آمار کل " صادرات به" کشور "ايالات متحده آمريكا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 108,844 309,689,027,487 Rls. 9,516,683 $
2 1396 ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 89,478 266,871,956,464 Rls. 8,142,031 $
3 1396 ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 96,231 179,243,439,603 Rls. 5,524,001 $
4 1396 ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 81,887 175,379,298,004 Rls. 5,406,337 $
5 1396 ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,367 8,968,844,040 Rls. 275,266 $
6 1396 ايالات متحده آمريكا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,343 6,146,442,610 Rls. 189,525 $
7 1396 ايالات متحده آمريكا 16043100 خاويار 50 4,167,971,175 Rls. 128,265 $
8 1396 ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 148 3,925,953,007 Rls. 120,989 $
9 1396 ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,343 2,606,378,885 Rls. 79,699 $
10 1396 ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 109 2,345,754,879 Rls. 71,685 $
11 1396 ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 111 2,316,099,090 Rls. 71,192 $
12 1396 ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 128 2,245,175,406 Rls. 69,189 $
13 1396 ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 39 2,150,647,180 Rls. 65,681 $
14 1396 ايالات متحده آمريكا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 37,052 2,148,937,356 Rls. 66,221 $
15 1396 ايالات متحده آمريكا 16043100 خاويار 23 1,861,136,625 Rls. 57,356 $
16 1396 ايالات متحده آمريكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 27,012 1,802,796,102 Rls. 55,567 $
17 1396 ايالات متحده آمريكا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 58,780 1,733,016,618 Rls. 52,902 $
18 1396 ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,130 1,664,486,820 Rls. 51,108 $
19 1396 ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,741 1,545,506,020 Rls. 47,489 $
20 1396 ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,992 1,542,444,160 Rls. 47,072 $
21 1396 ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 10,044 1,464,552,709 Rls. 44,777 $
22 1396 ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 5,085 1,418,695,816 Rls. 43,723 $
23 1396 ايالات متحده آمريكا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 23,648 1,381,011,304 Rls. 42,566 $
24 1396 ايالات متحده آمريكا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 11,899 1,298,426,166 Rls. 40,011 $
25 1396 ايالات متحده آمريكا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 19 1,212,436,679 Rls. 37,258 $
26 1396 ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 23 1,190,633,281 Rls. 36,695 $
27 1396 ايالات متحده آمريكا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 15,806 1,025,636,528 Rls. 31,612 $
28 1396 ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 24 1,015,078,550 Rls. 31,190 $
29 1396 ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,325 1,013,735,242 Rls. 30,982 $
30 1396 ايالات متحده آمريكا 56022100 نمدا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن (باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 1,390 903,222,000 Rls. 27,800 $
31 1396 ايالات متحده آمريكا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,777 877,315,565 Rls. 26,957 $
32 1396 ايالات متحده آمريكا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 15,480 786,172,352 Rls. 24,128 $
33 1396 ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 15 762,086,952 Rls. 23,489 $
34 1396 ايالات متحده آمريكا 56022100 نمدا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن (باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 1,110 720,123,600 Rls. 22,200 $
35 1396 ايالات متحده آمريكا 56022100 نمدا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن (باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 1,080 710,877,600 Rls. 21,600 $
36 1396 ايالات متحده آمريكا 20029010 رب گوجه فرنگي 13,055 708,048,369 Rls. 21,819 $
37 1396 ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,391 678,280,845 Rls. 20,861 $
38 1396 ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,885 672,593,380 Rls. 20,696 $
39 1396 ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 8,107 644,788,741 Rls. 19,871 $
40 1396 ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 908 620,074,574 Rls. 19,118 $
41 1396 ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,399 611,824,908 Rls. 18,856 $
42 1396 ايالات متحده آمريكا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 9,245 592,807,694 Rls. 18,267 $
43 1396 ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,539 589,364,715 Rls. 18,091 $
44 1396 ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,606 519,990,495 Rls. 15,981 $
45 1396 ايالات متحده آمريكا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 8,230 480,625,416 Rls. 14,814 $
46 1396 ايالات متحده آمريكا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 9 466,110,626 Rls. 14,212 $
47 1396 ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 463 442,029,523 Rls. 13,623 $
48 1396 ايالات متحده آمريكا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,484 436,931,885 Rls. 13,471 $
49 1396 ايالات متحده آمريكا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,111 435,988,410 Rls. 13,272 $
50 1396 ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,416 429,615,280 Rls. 13,204 $
51 1396 ايالات متحده آمريكا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,115 429,530,500 Rls. 13,100 $
52 1396 ايالات متحده آمريكا 56022100 نمدا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن (باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 640 415,219,200 Rls. 12,800 $
53 1396 ايالات متحده آمريكا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 1,399 411,788,655 Rls. 12,591 $
54 1396 ايالات متحده آمريكا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 18 394,883,658 Rls. 12,181 $
55 1396 ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,737 387,457,503 Rls. 11,863 $
56 1396 ايالات متحده آمريكا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 33,366 375,905,090 Rls. 11,510 $
57 1396 ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 379 373,134,432 Rls. 11,420 $
58 1396 ايالات متحده آمريكا 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 88 364,717,716 Rls. 11,247 $
59 1396 ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 108 360,094,970 Rls. 11,102 $
60 1396 ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 256 353,185,384 Rls. 10,886 $
61 1396 ايالات متحده آمريكا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 3,550 346,604,250 Rls. 10,650 $
62 1396 ايالات متحده آمريكا 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 520 335,452,160 Rls. 10,240 $
63 1396 ايالات متحده آمريكا 08132000 آلو خشک کرده 4,940 326,970,632 Rls. 10,078 $
64 1396 ايالات متحده آمريكا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,036 317,986,082 Rls. 9,662 $
65 1396 ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,488 316,537,473 Rls. 9,656 $
66 1396 ايالات متحده آمريكا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 2,200 316,034,611 Rls. 9,677 $
67 1396 ايالات متحده آمريكا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 2,905 313,691,740 Rls. 9,667 $
68 1396 ايالات متحده آمريكا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 316 303,758,032 Rls. 9,362 $
69 1396 ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,916 287,766,600 Rls. 8,868 $
70 1396 ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 788 287,671,300 Rls. 8,870 $
71 1396 ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 425 281,573,122 Rls. 8,678 $
72 1396 ايالات متحده آمريكا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 874 279,656,394 Rls. 8,619 $
73 1396 ايالات متحده آمريكا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 2,301 275,147,554 Rls. 8,483 $
74 1396 ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,611 271,579,308 Rls. 8,372 $
75 1396 ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 7,400 270,774,336 Rls. 8,333 $
76 1396 ايالات متحده آمريكا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,570 270,725,886 Rls. 8,226 $
77 1396 ايالات متحده آمريكا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 640 266,991,297 Rls. 8,232 $
78 1396 ايالات متحده آمريكا 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 4,080 264,800,160 Rls. 8,160 $
79 1396 ايالات متحده آمريكا 08105000 کيوي، تازه 18,750 255,535,875 Rls. 7,875 $
80 1396 ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 199 251,547,395 Rls. 7,753 $
81 1396 ايالات متحده آمريكا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,790 245,880,040 Rls. 7,580 $
82 1396 ايالات متحده آمريكا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 240,183,445 Rls. 7,405 $
83 1396 ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 4,482 234,197,689 Rls. 7,171 $
84 1396 ايالات متحده آمريكا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,530 223,425,135 Rls. 6,885 $
85 1396 ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 172 222,679,972 Rls. 6,863 $
86 1396 ايالات متحده آمريكا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,770 221,220,340 Rls. 6,820 $
87 1396 ايالات متحده آمريكا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,280 212,556,102 Rls. 6,549 $
88 1396 ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,630 211,534,880 Rls. 6,520 $
89 1396 ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 40 206,063,850 Rls. 6,350 $
90 1396 ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 408 198,202,955 Rls. 6,090 $
91 1396 ايالات متحده آمريكا 08109020 زرشك تازه 933 197,806,510 Rls. 6,095 $
92 1396 ايالات متحده آمريكا 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,500 194,634,000 Rls. 6,000 $
93 1396 ايالات متحده آمريكا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,850 174,547,560 Rls. 5,379 $
94 1396 ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 2,148 168,652,023 Rls. 5,198 $
95 1396 ايالات متحده آمريكا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 600 166,560,900 Rls. 5,100 $
96 1396 ايالات متحده آمريكا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 3,249 158,518,603 Rls. 4,823 $
97 1396 ايالات متحده آمريكا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,073 158,128,675 Rls. 4,835 $
98 1396 ايالات متحده آمريكا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,052 150,475,272 Rls. 4,638 $
99 1396 ايالات متحده آمريكا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,507 149,564,589 Rls. 4,610 $
100 1396 ايالات متحده آمريكا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 125 148,336,283 Rls. 4,573 $
101 1396 ايالات متحده آمريكا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,064 147,352,205 Rls. 4,543 $
102 1396 ايالات متحده آمريكا 08132000 آلو خشک کرده 1,000 144,661,308 Rls. 4,461 $
103 1396 ايالات متحده آمريكا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 195 144,612,750 Rls. 4,450 $
104 1396 ايالات متحده آمريكا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 134,080,848 Rls. 4,136 $
105 1396 ايالات متحده آمريكا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,855 131,875,185 Rls. 4,065 $
106 1396 ايالات متحده آمريكا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 450 131,377,950 Rls. 4,049 $
107 1396 ايالات متحده آمريكا 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 300 126,925,500 Rls. 3,900 $
108 1396 ايالات متحده آمريكا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 725 117,609,500 Rls. 3,625 $
109 1396 ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,009 117,155,284 Rls. 3,611 $
110 1396 ايالات متحده آمريكا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,004 117,050,757 Rls. 3,607 $
111 1396 ايالات متحده آمريكا 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 106 110,391,582 Rls. 3,404 $
112 1396 ايالات متحده آمريكا 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 540 106,749,120 Rls. 3,264 $
113 1396 ايالات متحده آمريكا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 2,000 105,815,160 Rls. 3,240 $
114 1396 ايالات متحده آمريكا 08132000 آلو خشک کرده 1,060 103,143,300 Rls. 3,179 $
115 1396 ايالات متحده آمريكا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,050 102,182,850 Rls. 3,150 $
116 1396 ايالات متحده آمريكا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 740 95,031,400 Rls. 2,920 $
117 1396 ايالات متحده آمريكا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,010 92,824,400 Rls. 2,860 $
118 1396 ايالات متحده آمريكا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 754 89,389,709 Rls. 2,755 $
119 1396 ايالات متحده آمريكا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 911 88,653,054 Rls. 2,733 $
120 1396 ايالات متحده آمريكا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,044 82,935,720 Rls. 2,520 $
121 1396 ايالات متحده آمريكا 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 95 79,992,108 Rls. 2,466 $
122 1396 ايالات متحده آمريكا 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 2,025 77,669,960 Rls. 2,360 $
123 1396 ايالات متحده آمريكا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 74,632,700 Rls. 2,300 $
124 1396 ايالات متحده آمريكا 09102090 زعفران به صورت فله 1 68,504,190 Rls. 2,112 $
125 1396 ايالات متحده آمريكا 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 200 65,190,000 Rls. 2,000 $
126 1396 ايالات متحده آمريكا 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 160 64,902,000 Rls. 2,000 $
127 1396 ايالات متحده آمريكا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 960 62,275,200 Rls. 1,920 $
128 1396 ايالات متحده آمريكا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 180 60,001,899 Rls. 1,849 $
129 1396 ايالات متحده آمريكا 19053200 ويفل ها و ويفرها 972 59,976,540 Rls. 1,846 $
130 1396 ايالات متحده آمريكا 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 292 59,814,090 Rls. 1,841 $
131 1396 ايالات متحده آمريكا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 54,650,055 Rls. 1,671 $
132 1396 ايالات متحده آمريكا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,040 53,710,752 Rls. 1,632 $
133 1396 ايالات متحده آمريكا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 450 48,988,500 Rls. 1,500 $
134 1396 ايالات متحده آمريكا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 440 47,052,760 Rls. 1,448 $
135 1396 ايالات متحده آمريكا 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده به جز دربسته بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر 450 43,791,300 Rls. 1,350 $
136 1396 ايالات متحده آمريكا 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 765 43,451,889 Rls. 1,339 $
137 1396 ايالات متحده آمريكا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,620 42,065,568 Rls. 1,296 $
138 1396 ايالات متحده آمريكا 57021040 گليم دورو پشمي 35 40,274,912 Rls. 1,242 $
139 1396 ايالات متحده آمريكا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 50 40,003,452 Rls. 1,233 $
140 1396 ايالات متحده آمريكا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 113 38,473,692 Rls. 1,177 $
141 1396 ايالات متحده آمريكا 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 38,338,200 Rls. 1,180 $
142 1396 ايالات متحده آمريكا 07031000 پيازوموسير 1,500 36,499,500 Rls. 1,125 $
143 1396 ايالات متحده آمريكا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 576 36,004,634 Rls. 1,094 $
144 1396 ايالات متحده آمريكا 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 3,000 32,705,000 Rls. 1,000 $
145 1396 ايالات متحده آمريكا 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 50 32,545,000 Rls. 1,000 $
146 1396 ايالات متحده آمريكا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 853 31,446,699 Rls. 969 $
147 1396 ايالات متحده آمريكا 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 240 31,190,400 Rls. 960 $
148 1396 ايالات متحده آمريكا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 220 30,284,830 Rls. 926 $
149 1396 ايالات متحده آمريكا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 110 29,194,200 Rls. 900 $
150 1396 ايالات متحده آمريكا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 100 29,167,156 Rls. 899 $
151 1396 ايالات متحده آمريكا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 642 27,285,404 Rls. 841 $
152 1396 ايالات متحده آمريكا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 224 21,118,500 Rls. 650 $
153 1396 ايالات متحده آمريكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 496 20,921,865 Rls. 645 $
154 1396 ايالات متحده آمريكا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 270 20,437,731 Rls. 621 $
155 1396 ايالات متحده آمريكا 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 50 19,985,504 Rls. 616 $
156 1396 ايالات متحده آمريكا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 230 19,557,000 Rls. 600 $
157 1396 ايالات متحده آمريكا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 600 19,494,000 Rls. 600 $
158 1396 ايالات متحده آمريكا 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 180 17,635,860 Rls. 540 $
159 1396 ايالات متحده آمريكا 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 480 16,801,330 Rls. 518 $
160 1396 ايالات متحده آمريكا 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذکوردرجاي ديگر 90 16,297,500 Rls. 500 $
161 1396 ايالات متحده آمريكا 57021030 گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) 10 16,251,939 Rls. 501 $
162 1396 ايالات متحده آمريكا 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 220 16,247,500 Rls. 500 $
163 1396 ايالات متحده آمريكا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 30 16,109,775 Rls. 495 $
164 1396 ايالات متحده آمريكا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 150 14,769,900 Rls. 450 $
165 1396 ايالات متحده آمريكا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 500 14,573,642 Rls. 449 $
166 1396 ايالات متحده آمريكا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 500 12,983,200 Rls. 400 $
167 1396 ايالات متحده آمريكا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 299 9,737,400 Rls. 300 $
168 1396 ايالات متحده آمريكا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 40 8,788,103 Rls. 271 $
169 1396 ايالات متحده آمريكا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 19 7,912,432 Rls. 244 $
170 1396 ايالات متحده آمريكا 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 30 4,881,750 Rls. 150 $
171 1396 ايالات متحده آمريكا 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 161 4,379,940 Rls. 135 $
172 1396 ايالات متحده آمريكا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 3,378,960 Rls. 104 $
173 1396 ايالات متحده آمريكا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 140 3,275,900 Rls. 100 $
174 1396 ايالات متحده آمريكا 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 19 3,254,500 Rls. 100 $
175 1396 ايالات متحده آمريكا 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 20 3,244,900 Rls. 100 $
176 1396 ايالات متحده آمريكا 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 20 3,244,400 Rls. 100 $
177 1396 ايالات متحده آمريكا 11081100 نشاسته گندم 100 2,108,860 Rls. 65 $
178 1396 ايالات متحده آمريكا 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 5 1,622,200 Rls. 50 $
179 1396 ايالات متحده آمريكا 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 18 1,460,205 Rls. 45 $
180 1396 ايالات متحده آمريكا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 14 1,431,980 Rls. 44 $
181 1396 ايالات متحده آمريكا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 23 1,399,435 Rls. 43 $
182 1396 ايالات متحده آمريكا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 50 1,362,648 Rls. 42 $
183 1396 ايالات متحده آمريكا 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 10 1,184,796 Rls. 36 $
184 1396 ايالات متحده آمريكا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 70 1,136,030 Rls. 35 $
185 1396 ايالات متحده آمريكا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7 689,262 Rls. 21 $
186 1396 ايالات متحده آمريكا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3 352,391 Rls. 11 $
187 1396 ايالات متحده آمريكا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10 324,380 Rls. 10 $
مجموع کل
1,020,152,536,764 ريال
مجموع کل
31,323,086 دلار
[1]