آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري عربي سوريه" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 جمهوري عربي سوريه 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 134 998,801,776,044 Rls. 30,778,767 $
2 1396 جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 572,600 502,346,454,900 Rls. 15,411,765 $
3 1396 جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 765,350 498,097,689,415 Rls. 15,146,581 $
4 1396 جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 798,000 442,839,581,200 Rls. 13,650,031 $
5 1396 جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 416,500 158,890,627,950 Rls. 4,897,072 $
6 1396 جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 168,000 114,135,408,000 Rls. 3,519,933 $
7 1396 جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,564 109,493,837,835 Rls. 3,374,820 $
8 1396 جمهوري عربي سوريه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 40,300 73,498,652,586 Rls. 2,264,912 $
9 1396 جمهوري عربي سوريه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 166,000 60,334,648,800 Rls. 1,851,040 $
10 1396 جمهوري عربي سوريه 90192030 ماشين بيهوشي 4,240 58,034,054,739 Rls. 1,776,970 $
11 1396 جمهوري عربي سوريه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 14,500 56,197,695,593 Rls. 1,731,878 $
12 1396 جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 179,838 46,677,312,576 Rls. 1,438,704 $
13 1396 جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 160,503 41,788,561,080 Rls. 1,284,024 $
14 1396 جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 147,148 40,584,944,336 Rls. 1,250,764 $
15 1396 جمهوري عربي سوريه 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,520 37,923,244,117 Rls. 1,161,188 $
16 1396 جمهوري عربي سوريه 85261000 دستگاههاي را دا ر 19,090 34,567,770,000 Rls. 1,065,000 $
17 1396 جمهوري عربي سوريه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,393 28,706,802,390 Rls. 877,750 $
18 1396 جمهوري عربي سوريه 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,200 28,263,000,000 Rls. 865,397 $
19 1396 جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 92,467 25,867,091,581 Rls. 785,971 $
20 1396 جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 93,283 25,712,388,196 Rls. 792,907 $
21 1396 جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,030 25,588,730,378 Rls. 780,067 $
22 1396 جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 51,264 20,784,452,410 Rls. 639,176 $
23 1396 جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 87,147 20,564,441,294 Rls. 633,942 $
24 1396 جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 59,044 20,214,427,652 Rls. 622,882 $
25 1396 جمهوري عربي سوريه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 187,065 19,769,312,180 Rls. 609,252 $
26 1396 جمهوري عربي سوريه 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 750 17,823,080,876 Rls. 549,264 $
27 1396 جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 54,336 14,980,299,360 Rls. 461,657 $
28 1396 جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 600 13,885,470,000 Rls. 426,000 $
29 1396 جمهوري عربي سوريه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 26,000 13,768,128,000 Rls. 422,400 $
30 1396 جمهوري عربي سوريه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 26,000 13,768,128,000 Rls. 422,400 $
31 1396 جمهوري عربي سوريه 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 26,000 13,768,128,000 Rls. 422,400 $
32 1396 جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 37,723 13,516,418,417 Rls. 413,587 $
33 1396 جمهوري عربي سوريه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,200 12,731,590,658 Rls. 391,200 $
34 1396 جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,678,040,000 Rls. 360,000 $
35 1396 جمهوري عربي سوريه 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 1,240 11,585,492,198 Rls. 354,741 $
36 1396 جمهوري عربي سوريه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 166,060 10,877,975,080 Rls. 332,120 $
37 1396 جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,777,470,000 Rls. 330,000 $
38 1396 جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 6,311 10,607,548,330 Rls. 322,310 $
39 1396 جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 40,952 9,678,778,484 Rls. 298,066 $
40 1396 جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 18,924 9,319,822,017 Rls. 287,303 $
41 1396 جمهوري عربي سوريه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 266,110 7,300,862,453 Rls. 225,069 $
42 1396 جمهوري عربي سوريه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 61,427 6,978,275,252 Rls. 214,994 $
43 1396 جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 30,447 6,844,719,082 Rls. 210,945 $
44 1396 جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 167,206 6,510,410,937 Rls. 200,643 $
45 1396 جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 297,424 6,386,831,230 Rls. 196,892 $
46 1396 جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 38,848 6,310,857,600 Rls. 194,240 $
47 1396 جمهوري عربي سوريه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 59,840 6,010,510,902 Rls. 185,304 $
48 1396 جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 30,014 5,792,817,639 Rls. 178,564 $
49 1396 جمهوري عربي سوريه 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 35,244 5,716,048,140 Rls. 176,220 $
50 1396 جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 20,825 5,456,270,168 Rls. 166,600 $
51 1396 جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 62,279 5,455,466,966 Rls. 168,101 $
52 1396 جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 14,900 5,313,310,200 Rls. 163,900 $
53 1396 جمهوري عربي سوريه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 58,280 5,309,486,950 Rls. 163,620 $
54 1396 جمهوري عربي سوريه 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 24,000 4,828,411,200 Rls. 148,800 $
55 1396 جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 225,310 4,569,862,104 Rls. 140,918 $
56 1396 جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 16,548 4,295,905,032 Rls. 132,384 $
57 1396 جمهوري عربي سوريه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 42,684 4,151,254,572 Rls. 128,054 $
58 1396 جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 102,742 4,007,759,270 Rls. 123,565 $
59 1396 جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 304,750 3,675,204,492 Rls. 112,478 $
60 1396 جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 400 3,573,480,240 Rls. 110,160 $
61 1396 جمهوري عربي سوريه 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,625 3,467,452,500 Rls. 106,875 $
62 1396 جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 41,982 3,392,355,648 Rls. 103,872 $
63 1396 جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,675 3,339,465,558 Rls. 102,919 $
64 1396 جمهوري عربي سوريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 24,642 3,223,666,440 Rls. 98,568 $
65 1396 جمهوري عربي سوريه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 487,500 3,194,050,464 Rls. 97,500 $
66 1396 جمهوري عربي سوريه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 19,000 3,109,675,000 Rls. 95,000 $
67 1396 جمهوري عربي سوريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 2,998,795,800 Rls. 92,400 $
68 1396 جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 418 2,962,404,812 Rls. 91,353 $
69 1396 جمهوري عربي سوريه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 7,378 2,899,866,948 Rls. 89,425 $
70 1396 جمهوري عربي سوريه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 67,315 2,876,548,015 Rls. 88,681 $
71 1396 جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 14,438 2,851,079,930 Rls. 86,630 $
72 1396 جمهوري عربي سوريه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 21,931 2,846,117,456 Rls. 87,724 $
73 1396 جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 78,750 2,811,323,900 Rls. 86,625 $
74 1396 جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 990 2,766,601,740 Rls. 85,260 $
75 1396 جمهوري عربي سوريه 27101940 روغن پايه معدني 191,700 2,674,968,381 Rls. 82,431 $
76 1396 جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 202,295 2,625,303,592 Rls. 80,918 $
77 1396 جمهوري عربي سوريه 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 5,304 2,582,309,793 Rls. 79,559 $
78 1396 جمهوري عربي سوريه 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 106,920 2,578,946,160 Rls. 79,548 $
79 1396 جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,070 2,531,343,254 Rls. 77,273 $
80 1396 جمهوري عربي سوريه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 81,400 2,529,077,650 Rls. 77,330 $
81 1396 جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,244 2,362,282,920 Rls. 72,708 $
82 1396 جمهوري عربي سوريه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 25,310 2,359,517,049 Rls. 72,603 $
83 1396 جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 63,000 2,266,456,500 Rls. 69,398 $
84 1396 جمهوري عربي سوريه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 455 2,077,831,328 Rls. 64,016 $
85 1396 جمهوري عربي سوريه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 12,326 2,048,092,800 Rls. 62,400 $
86 1396 جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 54,808 1,984,716,630 Rls. 61,087 $
87 1396 جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,058 1,965,854,420 Rls. 60,580 $
88 1396 جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 20,000 1,946,315,560 Rls. 59,990 $
89 1396 جمهوري عربي سوريه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 7,295 1,893,820,987 Rls. 58,363 $
90 1396 جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 1,984 1,846,633,652 Rls. 56,908 $
91 1396 جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 23,494 1,841,058,913 Rls. 56,737 $
92 1396 جمهوري عربي سوريه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 98,970 1,780,247,618 Rls. 54,434 $
93 1396 جمهوري عربي سوريه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 9,045 1,745,778,776 Rls. 53,819 $
94 1396 جمهوري عربي سوريه 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 38,216 1,738,038,823 Rls. 53,503 $
95 1396 جمهوري عربي سوريه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 48,300 1,729,115,850 Rls. 53,130 $
96 1396 جمهوري عربي سوريه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 423,845 1,713,369,065 Rls. 52,732 $
97 1396 جمهوري عربي سوريه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 57,423 1,677,100,131 Rls. 51,681 $
98 1396 جمهوري عربي سوريه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,576,535,400 Rls. 48,600 $
99 1396 جمهوري عربي سوريه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 12 1,528,731,750 Rls. 47,045 $
100 1396 جمهوري عربي سوريه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,538 1,526,748,152 Rls. 46,516 $
101 1396 جمهوري عربي سوريه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,520 1,526,165,760 Rls. 47,040 $
102 1396 جمهوري عربي سوريه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,500 1,525,103,000 Rls. 47,000 $
103 1396 جمهوري عربي سوريه 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,000 1,517,996,669 Rls. 46,781 $
104 1396 جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,650 1,511,144,800 Rls. 46,600 $
105 1396 جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 322,835 1,485,270,796 Rls. 45,770 $
106 1396 جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,346 1,410,103,744 Rls. 43,456 $
107 1396 جمهوري عربي سوريه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 10,298 1,355,669,912 Rls. 41,192 $
108 1396 جمهوري عربي سوريه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 73,526 1,312,205,111 Rls. 40,439 $
109 1396 جمهوري عربي سوريه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 73,098 1,306,224,711 Rls. 40,204 $
110 1396 جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,500 1,191,178,857 Rls. 36,707 $
111 1396 جمهوري عربي سوريه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 34,600 1,122,354,800 Rls. 34,600 $
112 1396 جمهوري عربي سوريه 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 21,454 1,113,672,744 Rls. 34,326 $
113 1396 جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 340 1,103,183,942 Rls. 34,009 $
114 1396 جمهوري عربي سوريه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 283,290 1,102,613,953 Rls. 33,993 $
115 1396 جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,050 1,100,926,200 Rls. 33,880 $
116 1396 جمهوري عربي سوريه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 25,000 1,069,607,500 Rls. 32,500 $
117 1396 جمهوري عربي سوريه 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 1,044 1,045,147,600 Rls. 32,200 $
118 1396 جمهوري عربي سوريه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 15,991 1,037,336,170 Rls. 31,982 $
119 1396 جمهوري عربي سوريه 29391110 كدئين فسفات 75 1,036,696,500 Rls. 31,500 $
120 1396 جمهوري عربي سوريه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 25,000 1,034,891,250 Rls. 31,750 $
121 1396 جمهوري عربي سوريه 27101910 روغن موتور 72,067 935,086,614 Rls. 28,826 $
122 1396 جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 992 923,174,554 Rls. 28,454 $
123 1396 جمهوري عربي سوريه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 985 916,373,952 Rls. 28,205 $
124 1396 جمهوري عربي سوريه 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 18,000 904,992,300 Rls. 27,900 $
125 1396 جمهوري عربي سوريه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 6,480 840,948,480 Rls. 25,920 $
126 1396 جمهوري عربي سوريه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 1,895 780,134,840 Rls. 24,042 $
127 1396 جمهوري عربي سوريه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 194,990 759,195,824 Rls. 23,400 $
128 1396 جمهوري عربي سوريه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 14,200 736,968,640 Rls. 22,720 $
129 1396 جمهوري عربي سوريه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 33,342 721,351,096 Rls. 22,242 $
130 1396 جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 17,795 693,791,460 Rls. 21,354 $
131 1396 جمهوري عربي سوريه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 5,158 674,769,560 Rls. 20,632 $
132 1396 جمهوري عربي سوريه 30051030 مشمع طبي 150 665,204,500 Rls. 20,500 $
133 1396 جمهوري عربي سوريه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 70 637,799,700 Rls. 19,650 $
134 1396 جمهوري عربي سوريه 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 15,688 627,786,394 Rls. 19,127 $
135 1396 جمهوري عربي سوريه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 6,362 622,421,000 Rls. 19,000 $
136 1396 جمهوري عربي سوريه 28301000 سولفور سديم 63,000 613,286,100 Rls. 18,900 $
137 1396 جمهوري عربي سوريه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,886 613,078,200 Rls. 18,900 $
138 1396 جمهوري عربي سوريه 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 4,000 583,704,000 Rls. 18,000 $
139 1396 جمهوري عربي سوريه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,713 561,825,510 Rls. 17,130 $
140 1396 جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 25,000 519,104,000 Rls. 16,000 $
141 1396 جمهوري عربي سوريه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,061 487,648,992 Rls. 15,024 $
142 1396 جمهوري عربي سوريه 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 120 486,525,000 Rls. 14,994 $
143 1396 جمهوري عربي سوريه 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 70 435,372,000 Rls. 13,419 $
144 1396 جمهوري عربي سوريه 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 656 405,901,240 Rls. 12,472 $
145 1396 جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 78,615 402,589,601 Rls. 12,277 $
146 1396 جمهوري عربي سوريه 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 800 285,454,400 Rls. 8,800 $
147 1396 جمهوري عربي سوريه 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 1,929 250,337,904 Rls. 7,716 $
148 1396 جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 52,530 206,960,820 Rls. 6,380 $
149 1396 جمهوري عربي سوريه 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 344 196,554,000 Rls. 6,000 $
150 1396 جمهوري عربي سوريه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 5,000 195,270,000 Rls. 6,000 $
151 1396 جمهوري عربي سوريه 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 595 163,795,000 Rls. 5,000 $
152 1396 جمهوري عربي سوريه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,300 153,312,120 Rls. 4,680 $
153 1396 جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 427 141,721,380 Rls. 4,362 $
154 1396 جمهوري عربي سوريه 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 950 125,061,800 Rls. 3,800 $
155 1396 جمهوري عربي سوريه 30059010 باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لولهکاي، لنوگاز ساده، رول پنبهکاي دندانپزشكي ساده و پدچشمي 245 122,643,750 Rls. 3,750 $
156 1396 جمهوري عربي سوريه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 241 118,224,844 Rls. 3,602 $
157 1396 جمهوري عربي سوريه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 850 70,598,144 Rls. 2,176 $
158 1396 جمهوري عربي سوريه 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 390 51,019,800 Rls. 1,560 $
159 1396 جمهوري عربي سوريه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,160 35,715,339 Rls. 1,101 $
160 1396 جمهوري عربي سوريه 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,337 32,759,000 Rls. 1,000 $
161 1396 جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 29 29,426,708 Rls. 907 $
162 1396 جمهوري عربي سوريه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 420 24,329,250 Rls. 750 $
163 1396 جمهوري عربي سوريه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 270 15,334,660 Rls. 473 $
164 1396 جمهوري عربي سوريه 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 208 13,559,502 Rls. 418 $
165 1396 جمهوري عربي سوريه 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 200 8,284,950 Rls. 255 $
166 1396 جمهوري عربي سوريه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 300 4,923,300 Rls. 150 $
167 1396 جمهوري عربي سوريه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 50 3,244,400 Rls. 100 $
مجموع کل
3,926,511,677,113 ريال
مجموع کل
120,635,830 دلار
[1]