آمار کل " صادرات به" کشور "اوگاندا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 اوگاندا 85261000 دستگاههاي را دا ر 826 4,177,890,000 Rls. 128,748 $
2 1396 اوگاندا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,167 3,473,336,675 Rls. 106,715 $
3 1396 اوگاندا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 266 2,561,967,000 Rls. 78,600 $
4 1396 اوگاندا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 56,000 1,998,981,600 Rls. 61,600 $
5 1396 اوگاندا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 52,000 1,533,121,200 Rls. 46,800 $
6 1396 اوگاندا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 14,000 1,362,900,000 Rls. 42,000 $
7 1396 اوگاندا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 38,016 1,356,710,748 Rls. 41,817 $
8 1396 اوگاندا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 120,160 867,682,392 Rls. 26,436 $
9 1396 اوگاندا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,854 197,809,104 Rls. 6,096 $
10 1396 اوگاندا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 26,253 179,705,850 Rls. 5,538 $
11 1396 اوگاندا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,380 174,067,164 Rls. 5,364 $
12 1396 اوگاندا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 24,110 172,618,680 Rls. 5,304 $
13 1396 اوگاندا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,160 91,085,904 Rls. 2,808 $
مجموع کل
18,147,876,317 ريال
مجموع کل
557,826 دلار
[1]