آمار کل " صادرات به" کشور "بلژيك" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 13,964,300 604,612,663,583 Rls. 18,452,059 $
2 1396 بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 10,814,250 440,203,174,237 Rls. 13,540,270 $
3 1396 بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 7,498,500 315,671,944,883 Rls. 9,728,711 $
4 1396 بلژيك 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 15,036,000 207,927,581,400 Rls. 6,388,926 $
5 1396 بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 5,356,500 179,350,041,194 Rls. 5,509,276 $
6 1396 بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,014,500 172,015,874,776 Rls. 5,304,061 $
7 1396 بلژيك 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,883,500 150,152,558,048 Rls. 4,628,352 $
8 1396 بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,784,500 62,296,430,468 Rls. 1,919,745 $
9 1396 بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,698,000 61,293,608,085 Rls. 1,871,576 $
10 1396 بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,555,500 47,973,547,800 Rls. 1,467,073 $
11 1396 بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,122,000 38,653,667,652 Rls. 1,188,362 $
12 1396 بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,014,750 37,705,048,530 Rls. 1,156,774 $
13 1396 بلژيك 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,154,740 29,507,694,300 Rls. 909,300 $
14 1396 بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 765,000 27,850,671,041 Rls. 858,573 $
15 1396 بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 510,000 18,220,047,670 Rls. 561,525 $
16 1396 بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 357,000 12,999,940,015 Rls. 400,689 $
17 1396 بلژيك 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 829,100 12,726,113,964 Rls. 392,164 $
18 1396 بلژيك 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 300,000 12,655,110,000 Rls. 390,000 $
19 1396 بلژيك 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 633,040 12,487,021,392 Rls. 380,484 $
20 1396 بلژيك 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 357,000 11,946,430,944 Rls. 365,793 $
21 1396 بلژيك 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 255,000 9,260,388,776 Rls. 285,471 $
22 1396 بلژيك 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 8,461,700,000 Rls. 260,000 $
23 1396 بلژيك 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,613,724,000 Rls. 232,800 $
24 1396 بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 124,500 4,442,914,943 Rls. 136,931 $
25 1396 بلژيك 16043100 خاويار 43 3,577,905,221 Rls. 109,219 $
26 1396 بلژيك 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 102,000 3,557,209,922 Rls. 109,662 $
27 1396 بلژيك 09102090 زعفران به صورت فله 55 2,651,394,900 Rls. 81,700 $
28 1396 بلژيك 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 45,000 2,339,252,900 Rls. 72,100 $
29 1396 بلژيك 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 28,000 2,220,944,040 Rls. 68,460 $
30 1396 بلژيك 16043100 خاويار 26 2,184,828,477 Rls. 67,327 $
31 1396 بلژيك 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 40,625 2,135,905,403 Rls. 65,813 $
32 1396 بلژيك 09102090 زعفران به صورت فله 34 1,769,623,500 Rls. 54,375 $
33 1396 بلژيك 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 49,120 1,593,403,680 Rls. 49,120 $
34 1396 بلژيك 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 79,620 1,552,351,140 Rls. 47,772 $
35 1396 بلژيك 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 25,200 1,545,242,832 Rls. 47,628 $
36 1396 بلژيك 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 41,655 1,351,612,140 Rls. 41,655 $
37 1396 بلژيك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 93 1,344,914,445 Rls. 40,965 $
38 1396 بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 100,550 1,026,848,991 Rls. 31,371 $
39 1396 بلژيك 09102090 زعفران به صورت فله 20 1,020,520,800 Rls. 31,200 $
40 1396 بلژيك 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 94,380 955,304,069 Rls. 29,447 $
41 1396 بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 19,146 931,299,732 Rls. 28,719 $
42 1396 بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 18,200 885,689,760 Rls. 27,295 $
43 1396 بلژيك 09102090 زعفران به صورت فله 17 859,990,560 Rls. 26,520 $
44 1396 بلژيك 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 81,950 777,250,678 Rls. 23,766 $
45 1396 بلژيك 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 81,680 770,899,924 Rls. 23,687 $
46 1396 بلژيك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 40 767,694,375 Rls. 23,625 $
47 1396 بلژيك 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 3,150 715,500,450 Rls. 22,050 $
48 1396 بلژيك 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 18,790 646,648,200 Rls. 19,800 $
49 1396 بلژيك 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 22,002 642,594,702 Rls. 19,802 $
50 1396 بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,500 600,399,900 Rls. 18,420 $
51 1396 بلژيك 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 130 527,215,000 Rls. 16,250 $
52 1396 بلژيك 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 455,481,136 Rls. 13,904 $
53 1396 بلژيك 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 103,400 445,909,990 Rls. 13,754 $
54 1396 بلژيك 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 9 443,483,755 Rls. 13,673 $
55 1396 بلژيك 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,560 377,742,750 Rls. 11,550 $
56 1396 بلژيك 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 8 349,065,470 Rls. 10,762 $
57 1396 بلژيك 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 7 336,192,426 Rls. 10,367 $
58 1396 بلژيك 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,500 319,298,160 Rls. 9,840 $
59 1396 بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,452 308,170,500 Rls. 9,500 $
60 1396 بلژيك 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,350 285,024,075 Rls. 8,715 $
61 1396 بلژيك 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 275,798,021 Rls. 8,419 $
62 1396 بلژيك 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,100 268,361,840 Rls. 8,192 $
63 1396 بلژيك 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 214,036,824 Rls. 6,588 $
64 1396 بلژيك 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 199,188,990 Rls. 6,143 $
65 1396 بلژيك 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 158,232,750 Rls. 4,875 $
66 1396 بلژيك 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,110 154,540,000 Rls. 4,696 $
67 1396 بلژيك 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,422 130,664,382 Rls. 3,981 $
68 1396 بلژيك 28365000 کربنات کلسيم 48,093 125,606,514 Rls. 3,846 $
69 1396 بلژيك 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 124,339,230 Rls. 3,827 $
70 1396 بلژيك 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 23,466 91,362,304 Rls. 2,816 $
71 1396 بلژيك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 163 70,454,093 Rls. 2,162 $
72 1396 بلژيك 28365000 کربنات کلسيم 25,100 65,137,512 Rls. 2,008 $
73 1396 بلژيك 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 90 56,461,260 Rls. 1,740 $
74 1396 بلژيك 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 45 53,506,200 Rls. 1,650 $
75 1396 بلژيك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25 43,093,600 Rls. 1,328 $
76 1396 بلژيك 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25 14,880,420 Rls. 458 $
77 1396 بلژيك 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 30 7,784,400 Rls. 240 $
78 1396 بلژيك 69141000 ساير ا شياءکه درجاي ديگرذکرنشده, ا زچيني. 83 6,769,360 Rls. 208 $
مجموع کل
2,530,360,929,404 ريال
مجموع کل
77,691,905 دلار
[1]