آمار کل " صادرات به" کشور "برزيل" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,400 29,234,716,488 Rls. 900,888 $
2 1396 برزيل 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 400,000 23,430,600,000 Rls. 720,000 $
3 1396 برزيل 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 352,800 14,779,279,872 Rls. 450,576 $
4 1396 برزيل 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 210,000 9,161,115,000 Rls. 279,400 $
5 1396 برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 90,000 7,094,069,100 Rls. 218,700 $
6 1396 برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 90,000 6,516,963,900 Rls. 198,900 $
7 1396 برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 6,308,887,500 Rls. 194,400 $
8 1396 برزيل 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,000 5,405,235,000 Rls. 165,000 $
9 1396 برزيل 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,004 5,098,738,065 Rls. 156,427 $
10 1396 برزيل 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 80,000 4,205,730,600 Rls. 129,600 $
11 1396 برزيل 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 73,000 3,852,792,540 Rls. 118,260 $
12 1396 برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 96,600 3,761,187,302 Rls. 115,920 $
13 1396 برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 47,000 3,716,473,590 Rls. 114,210 $
14 1396 برزيل 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 60,000 3,152,811,600 Rls. 97,200 $
15 1396 برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 73,360 2,672,278,401 Rls. 81,942 $
16 1396 برزيل 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 32,000 2,522,378,880 Rls. 77,760 $
17 1396 برزيل 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,500 2,361,319,500 Rls. 72,750 $
18 1396 برزيل 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,050 1,946,414,622 Rls. 60,006 $
19 1396 برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 39,532 1,538,793,844 Rls. 47,438 $
20 1396 برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 101,710 1,450,008,880 Rls. 44,336 $
21 1396 برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 34,812 1,354,995,783 Rls. 41,765 $
22 1396 برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,876 899,267,309 Rls. 27,451 $
23 1396 برزيل 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,000 882,232,000 Rls. 27,200 $
24 1396 برزيل 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 258 676,993,500 Rls. 20,700 $
25 1396 برزيل 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 486,525,000 Rls. 15,000 $
26 1396 برزيل 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 166 453,890,941 Rls. 13,988 $
27 1396 برزيل 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,540 415,386,205 Rls. 12,701 $
28 1396 برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,000 409,522,586 Rls. 12,617 $
29 1396 برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 47,644 298,549,340 Rls. 9,202 $
30 1396 برزيل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,000 218,484,285 Rls. 6,703 $
31 1396 برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31 54,303,150 Rls. 1,650 $
32 1396 برزيل 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 46,427,135 Rls. 1,431 $
33 1396 برزيل 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 600 45,960,528 Rls. 1,416 $
34 1396 برزيل 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,500 31,646,550 Rls. 975 $
35 1396 برزيل 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 0 11,542,643 Rls. 356 $
36 1396 برزيل 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 600 9,728,400 Rls. 300 $
37 1396 برزيل 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 30 3,938,640 Rls. 120 $
مجموع کل
144,509,188,679 ريال
مجموع کل
4,437,288 دلار
[1]