,200 $
71 1396 اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 374,494,050 Rls. 11,525 $
72 1396 اوكراين 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,980 361,412,534 Rls. 11,140 $
73 1396 اوكراين 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,676 326,943,825 Rls. 10,075 $
74 1396 اوكراين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,096 313,654,686 Rls. 9,590 $
75 1396 اوكراين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,100 194,664,000 Rls. 6,000 $
76 1396 اوكراين 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 105 183,694,734 Rls. 5,662 $
77 1396 اوكراين 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,353 181,018,266 Rls. 5,577 $
78 1396 اوكراين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 470 160,171,360 Rls. 4,880 $
79 1396 اوكراين 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 20,000 155,798,400 Rls. 4,800 $
80 1396 اوكراين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 6,080 153,825,738 Rls. 4,742 $
81 1396 اوكراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 676 105,254,335 Rls. 3,233 $
82 1396 اوكراين 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,000 98,733,000 Rls. 3,000 $
83 1396 اوكراين 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,005 75,446,250 Rls. 2,325 $
84 1396 اوكراين 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 300 75,345,700 Rls. 2,300 $
85 1396 اوكراين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 201 71,149,692 Rls. 2,193 $
86 1396 اوكراين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 15,568 65,949,901 Rls. 2,009 $
87 1396 اوكراين 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 700 64,878,000 Rls. 2,000 $
88 1396 اوكراين 28365000 کربنات کلسيم 21,300 62,204,733 Rls. 1,917 $
89 1396 اوكراين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 670 52,003,920 Rls. 1,592 $
90 1396 اوكراين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 712 51,410,177 Rls. 1,585 $
91 1396 اوكراين 28365000 کربنات کلسيم 2,000 32,458,000 Rls. 1,000 $
92 1396 اوكراين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 300 32,439,000 Rls. 1,000 $
93 1396 اوكراين 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 750 16,224,500 Rls. 500 $
94 1396 اوكراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 41 12,997,512 Rls. 396 $
95 1396 اوكراين 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 65 6,417,645 Rls. 195 $
96 1396 اوكراين 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 140 4,913,850 Rls. 150 $
97 1396 اوكراين 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 230 3,242,800 Rls. 100 $
مجموع کل
325,347,566,809 ريال
مجموع کل
10,003,449 دلار
[1]