آمار کل " صادرات به" کشور "تايلند" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 186,356,180 2,464,863,972,416 Rls. 76,009,225 $
2 1396 تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 60,596,540 808,207,897,733 Rls. 24,671,324 $
3 1396 تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 84,059,180 763,659,761,019 Rls. 23,536,571 $
4 1396 تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 72,660,428 659,709,847,182 Rls. 20,344,919 $
5 1396 تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 56,012,145 602,393,922,000 Rls. 18,517,500 $
6 1396 تايلند 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,986,415 454,288,529,768 Rls. 13,996,196 $
7 1396 تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 47,000,000 426,870,920,000 Rls. 13,155,133 $
8 1396 تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 25,843,000 342,234,893,889 Rls. 10,531,977 $
9 1396 تايلند 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,092,970 206,063,742,671 Rls. 6,300,680 $
10 1396 تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,996,760 186,119,068,740 Rls. 5,698,860 $
11 1396 تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 19,371,000 181,596,800,000 Rls. 5,600,000 $
12 1396 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,312,808 140,839,202,517 Rls. 4,340,060 $
13 1396 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,063,939 112,310,328,040 Rls. 3,451,053 $
14 1396 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 961,377 107,453,117,970 Rls. 3,313,719 $
15 1396 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 889,990 99,646,582,702 Rls. 3,071,694 $
16 1396 تايلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 664,690 73,962,336,357 Rls. 2,258,569 $
17 1396 تايلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 813,960 49,419,986,102 Rls. 1,523,004 $
18 1396 تايلند 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 3,106,000 35,260,088,500 Rls. 1,087,100 $
19 1396 تايلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,000,000 31,429,505,000 Rls. 961,000 $
20 1396 تايلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,000,000 31,275,745,000 Rls. 961,000 $
21 1396 تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 497,210 28,073,090,105 Rls. 865,145 $
22 1396 تايلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 800,000 25,742,003,200 Rls. 793,600 $
23 1396 تايلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 700,000 21,825,078,800 Rls. 672,700 $
24 1396 تايلند 03079900 ک ک ساير 156,200 17,728,422,600 Rls. 546,700 $
25 1396 تايلند 03079900 ک ک ساير 154,400 17,206,136,757 Rls. 530,376 $
26 1396 تايلند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 500,000 16,079,328,000 Rls. 496,000 $
27 1396 تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 703,560 13,697,272,476 Rls. 422,136 $
28 1396 تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 99,400 11,284,832,300 Rls. 347,771 $
29 1396 تايلند 03061700 ساير انواع ميگو. 98,360 10,743,840,800 Rls. 331,400 $
30 1396 تايلند 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 99,882 10,093,737,480 Rls. 310,524 $
31 1396 تايلند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 97,040 8,124,421,480 Rls. 250,460 $
32 1396 تايلند 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 85,345 8,109,450,000 Rls. 249,914 $
33 1396 تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 383,710 7,773,823,040 Rls. 238,216 $
34 1396 تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 210,000 7,494,025,000 Rls. 230,999 $
35 1396 تايلند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 549,150 7,292,711,680 Rls. 224,855 $
36 1396 تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 107,500 6,978,470,000 Rls. 215,000 $
37 1396 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 65,699 6,515,390,996 Rls. 200,796 $
38 1396 تايلند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 483,620 6,432,570,192 Rls. 198,236 $
39 1396 تايلند 03079900 ک ک ساير 96,500 6,261,692,000 Rls. 193,000 $
40 1396 تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 80,500 6,081,045,000 Rls. 187,500 $
41 1396 تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 168,900 6,044,513,750 Rls. 185,790 $
42 1396 تايلند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 99,138 5,605,387,500 Rls. 172,500 $
43 1396 تايلند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 465,580 5,446,513,894 Rls. 166,212 $
44 1396 تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 140,000 5,042,037,000 Rls. 154,000 $
45 1396 تايلند 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 28,500 4,995,286,200 Rls. 153,900 $
46 1396 تايلند 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 35,192 4,431,977,610 Rls. 136,545 $
47 1396 تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 71,240 4,410,346,524 Rls. 134,262 $
48 1396 تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 52,267 4,217,234,490 Rls. 129,801 $
49 1396 تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 51,000 4,196,152,500 Rls. 127,500 $
50 1396 تايلند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 348,380 4,096,664,588 Rls. 125,765 $
51 1396 تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 3,997,963,200 Rls. 123,200 $
52 1396 تايلند 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 27,488 2,854,334,450 Rls. 87,961 $
53 1396 تايلند 27101940 روغن پايه معدني 199,399 2,599,777,200 Rls. 79,760 $
54 1396 تايلند 03072900 ساير حلزون ها منجمد ، خشك شده ، نمك سود يا در آب نمك 25,000 2,271,500,000 Rls. 70,000 $
55 1396 تايلند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 68,930 2,236,199,090 Rls. 68,930 $
56 1396 تايلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 50,700 2,186,859,610 Rls. 66,709 $
57 1396 تايلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 290 2,150,792,145 Rls. 65,655 $
58 1396 تايلند 03062900 ساير قشردا را ن همچنين آرد,زبره وحبه, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, يخ نزده, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 26,000 2,123,615,000 Rls. 65,507 $
59 1396 تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 105,274 2,048,724,340 Rls. 63,164 $
60 1396 تايلند 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 25,000 2,027,375,000 Rls. 62,500 $
61 1396 تايلند 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 56,600 2,019,589,880 Rls. 62,260 $
62 1396 تايلند 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 21,880 1,952,155,480 Rls. 60,170 $
63 1396 تايلند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 51,770 1,679,936,500 Rls. 51,770 $
64 1396 تايلند 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 25,000 1,622,900,000 Rls. 50,000 $
65 1396 تايلند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 25,000 1,621,950,000 Rls. 50,000 $
66 1396 تايلند 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 28,000 1,621,900,000 Rls. 50,000 $
67 1396 تايلند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 192,000 1,506,388,282 Rls. 46,439 $
68 1396 تايلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 218 1,494,830,684 Rls. 46,070 $
69 1396 تايلند 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 116,390 1,473,511,384 Rls. 45,411 $
70 1396 تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 25,000 1,383,162,500 Rls. 42,500 $
71 1396 تايلند 27132000 قيرنفت 200,000 1,343,119,000 Rls. 41,000 $
72 1396 تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 192,320 1,248,051,624 Rls. 38,464 $
73 1396 تايلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 117 1,237,523,625 Rls. 38,025 $
74 1396 تايلند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 1,132,453,800 Rls. 34,899 $
75 1396 تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,103,181,000 Rls. 34,000 $
76 1396 تايلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,038,368,000 Rls. 32,000 $
77 1396 تايلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,038,016,000 Rls. 32,000 $
78 1396 تايلند 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 5,946 1,032,521,438 Rls. 31,811 $
79 1396 تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 40,680 1,022,205,905 Rls. 31,409 $
80 1396 تايلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 350 934,790,400 Rls. 28,800 $
81 1396 تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 135,830 882,623,340 Rls. 27,166 $
82 1396 تايلند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 69,730 852,894,685 Rls. 26,288 $
83 1396 تايلند 08062040 انگور آفتابي دانه دار تازه يا خشک کرده 20,000 844,870,000 Rls. 26,000 $
84 1396 تايلند 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 30 794,748,900 Rls. 24,420 $
85 1396 تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 36,660 778,231,311 Rls. 23,876 $
86 1396 تايلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 106,640 696,551,152 Rls. 21,328 $
87 1396 تايلند 27132000 قيرنفت 101,000 671,628,790 Rls. 20,705 $
88 1396 تايلند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,000 632,560,500 Rls. 19,500 $
89 1396 تايلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 49 578,241,180 Rls. 17,820 $
90 1396 تايلند 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,500 575,942,500 Rls. 17,500 $
91 1396 تايلند 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 22,100 559,630,659 Rls. 17,249 $
92 1396 تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 551,276,000 Rls. 17,000 $
93 1396 تايلند 03072100 حلزون همچنين حلزون ملکه زنده ، تازه يا سرد کرده 8,000 523,280,000 Rls. 16,000 $
94 1396 تايلند 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 12,190 478,408,740 Rls. 14,628 $
95 1396 تايلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 880 467,086,350 Rls. 14,330 $
96 1396 تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,300 462,394,350 Rls. 14,250 $
97 1396 تايلند 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 12,000 459,502,542 Rls. 14,161 $
98 1396 تايلند 02071420 قطعات منجمد مرغ 28,000 454,860,000 Rls. 14,000 $
99 1396 تايلند 02071420 قطعات منجمد مرغ 28,000 454,216,000 Rls. 14,000 $
100 1396 تايلند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 16,200 405,280,260 Rls. 12,474 $
101 1396 تايلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,394 396,861,435 Rls. 12,213 $
102 1396 تايلند 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 800 311,414,400 Rls. 9,600 $
103 1396 تايلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 267,704,250 Rls. 8,250 $
104 1396 تايلند 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 18 265,757,310 Rls. 8,190 $
105 1396 تايلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,712 240,852,150 Rls. 7,425 $
106 1396 تايلند 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 600 235,144,800 Rls. 7,200 $
107 1396 تايلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 450 220,448,250 Rls. 6,750 $
108 1396 تايلند 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,000 219,936,420 Rls. 6,780 $
109 1396 تايلند 27132000 قيرنفت 22,130 208,135,395 Rls. 6,414 $
110 1396 تايلند 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 3,310 141,616,033 Rls. 4,303 $
111 1396 تايلند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 20,000 140,158,500 Rls. 4,300 $
112 1396 تايلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 12 129,367,372 Rls. 3,987 $
113 1396 تايلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 13,790 112,025,520 Rls. 3,448 $
114 1396 تايلند 68062010 رسهاي منبسط شده 23,975 101,171,586 Rls. 3,117 $
115 1396 تايلند 28421010 ---زئوليت 24,500 96,496,680 Rls. 2,940 $
116 1396 تايلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 192 96,350,820 Rls. 2,956 $
117 1396 تايلند 68062010 رسهاي منبسط شده 21,510 90,696,648 Rls. 2,796 $
118 1396 تايلند 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 182 83,383,033 Rls. 2,550 $
119 1396 تايلند 08109020 زرشك تازه 912 59,752,638 Rls. 1,842 $
120 1396 تايلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 205 55,699,200 Rls. 1,700 $
121 1396 تايلند 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,015 33,627,150 Rls. 1,035 $
122 1396 تايلند 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 300 26,207,200 Rls. 800 $
123 1396 تايلند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 750 24,494,250 Rls. 750 $
مجموع کل
8,137,314,927,404 ريال
مجموع کل
250,403,642 دلار
[1]