آمار کل " صادرات به" کشور "تايوان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 71,920,830 958,954,910,317 Rls. 29,320,359 $
2 1396 تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,276,000 819,708,548,604 Rls. 25,254,438 $
3 1396 تايوان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,311,000 819,704,432,217 Rls. 25,261,316 $
4 1396 تايوان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 60,003,095 767,035,175,636 Rls. 23,641,819 $
5 1396 تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 54,547,950 722,059,518,416 Rls. 22,255,564 $
6 1396 تايوان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 51,141,310 676,631,460,340 Rls. 20,865,655 $
7 1396 تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 50,947,700 462,725,352,572 Rls. 14,265,356 $
8 1396 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 9,000,000 434,095,449,000 Rls. 13,377,776 $
9 1396 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,500,000 317,641,787,500 Rls. 9,665,500 $
10 1396 تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 22,016,109 217,177,814,753 Rls. 6,692,897 $
11 1396 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,385,000 163,541,115,025 Rls. 5,033,495 $
12 1396 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,500,000 120,610,570,000 Rls. 3,717,500 $
13 1396 تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,469,000 106,495,277,475 Rls. 3,255,925 $
14 1396 تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 22,000,000 94,510,680,000 Rls. 2,904,000 $
15 1396 تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,347,005 82,721,792,777 Rls. 2,549,695 $
16 1396 تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,198,815 68,481,607,846 Rls. 2,085,934 $
17 1396 تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,425,750 59,441,296,662 Rls. 1,831,958 $
18 1396 تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 798,307 51,615,351,864 Rls. 1,590,640 $
19 1396 تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 762,939 46,374,549,165 Rls. 1,429,558 $
20 1396 تايوان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 4,973,196 45,155,827,860 Rls. 1,392,495 $
21 1396 تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 603,493 34,118,316,487 Rls. 1,050,076 $
22 1396 تايوان 27132000 قيرنفت 5,011,739 33,919,869,757 Rls. 1,042,505 $
23 1396 تايوان 27132000 قيرنفت 4,926,547 33,542,002,275 Rls. 1,024,609 $
24 1396 تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 799,500 33,238,305,876 Rls. 1,024,469 $
25 1396 تايوان 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 15,000,000 33,107,160,000 Rls. 1,020,000 $
26 1396 تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 83,137 27,821,324,314 Rls. 857,686 $
27 1396 تايوان 27132000 قيرنفت 2,786,797 18,983,566,177 Rls. 585,227 $
28 1396 تايوان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 519,750 17,609,158,923 Rls. 537,510 $
29 1396 تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,100 16,031,151,500 Rls. 494,095 $
30 1396 تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 223,050 13,495,456,610 Rls. 412,642 $
31 1396 تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 193,158 12,825,543,034 Rls. 395,443 $
32 1396 تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 11,027,530,536 Rls. 340,062 $
33 1396 تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,491,790 10,787,445,461 Rls. 328,739 $
34 1396 تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 25,900,000 10,081,730,400 Rls. 310,800 $
35 1396 تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 255,000 9,543,821,250 Rls. 293,250 $
36 1396 تايوان 02071420 قطعات منجمد مرغ 532,000 8,700,454,000 Rls. 266,000 $
37 1396 تايوان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 8,390,745,000 Rls. 258,750 $
38 1396 تايوان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 198,000 6,851,472,888 Rls. 211,224 $
39 1396 تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,850,000 6,612,951,000 Rls. 202,200 $
40 1396 تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,850,000 6,561,592,200 Rls. 202,200 $
41 1396 تايوان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 300 5,957,193,000 Rls. 181,500 $
42 1396 تايوان 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 15,000,000 5,839,020,000 Rls. 180,000 $
43 1396 تايوان 02071420 قطعات منجمد مرغ 280,000 5,829,194,000 Rls. 179,200 $
44 1396 تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 97,040 5,824,476,656 Rls. 179,524 $
45 1396 تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,710 5,813,777,935 Rls. 178,913 $
46 1396 تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 507,781 5,766,694,991 Rls. 177,725 $
47 1396 تايوان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 148,500 5,137,178,904 Rls. 158,418 $
48 1396 تايوان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 120,000 4,967,480,000 Rls. 153,152 $
49 1396 تايوان 02071420 قطعات منجمد مرغ 306,000 4,965,242,000 Rls. 153,000 $
50 1396 تايوان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 98,596 4,863,298,970 Rls. 149,866 $
51 1396 تايوان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 56,000 4,556,425,000 Rls. 140,078 $
52 1396 تايوان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 55,000 4,508,693,750 Rls. 137,500 $
53 1396 تايوان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,000 4,029,544,800 Rls. 124,200 $
54 1396 تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 23,167 4,021,206,692 Rls. 123,943 $
55 1396 تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 22,749 3,974,828,913 Rls. 121,707 $
56 1396 تايوان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 90 3,910,779,670 Rls. 120,590 $
57 1396 تايوان 03079900 ک ک ساير 25,960 3,789,407,160 Rls. 116,820 $
58 1396 تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 695,930 3,568,952,560 Rls. 110,007 $
59 1396 تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 230,070 3,384,630,293 Rls. 103,554 $
60 1396 تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 243,100 3,358,992,714 Rls. 103,519 $
61 1396 تايوان 03073900 ک ک ساير 23,000 3,355,470,000 Rls. 103,500 $
62 1396 تايوان 27132000 قيرنفت 499,838 3,325,021,700 Rls. 102,466 $
63 1396 تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 26,950 3,059,431,375 Rls. 94,325 $
64 1396 تايوان 09102090 زعفران به صورت فله 69 3,040,242,270 Rls. 93,693 $
65 1396 تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 17,082 2,964,202,215 Rls. 91,389 $
66 1396 تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 17,075 2,963,116,821 Rls. 91,351 $
67 1396 تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 15,791 2,745,242,590 Rls. 84,482 $
68 1396 تايوان 79031000 گرد روي 49,020 2,703,271,626 Rls. 83,334 $
69 1396 تايوان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 72 2,678,101,387 Rls. 81,504 $
70 1396 تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 19,481 2,451,770,479 Rls. 75,587 $
71 1396 تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 18,364 2,315,333,740 Rls. 71,252 $
72 1396 تايوان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 27,500 2,231,006,250 Rls. 68,750 $
73 1396 تايوان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 27,500 2,229,425,000 Rls. 68,750 $
74 1396 تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 12,621 2,194,127,390 Rls. 67,522 $
75 1396 تايوان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 80,000 2,153,949,600 Rls. 66,400 $
76 1396 تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 437,100 2,020,361,902 Rls. 62,299 $
77 1396 تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 10,256 1,780,202,280 Rls. 54,870 $
78 1396 تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 12,090 1,753,944,773 Rls. 54,075 $
79 1396 تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 120,064 1,753,673,282 Rls. 54,029 $
80 1396 تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 52,175 1,727,601,700 Rls. 53,275 $
81 1396 تايوان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 38,750 1,648,841,768 Rls. 50,374 $
82 1396 تايوان 09102090 زعفران به صورت فله 35 1,619,148,960 Rls. 49,920 $
83 1396 تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 9,160 1,600,486,954 Rls. 49,006 $
84 1396 تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 8,878 1,540,927,780 Rls. 47,495 $
85 1396 تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 208,194 1,457,004,850 Rls. 44,906 $
86 1396 تايوان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 74,480 1,451,670,612 Rls. 44,730 $
87 1396 تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 8,289 1,441,023,270 Rls. 44,346 $
88 1396 تايوان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,966 1,408,237,920 Rls. 43,440 $
89 1396 تايوان 09102090 زعفران به صورت فله 27 1,366,868,880 Rls. 42,120 $
90 1396 تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 10,487 1,328,894,710 Rls. 40,690 $
91 1396 تايوان 02071420 قطعات منجمد مرغ 81,000 1,313,671,500 Rls. 40,490 $
92 1396 تايوان 29391120 مرفين سولفات 59 1,303,498,800 Rls. 40,120 $
93 1396 تايوان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 500 1,265,589,000 Rls. 39,000 $
94 1396 تايوان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 300 1,225,061,500 Rls. 37,700 $
95 1396 تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 6,984 1,220,270,876 Rls. 37,364 $
96 1396 تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,195,703,500 Rls. 36,500 $
97 1396 تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 39,514 1,193,694,887 Rls. 36,493 $
98 1396 تايوان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 28 1,144,287,219 Rls. 35,271 $
99 1396 تايوان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 8,666 1,090,897,056 Rls. 33,624 $
100 1396 تايوان 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 48,000 1,090,118,400 Rls. 33,600 $
101 1396 تايوان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 49,620 1,051,286,535 Rls. 32,253 $
102 1396 تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 5,985 1,038,632,740 Rls. 32,020 $
103 1396 تايوان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 19,375 1,005,950,000 Rls. 31,000 $
104 1396 تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 25,200 1,002,100,680 Rls. 30,744 $
105 1396 تايوان 03072100 حلزون همچنين حلزون ملکه زنده ، تازه يا سرد کرده 15,160 1,001,318,400 Rls. 30,720 $
106 1396 تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 28,000 999,244,400 Rls. 30,800 $
107 1396 تايوان 09102090 زعفران به صورت فله 20 997,708,140 Rls. 30,420 $
108 1396 تايوان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 18,750 973,110,000 Rls. 30,000 $
109 1396 تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 27,000 883,035,000 Rls. 27,000 $
110 1396 تايوان 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 51,565 836,323,171 Rls. 25,783 $
111 1396 تايوان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 101,000 820,372,500 Rls. 25,250 $
112 1396 تايوان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 19,375 818,451,565 Rls. 25,187 $
113 1396 تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 19,000 807,813,500 Rls. 24,700 $
114 1396 تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 6,319 796,712,410 Rls. 24,518 $
115 1396 تايوان 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 10,640 693,621,600 Rls. 21,280 $
116 1396 تايوان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 103,590 673,127,820 Rls. 20,718 $
117 1396 تايوان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 198,330 650,958,726 Rls. 19,833 $
118 1396 تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 5,023 636,491,251 Rls. 19,489 $
119 1396 تايوان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 15 633,679,395 Rls. 19,441 $
120 1396 تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,835 608,263,689 Rls. 18,751 $
121 1396 تايوان 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 15 598,883,205 Rls. 18,455 $
122 1396 تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 578,411,000 Rls. 17,800 $
123 1396 تايوان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,517 568,613,544 Rls. 17,526 $
124 1396 تايوان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 49,870 565,856,190 Rls. 17,455 $
125 1396 تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 16,859 547,748,910 Rls. 16,859 $
126 1396 تايوان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 500,346,000 Rls. 15,400 $
127 1396 تايوان 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 26,400 428,260,800 Rls. 13,200 $
128 1396 تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 11,000 392,463,500 Rls. 12,095 $
129 1396 تايوان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 10,840 386,778,788 Rls. 11,920 $
130 1396 تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 9,010 380,075,137 Rls. 11,713 $
131 1396 تايوان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 16,850 328,473,900 Rls. 10,110 $
132 1396 تايوان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 99,613 323,224,489 Rls. 9,961 $
133 1396 تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 7,420 312,887,302 Rls. 9,646 $
134 1396 تايوان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 440 293,942,640 Rls. 9,060 $
135 1396 تايوان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 5,000 284,133,300 Rls. 8,700 $
136 1396 تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 218,121 283,653,850 Rls. 8,724 $
137 1396 تايوان 29391110 كدئين فسفات 15 250,193,250 Rls. 7,650 $
138 1396 تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 186,830 242,390,591 Rls. 7,472 $
139 1396 تايوان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,220 239,358,576 Rls. 7,376 $
140 1396 تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 5,360 226,118,568 Rls. 6,968 $
141 1396 تايوان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 11,125 219,680,925 Rls. 6,675 $
142 1396 تايوان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 3,990 169,920,933 Rls. 5,187 $
143 1396 تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 122,950 160,951,082 Rls. 4,918 $
144 1396 تايوان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6 144,246,024 Rls. 4,446 $
145 1396 تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 94,912 123,076,248 Rls. 3,796 $
146 1396 تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 5 106,229,721 Rls. 3,277 $
147 1396 تايوان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 300 97,977,000 Rls. 3,000 $
148 1396 تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 74,940 97,267,112 Rls. 2,998 $
149 1396 تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 130 77,702,871 Rls. 2,361 $
150 1396 تايوان 25202000 ک گچ 126,200 71,892,300 Rls. 2,212 $
151 1396 تايوان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 23,250 67,477,056 Rls. 2,063 $
152 1396 تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 110 65,773,445 Rls. 2,021 $
153 1396 تايوان 25202000 ک گچ 116,000 64,685,204 Rls. 1,972 $
154 1396 تايوان 25081000 بنتونيت 20,012 58,431,644 Rls. 1,801 $
155 1396 تايوان 25202000 ک گچ 97,850 53,919,264 Rls. 1,663 $
156 1396 تايوان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 210 8,943,207 Rls. 273 $
مجموع کل
7,584,598,717,645 ريال
مجموع کل
233,299,285 دلار
[1]