آمار کل " صادرات به" کشور "ترکيه" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 10,696,150 668,990,595,834 Rls. 20,617,824 $
2 1396 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 7,303,401 585,871,220,640 Rls. 18,060,239 $
3 1396 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,329,543 585,000,674,507 Rls. 17,861,568 $
4 1396 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,864,849 572,685,842,671 Rls. 17,608,164 $
5 1396 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 6,173,176 526,553,806,587 Rls. 16,238,215 $
6 1396 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 8,363,600 515,757,945,239 Rls. 15,858,882 $
7 1396 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 8,238,850 510,767,297,155 Rls. 15,745,025 $
8 1396 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 5,549,485 454,127,631,845 Rls. 13,995,669 $
9 1396 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,487,020 412,062,917,659 Rls. 12,576,903 $
10 1396 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 11,804,875 388,215,584,078 Rls. 11,973,369 $
11 1396 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 40,000,000 363,529,600,000 Rls. 11,200,000 $
12 1396 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 8,394,189 310,567,792,080 Rls. 9,547,320 $
13 1396 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 4,815,280 299,406,197,934 Rls. 9,232,694 $
14 1396 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,641,000 251,025,971,544 Rls. 7,735,837 $
15 1396 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,683,250 250,406,177,478 Rls. 7,722,682 $
16 1396 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 7,601,500 247,453,514,918 Rls. 7,602,393 $
17 1396 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 6,565,000 239,439,509,662 Rls. 7,379,332 $
18 1396 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,204,585 225,185,607,042 Rls. 6,875,069 $
19 1396 ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 681,361 213,685,237,331 Rls. 6,587,337 $
20 1396 ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 6,412,500 208,367,086,061 Rls. 6,359,922 $
21 1396 ترکيه 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,525,070 186,416,074,765 Rls. 5,747,020 $
22 1396 ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 3,552,634 184,327,278,184 Rls. 5,683,915 $
23 1396 ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 642,541 179,933,747,752 Rls. 5,549,134 $
24 1396 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,276,500 179,235,786,316 Rls. 5,524,974 $
25 1396 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 4,760,500 170,750,576,693 Rls. 5,253,255 $
26 1396 ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 4,162,500 161,379,912,152 Rls. 4,927,728 $
27 1396 ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 4,118,650 160,866,887,349 Rls. 4,906,720 $
28 1396 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 4,421,250 158,631,627,458 Rls. 4,840,752 $
29 1396 ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 3,852,505 158,566,165,380 Rls. 4,827,947 $
30 1396 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 4,382,250 153,827,647,177 Rls. 4,740,572 $
31 1396 ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 19,528,715 145,243,166,814 Rls. 4,479,130 $
32 1396 ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 4,230,000 143,660,283,753 Rls. 4,430,188 $
33 1396 ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 3,970,255 143,113,360,613 Rls. 4,398,039 $
34 1396 ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 718,811 142,996,658,155 Rls. 4,407,805 $
35 1396 ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 557,860 140,360,534,452 Rls. 4,328,696 $
36 1396 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,976,500 138,415,302,157 Rls. 4,225,523 $
37 1396 ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 3,577,500 137,623,614,120 Rls. 4,229,835 $
38 1396 ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 3,960,000 137,531,037,600 Rls. 4,237,200 $
39 1396 ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 3,892,310 134,060,949,485 Rls. 4,122,231 $
40 1396 ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 12,350,344 131,322,465,216 Rls. 4,050,912 $
41 1396 ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 767,795 126,760,491,510 Rls. 3,865,890 $
42 1396 ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,410,000 117,561,192,569 Rls. 3,585,125 $
43 1396 ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 3,285,000 116,251,042,638 Rls. 3,583,013 $
44 1396 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,083,500 110,517,553,237 Rls. 3,371,364 $
45 1396 ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 16,338,564 109,386,265,411 Rls. 3,372,210 $
46 1396 ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 504,856 106,492,872,316 Rls. 3,281,990 $
47 1396 ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,102,000 105,531,792,396 Rls. 3,255,162 $
48 1396 ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 2,407,500 100,128,669,665 Rls. 3,085,970 $
49 1396 ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,922,306 100,021,662,789 Rls. 3,075,692 $
50 1396 ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,442,315 99,434,177,230 Rls. 3,064,245 $
51 1396 ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,322,123 97,994,302,082 Rls. 3,020,826 $
52 1396 ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,662,000 96,910,874,217 Rls. 2,980,296 $
53 1396 ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 5,008,821 95,302,711,194 Rls. 2,936,734 $
54 1396 ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,555,750 94,199,537,476 Rls. 2,873,082 $
55 1396 ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,395,500 84,610,425,057 Rls. 2,607,676 $
56 1396 ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 2,475,000 80,158,426,425 Rls. 2,467,575 $
57 1396 ترکيه 27132000 قيرنفت 14,569,390 79,663,783,229 Rls. 2,430,237 $
58 1396 ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 353,976 79,449,121,380 Rls. 2,448,636 $
59 1396 ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,912,500 79,168,272,840 Rls. 2,440,716 $
60 1396 ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 2,096,750 78,472,162,830 Rls. 2,412,011 $
61 1396 ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 432,420 77,632,062,720 Rls. 2,384,016 $
62 1396 ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,188,895 77,126,381,378 Rls. 2,378,782 $
63 1396 ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,413,224 74,095,968,376 Rls. 2,261,140 $
64 1396 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,143,375 73,834,075,630 Rls. 2,268,279 $
65 1396 ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,009,602 73,518,183,235 Rls. 2,266,300 $
66 1396 ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 1,349,540 70,066,751,102 Rls. 2,159,120 $
67 1396 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,890,000 69,099,887,700 Rls. 2,130,300 $
68 1396 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 3,004,535 69,027,996,950 Rls. 2,127,211 $
69 1396 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,876,250 68,531,124,292 Rls. 2,113,531 $
70 1396 ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 1,144,000 66,999,708,000 Rls. 2,059,200 $
71 1396 ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 2,269,275 65,910,219,168 Rls. 2,025,159 $
72 1396 ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 2,531,300 64,762,185,860 Rls. 1,989,414 $
73 1396 ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 192,250 60,995,960,010 Rls. 1,864,825 $
74 1396 ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 2,308,000 59,872,909,000 Rls. 1,831,800 $
75 1396 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,679,500 58,904,248,178 Rls. 1,815,663 $
76 1396 ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 275,445 58,664,137,740 Rls. 1,790,340 $
77 1396 ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,367,723 57,682,462,098 Rls. 1,778,645 $
78 1396 ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 1,357,670 57,051,884,138 Rls. 1,740,533 $
79 1396 ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,215,000 55,012,585,656 Rls. 1,696,544 $
80 1396 ترکيه 27132000 قيرنفت 9,844,470 54,738,325,678 Rls. 1,686,870 $
81 1396 ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,530,000 54,095,724,450 Rls. 1,667,681 $
82 1396 ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,459,375 50,585,616,551 Rls. 1,554,630 $
83 1396 ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,545,100 49,601,416,778 Rls. 1,528,452 $
84 1396 ترکيه 27132000 قيرنفت 8,556,750 49,152,489,218 Rls. 1,509,938 $
85 1396 ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,639,680 48,432,301,603 Rls. 1,477,376 $
86 1396 ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,350,000 47,284,391,852 Rls. 1,458,224 $
87 1396 ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 1,134,740 47,204,340,228 Rls. 1,454,737 $
88 1396 ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 1,580,875 46,871,248,878 Rls. 1,445,671 $
89 1396 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,209,500 46,275,391,527 Rls. 1,426,178 $
90 1396 ترکيه 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 881,240 45,736,191,947 Rls. 1,409,984 $
91 1396 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,000,000 45,493,000,000 Rls. 1,400,000 $
92 1396 ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 494,740 43,964,149,650 Rls. 1,343,130 $
93 1396 ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 148,000 43,929,190,800 Rls. 1,353,900 $
94 1396 ترکيه 27132000 قيرنفت 7,183,750 43,905,803,273 Rls. 1,353,438 $
95 1396 ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 895,440 43,587,536,925 Rls. 1,343,160 $
96 1396 ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,013,962 42,623,049,700 Rls. 1,313,408 $
97 1396 ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 1,303,192 41,825,311,018 Rls. 1,275,493 $
98 1396 ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,170,000 40,961,541,983 Rls. 1,262,723 $
99 1396 ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 139,020 40,819,572,116 Rls. 1,258,244 $
100 1396 ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 900,000 40,539,652,851 Rls. 1,249,635 $
101 1396 ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 2,103,270 40,038,294,973 Rls. 1,233,673 $
102 1396 ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,367,295 38,653,166,304 Rls. 1,191,119 $
103 1396 ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 1,012,500 38,521,083,248 Rls. 1,178,427 $
104 1396 ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 798,750 38,415,616,255 Rls. 1,171,175 $
105 1396 ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 897,000 37,958,618,100 Rls. 1,166,100 $
106 1396 ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,416,307 36,880,345,380 Rls. 1,137,235 $
107 1396 ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,662,129 35,944,245,608 Rls. 1,096,961 $
108 1396 ترکيه 08105000 کيوي، تازه 1,290,973 35,213,222,612 Rls. 1,085,886 $
109 1396 ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 438,310 34,113,070,695 Rls. 1,051,625 $
110 1396 ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 663,750 33,240,973,950 Rls. 1,025,264 $
111 1396 ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 599,340 33,183,402,985 Rls. 1,019,136 $
112 1396 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 900,000 32,600,366,424 Rls. 1,005,318 $
113 1396 ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 268,140 30,316,943,009 Rls. 934,645 $
114 1396 ترکيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,328,360 30,229,280,533 Rls. 931,941 $
115 1396 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 855,000 30,096,201,622 Rls. 927,563 $
116 1396 ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 3,512,221 30,085,869,657 Rls. 918,597 $
117 1396 ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 3,067,988 29,798,856,532 Rls. 919,023 $
118 1396 ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 124,512 28,657,109,280 Rls. 880,224 $
119 1396 ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 505,456 27,818,861,845 Rls. 855,384 $
120 1396 ترکيه 68029310 سنگ خارا (گرانيت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 2,215,710 27,631,497,722 Rls. 851,781 $
121 1396 ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,396,620 27,526,374,883 Rls. 840,285 $
122 1396 ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 93,200 27,503,595,320 Rls. 847,990 $
123 1396 ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 665,500 27,498,001,750 Rls. 845,464 $
124 1396 ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 496,250 27,175,342,370 Rls. 837,723 $
125 1396 ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 675,000 27,139,855,164 Rls. 836,481 $
126 1396 ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,219,947 26,972,968,279 Rls. 831,952 $
127 1396 ترکيه 72027000 فروموليبدن. 80,000 26,047,333,435 Rls. 800,895 $
128 1396 ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 400,655 25,997,070,290 Rls. 801,307 $
129 1396 ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,918,597 25,979,240,417 Rls. 800,610 $
130 1396 ترکيه 72027000 فروموليبدن. 80,000 25,816,258,950 Rls. 795,705 $
131 1396 ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,012,000 25,456,809,400 Rls. 784,300 $
132 1396 ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 607,500 25,334,788,452 Rls. 781,131 $
133 1396 ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,852,158 25,000,442,172 Rls. 770,432 $
134 1396 ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 971,030 24,995,802,523 Rls. 770,562 $
135 1396 ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 1,268,860 24,736,506,372 Rls. 761,026 $
136 1396 ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,746,620 24,576,004,600 Rls. 749,802 $
137 1396 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 630,739 24,364,353,024 Rls. 750,850 $
138 1396 ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,264,370 24,362,067,630 Rls. 750,761 $
139 1396 ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 2,505,999 23,669,244,720 Rls. 729,634 $
140 1396 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 604,109 23,471,659,067 Rls. 721,566 $
141 1396 ترکيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 400,000 23,354,640,000 Rls. 719,800 $
142 1396 ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,150 23,164,297,830 Rls. 712,967 $
143 1396 ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 594,280 22,988,380,217 Rls. 702,647 $
144 1396 ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 585,000 22,717,920,938 Rls. 699,076 $
145 1396 ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 1,166,860 22,712,112,366 Rls. 700,116 $
146 1396 ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 403,550 22,694,841,885 Rls. 693,205 $
147 1396 ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 1,160,910 22,585,896,108 Rls. 696,546 $
148 1396 ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 27,336,800 22,323,552,226 Rls. 683,418 $
149 1396 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 573,346 22,318,986,278 Rls. 687,970 $
150 1396 ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,402,918 22,122,102,762 Rls. 681,956 $
151 1396 ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 111,385 21,918,434,700 Rls. 668,310 $
152 1396 ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 1,107,780 21,819,353,034 Rls. 664,668 $
153 1396 ترکيه 72027000 فروموليبدن. 60,000 21,395,905,261 Rls. 659,445 $
154 1396 ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 420,000 21,385,462,600 Rls. 659,150 $
155 1396 ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 261,626 21,286,545,425 Rls. 654,065 $
156 1396 ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 43,500 21,169,710,000 Rls. 652,500 $
157 1396 ترکيه 72027000 فروموليبدن. 60,000 21,007,316,300 Rls. 641,200 $
158 1396 ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 368,663 20,924,277,689 Rls. 644,829 $
159 1396 ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 25,000,000 20,371,875,000 Rls. 625,000 $
160 1396 ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 514,000 20,286,823,000 Rls. 619,100 $
161 1396 ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,098,657 20,192,331,956 Rls. 620,206 $
162 1396 ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 612,240 20,024,219,708 Rls. 617,363 $
163 1396 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 790,300 20,021,618,675 Rls. 611,425 $
164 1396 ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 880,588 19,902,941,636 Rls. 613,372 $
165 1396 ترکيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 353,850 19,697,150,327 Rls. 607,061 $
166 1396 ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 808,000 19,654,278,000 Rls. 606,000 $
167 1396 ترکيه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 54,987 19,551,308,595 Rls. 601,391 $
168 1396 ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,993,240 19,428,966,196 Rls. 599,111 $
169 1396 ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 431,799 19,294,308,666 Rls. 594,628 $
170 1396 ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 616,120 19,223,808,445 Rls. 588,022 $
171 1396 ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 323,195 19,044,715,594 Rls. 585,630 $
172 1396 ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 562,270 18,739,566,222 Rls. 577,568 $
173 1396 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 739,180 18,620,960,405 Rls. 572,760 $
174 1396 ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 109,009 18,352,398,222 Rls. 565,507 $
175 1396 ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 320,374 18,167,516,551 Rls. 559,940 $
176 1396 ترکيه 08105000 کيوي، تازه 680,705 18,137,976,128 Rls. 559,148 $
177 1396 ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 802,415 18,008,657,680 Rls. 553,292 $
178 1396 ترکيه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 720,000 17,795,467,584 Rls. 548,474 $
179 1396 ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 686,530 17,783,562,018 Rls. 548,096 $
180 1396 ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 396,640 17,347,176,798 Rls. 534,736 $
181 1396 ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 81,639 17,326,974,322 Rls. 533,919 $
182 1396 ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 788,337 17,208,913,879 Rls. 529,334 $
183 1396 ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 412,660 17,160,171,521 Rls. 529,031 $
184 1396 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 444,153 17,078,393,739 Rls. 526,666 $
185 1396 ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 1,408,910 17,042,055,930 Rls. 523,625 $
186 1396 ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 515,060 17,035,772,107 Rls. 525,361 $
187 1396 ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 234,960 16,541,042,135 Rls. 508,953 $
188 1396 ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 35,590 16,524,758,760 Rls. 509,670 $
189 1396 ترکيه 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 264,000 16,272,740,000 Rls. 501,487 $
190 1396 ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 708,925 16,238,661,418 Rls. 500,437 $
191 1396 ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,268,458 15,964,830,307 Rls. 487,359 $
192 1396 ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 326,238 15,874,143,429 Rls. 489,357 $
193 1396 ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 553,310 15,803,253,517 Rls. 487,034 $
194 1396 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 404,400 15,778,018,594 Rls. 481,841 $
195 1396 ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 48,547 15,689,640,856 Rls. 479,097 $
196 1396 ترکيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 171,326 15,609,580,022 Rls. 481,096 $
197 1396 ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 80,057 15,489,891,169 Rls. 476,331 $
198 1396 ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,221,728 15,112,665,141 Rls. 464,373 $
199 1396 ترکيه 27132000 قيرنفت 2,806,016 15,031,511,642 Rls. 463,541 $
200 1396 ترکيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 374,000 14,598,276,000 Rls. 448,800 $
مجموع کل
17,425,733,003,669 ريال
مجموع کل
535,768,707 دلار