آمار کل " صادرات به" کشور "بوسني وهرزگوين" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 بوسني وهرزگوين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 176,000 8,648,117,940 Rls. 263,815 $
2 1396 بوسني وهرزگوين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 164,755 6,984,089,741 Rls. 215,285 $
3 1396 بوسني وهرزگوين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 147,448 6,118,200,360 Rls. 188,682 $
4 1396 بوسني وهرزگوين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 85,350 3,600,126,466 Rls. 110,954 $
5 1396 بوسني وهرزگوين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 3,258,173,160 Rls. 100,440 $
6 1396 بوسني وهرزگوين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,898,580,545 Rls. 89,303 $
7 1396 بوسني وهرزگوين 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 44,000 2,599,502,400 Rls. 79,200 $
8 1396 بوسني وهرزگوين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 61,850 2,408,007,528 Rls. 74,220 $
9 1396 بوسني وهرزگوين 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 8,051 1,953,006,230 Rls. 60,196 $
10 1396 بوسني وهرزگوين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 45,000 1,932,387,030 Rls. 59,535 $
11 1396 بوسني وهرزگوين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 41,395 1,616,607,785 Rls. 49,673 $
12 1396 بوسني وهرزگوين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 1,056,862,620 Rls. 32,580 $
13 1396 بوسني وهرزگوين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,500 864,472,700 Rls. 26,650 $
14 1396 بوسني وهرزگوين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,060 831,726,792 Rls. 25,272 $
15 1396 بوسني وهرزگوين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,920 775,158,912 Rls. 23,904 $
16 1396 بوسني وهرزگوين 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 55,261,410 Rls. 1,698 $
17 1396 بوسني وهرزگوين 09103010 زردچوبه دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 4 2,798,870 Rls. 86 $
18 1396 بوسني وهرزگوين 09093110 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 2 2,505,965 Rls. 77 $
19 1396 بوسني وهرزگوين 09101210 در بستهکبندي آماده براي خردهکفروشي به وزن پانصد گرم و کمتر 2 2,213,060 Rls. 68 $
20 1396 بوسني وهرزگوين 09062010 دا رچين خردشده ياساييده شده در بسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي . 2 1,789,975 Rls. 55 $
21 1396 بوسني وهرزگوين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 40 1,622,450 Rls. 50 $
22 1396 بوسني وهرزگوين 08109020 زرشك تازه 4 227,815 Rls. 7 $
مجموع کل
45,611,439,754 ريال
مجموع کل
1,401,750 دلار
[1]