آمار کل " صادرات به" کشور "ايسلند" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ايسلند 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,957 1,029,002,522 Rls. 31,351 $
2 1396 ايسلند 04031090 ماست 23,790 890,231,106 Rls. 27,123 $
3 1396 ايسلند 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,304 64,265,476 Rls. 1,958 $
4 1396 ايسلند 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,052 33,675,372 Rls. 1,026 $
مجموع کل
2,017,174,476 ريال
مجموع کل
61,458 دلار
[1]