آمار کل " صادرات به" کشور "توگو" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 توگو 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 245,448 9,079,190,834 Rls. 279,811 $
2 1396 توگو 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 131,040 3,824,428,608 Rls. 117,936 $
3 1396 توگو 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 73,120 2,594,651,175 Rls. 79,335 $
4 1396 توگو 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 49,500 2,241,315,914 Rls. 68,287 $
5 1396 توگو 27101910 روغن موتور 63,720 1,199,032,908 Rls. 36,957 $
6 1396 توگو 20029010 رب گوجه فرنگي 11,200 435,953,280 Rls. 13,440 $
7 1396 توگو 27101910 روغن موتور 13,458 175,196,244 Rls. 5,383 $
مجموع کل
19,549,768,963 ريال
مجموع کل
601,149 دلار
[1]