آمار کل " صادرات به" کشور "بلغارستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,607,500 101,939,276,651 Rls. 3,107,168 $
2 1396 بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 225,000 99,373,682,700 Rls. 3,062,364 $
3 1396 بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 553,750 21,815,318,918 Rls. 665,707 $
4 1396 بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 458,750 18,664,757,328 Rls. 569,832 $
5 1396 بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 446,000 18,418,208,231 Rls. 567,644 $
6 1396 بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 360,000 14,529,843,768 Rls. 447,752 $
7 1396 بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 322,500 12,512,610,463 Rls. 385,567 $
8 1396 بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 305,000 12,246,265,285 Rls. 376,571 $
9 1396 بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,570,440 12,108,314,250 Rls. 369,240 $
10 1396 بلغارستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 195,200 11,770,706,400 Rls. 361,120 $
11 1396 بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 247,500 11,743,374,751 Rls. 362,182 $
12 1396 بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 270,000 11,436,552,204 Rls. 351,704 $
13 1396 بلغارستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 19,148 9,779,575,310 Rls. 301,615 $
14 1396 بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 202,500 9,181,795,560 Rls. 283,206 $
15 1396 بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,036,990 6,977,606,071 Rls. 215,085 $
16 1396 بلغارستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 137,940 6,222,639,025 Rls. 190,064 $
17 1396 بلغارستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 108,588 5,711,181,751 Rls. 173,741 $
18 1396 بلغارستان 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 84,236 4,382,964,410 Rls. 134,778 $
19 1396 بلغارستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 135,000 4,240,438,290 Rls. 129,195 $
20 1396 بلغارستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 112,500 4,063,161,850 Rls. 125,213 $
21 1396 بلغارستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 92,000 3,885,804,000 Rls. 119,600 $
22 1396 بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 21,220 3,774,378,530 Rls. 116,285 $
23 1396 بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 21,135 3,758,236,690 Rls. 115,820 $
24 1396 بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 21,138 3,757,407,073 Rls. 115,834 $
25 1396 بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 556,118 3,729,309,261 Rls. 113,781 $
26 1396 بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 532,670 3,659,220,744 Rls. 112,843 $
27 1396 بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 509,260 3,315,253,504 Rls. 102,166 $
28 1396 بلغارستان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 151,110 3,251,652,554 Rls. 98,986 $
29 1396 بلغارستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 16,079 2,867,545,808 Rls. 88,110 $
30 1396 بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 63,360 2,670,802,160 Rls. 82,368 $
31 1396 بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 349,100 2,657,726,740 Rls. 81,708 $
32 1396 بلغارستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 67,500 2,526,591,488 Rls. 77,162 $
33 1396 بلغارستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,100 2,517,355,750 Rls. 77,350 $
34 1396 بلغارستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 25,250 2,458,620,000 Rls. 75,750 $
35 1396 بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 371,710 2,441,839,474 Rls. 75,253 $
36 1396 بلغارستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 67,500 2,321,368,200 Rls. 71,550 $
37 1396 بلغارستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 43,300 2,246,255,040 Rls. 69,280 $
38 1396 بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 320,530 2,190,055,309 Rls. 67,515 $
39 1396 بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 45,000 2,018,592,225 Rls. 62,235 $
40 1396 بلغارستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 52,900 1,935,198,850 Rls. 59,650 $
41 1396 بلغارستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 45,000 1,632,993,796 Rls. 50,334 $
42 1396 بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 45,000 1,604,915,535 Rls. 49,238 $
43 1396 بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 37,259 1,571,118,532 Rls. 48,436 $
44 1396 بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 258,258 1,540,167,150 Rls. 47,377 $
45 1396 بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 63,342 1,510,608,160 Rls. 46,569 $
46 1396 بلغارستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,390 1,408,063,800 Rls. 42,900 $
47 1396 بلغارستان 79031000 گرد روي 20,000 1,340,854,000 Rls. 41,200 $
48 1396 بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 197,190 1,296,689,905 Rls. 39,871 $
49 1396 بلغارستان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 65,660 1,281,335,580 Rls. 39,371 $
50 1396 بلغارستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 191,890 1,244,607,384 Rls. 38,378 $
51 1396 بلغارستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 41,250 1,213,143,800 Rls. 37,400 $
52 1396 بلغارستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,957 1,174,834,012 Rls. 36,229 $
53 1396 بلغارستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,929 1,174,427,814 Rls. 36,183 $
54 1396 بلغارستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,916 1,173,026,679 Rls. 36,161 $
55 1396 بلغارستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 44,000 1,138,424,100 Rls. 34,980 $
56 1396 بلغارستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 167,490 1,125,236,080 Rls. 34,686 $
57 1396 بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 1,069,188,394 Rls. 32,962 $
58 1396 بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,049,465,340 Rls. 32,340 $
59 1396 بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,049,012,580 Rls. 32,340 $
60 1396 بلغارستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 40,240 1,043,664,640 Rls. 32,192 $
61 1396 بلغارستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 143,040 1,020,160,140 Rls. 31,467 $
62 1396 بلغارستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 149,180 1,009,640,362 Rls. 31,089 $
63 1396 بلغارستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 138,980 992,160,624 Rls. 30,576 $
64 1396 بلغارستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 18,720 978,562,000 Rls. 30,152 $
65 1396 بلغارستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,000 964,253,808 Rls. 29,714 $
66 1396 بلغارستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 24,000 959,866,848 Rls. 29,579 $
67 1396 بلغارستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 18,000 953,677,800 Rls. 29,160 $
68 1396 بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,980 952,439,950 Rls. 29,351 $
69 1396 بلغارستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 24,000 949,110,960 Rls. 29,254 $
70 1396 بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,394 944,917,296 Rls. 29,112 $
71 1396 بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,885 924,340,500 Rls. 28,450 $
72 1396 بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 104,775 899,001,444 Rls. 27,723 $
73 1396 بلغارستان 27101950 روغن صنعتي 39,820 856,680,000 Rls. 26,400 $
74 1396 بلغارستان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 43,640 849,696,984 Rls. 26,181 $
75 1396 بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,100 822,646,800 Rls. 25,320 $
76 1396 بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 31,000 794,985,800 Rls. 24,500 $
77 1396 بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,100 782,549,280 Rls. 24,120 $
78 1396 بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 103,409 771,172,125 Rls. 23,783 $
79 1396 بلغارستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 108,250 764,508,564 Rls. 23,396 $
80 1396 بلغارستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 105,620 760,694,058 Rls. 23,232 $
81 1396 بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,470 757,647,792 Rls. 23,364 $
82 1396 بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,210 679,677,972 Rls. 20,652 $
83 1396 بلغارستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 23,080 674,030,628 Rls. 20,772 $
84 1396 بلغارستان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 546 657,401,490 Rls. 20,254 $
85 1396 بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 632,545,584 Rls. 19,272 $
86 1396 بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,362 625,710,170 Rls. 19,226 $
87 1396 بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 625,530,576 Rls. 19,272 $
88 1396 بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 624,759,696 Rls. 19,272 $
89 1396 بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 108,110 609,228,740 Rls. 18,628 $
90 1396 بلغارستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 20,625 606,403,600 Rls. 18,700 $
91 1396 بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 571,260,800 Rls. 17,600 $
92 1396 بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 526,252,650 Rls. 16,170 $
93 1396 بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 524,231,400 Rls. 16,170 $
94 1396 بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,000 519,008,000 Rls. 16,000 $
95 1396 بلغارستان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 415 482,706,980 Rls. 14,695 $
96 1396 بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 21,900 461,911,515 Rls. 14,235 $
97 1396 بلغارستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 64,550 458,814,099 Rls. 14,141 $
98 1396 بلغارستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 9,300 452,691,450 Rls. 13,950 $
99 1396 بلغارستان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 500 450,694,200 Rls. 13,800 $
100 1396 بلغارستان 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 3,080 441,579,600 Rls. 13,608 $
101 1396 بلغارستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 10,000 440,896,500 Rls. 13,527 $
102 1396 بلغارستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 67,210 436,753,450 Rls. 13,442 $
103 1396 بلغارستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 65,570 425,592,794 Rls. 13,114 $
104 1396 بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 85,516 416,023,838 Rls. 12,826 $
105 1396 بلغارستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 23,000 373,635,000 Rls. 11,500 $
106 1396 بلغارستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 21,890 355,022,965 Rls. 10,945 $
107 1396 بلغارستان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 417 348,568,368 Rls. 10,707 $
108 1396 بلغارستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 20,000 324,280,000 Rls. 10,000 $
109 1396 بلغارستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 18,700 303,482,300 Rls. 9,350 $
110 1396 بلغارستان 68029310 سنگ خارا (گرانيت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,350 279,085,280 Rls. 8,480 $
111 1396 بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 249,857,300 Rls. 7,700 $
112 1396 بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 238,411,950 Rls. 7,350 $
113 1396 بلغارستان 68029310 سنگ خارا (گرانيت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 23,180 233,596,800 Rls. 7,200 $
114 1396 بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 44,116 224,933,940 Rls. 6,930 $
115 1396 بلغارستان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 46,330 180,244,080 Rls. 5,560 $
116 1396 بلغارستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 6,700 173,937,360 Rls. 5,360 $
117 1396 بلغارستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 200 162,140,000 Rls. 5,000 $
118 1396 بلغارستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 22,524 160,673,520 Rls. 4,956 $
119 1396 بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 158,946,300 Rls. 4,860 $
120 1396 بلغارستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 21,700 155,107,260 Rls. 4,774 $
121 1396 بلغارستان 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 480 104,359,200 Rls. 3,216 $
122 1396 بلغارستان 25081000 بنتونيت 74,925 97,220,037 Rls. 2,997 $
123 1396 بلغارستان 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 450 44,429,850 Rls. 1,350 $
124 1396 بلغارستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 370 36,063,900 Rls. 1,110 $
125 1396 بلغارستان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 72 13,956,940 Rls. 430 $
126 1396 بلغارستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 400 12,983,200 Rls. 400 $
مجموع کل
516,026,618,314 ريال
مجموع کل
15,837,565 دلار
[1]