آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري كره" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,264,738,000 16,144,296,262,820 Rls. 496,131,423 $
2 1396 جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 1,235,346,000 15,725,110,106,364 Rls. 484,601,529 $
3 1396 جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 632,370,000 8,116,964,241,377 Rls. 248,066,104 $
4 1396 جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 469,400,000 5,972,941,757,342 Rls. 184,071,674 $
5 1396 جمهوري كره 27090010 ميعانات گازي 319,403,000 4,063,079,523,052 Rls. 125,295,409 $
6 1396 جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 8,300,000 834,964,230,000 Rls. 25,730,000 $
7 1396 جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 6,208,640 623,942,243,712 Rls. 19,246,784 $
8 1396 جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 5,191,177 528,192,925,478 Rls. 16,092,649 $
9 1396 جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,200,000 424,386,900,000 Rls. 13,020,000 $
10 1396 جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 4,200,554 422,541,694,933 Rls. 13,021,717 $
11 1396 جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,366,570 211,277,867,917 Rls. 6,443,405 $
12 1396 جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,500,000 168,854,798,000 Rls. 5,204,500 $
13 1396 جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,000,000 144,937,890,000 Rls. 4,461,000 $
14 1396 جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,985,694 111,963,962,880 Rls. 3,453,120 $
15 1396 جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 321,836 102,524,688,000 Rls. 3,162,000 $
16 1396 جمهوري كره 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,572,920 96,032,999,502 Rls. 2,960,418 $
17 1396 جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,055,700 64,093,811,225 Rls. 1,968,187 $
18 1396 جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 974,850 60,063,051,080 Rls. 1,851,466 $
19 1396 جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 188,135 59,859,830,420 Rls. 1,845,532 $
20 1396 جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,000,214 56,452,446,564 Rls. 1,739,728 $
21 1396 جمهوري كره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 1,000,000 48,233,819,000 Rls. 1,486,450 $
22 1396 جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 866,680 38,796,612,973 Rls. 1,195,962 $
23 1396 جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 102,497 37,338,919,997 Rls. 1,141,303 $
24 1396 جمهوري كره 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,924,920 32,744,188,553 Rls. 1,009,097 $
25 1396 جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 15,840 32,017,275,481 Rls. 972,844 $
26 1396 جمهوري كره 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 696,000 30,464,328,209 Rls. 932,717 $
27 1396 جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 381,105 25,784,026,264 Rls. 794,963 $
28 1396 جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 346,190 21,262,760,862 Rls. 655,284 $
29 1396 جمهوري كره 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 50,100,000 19,694,710,800 Rls. 601,200 $
30 1396 جمهوري كره 90328920 ---سيستم كنترل الكترونيكي كيسه ايمني هوا (ACU) 9,800 19,426,578,804 Rls. 593,506 $
31 1396 جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 371,190 16,270,772,634 Rls. 501,838 $
32 1396 جمهوري كره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,000 15,438,427,155 Rls. 474,396 $
33 1396 جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 340,705 15,337,414,857 Rls. 472,600 $
34 1396 جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 75,600 13,492,917,900 Rls. 415,800 $
35 1396 جمهوري كره 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 240,110 13,093,037,872 Rls. 403,384 $
36 1396 جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,690 13,069,045,097 Rls. 398,179 $
37 1396 جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 6,481 12,646,949,930 Rls. 389,809 $
38 1396 جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 200,008 11,291,973,374 Rls. 348,013 $
39 1396 جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 160,080 9,124,691,860 Rls. 278,540 $
40 1396 جمهوري كره 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 140,855 7,676,235,204 Rls. 236,563 $
41 1396 جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 355,950 6,980,455,434 Rls. 213,738 $
42 1396 جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 37,800 6,739,702,200 Rls. 207,900 $
43 1396 جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 146,370 6,601,734,892 Rls. 203,162 $
44 1396 جمهوري كره 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 109,037 6,087,010,386 Rls. 185,363 $
45 1396 جمهوري كره 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 180,379 5,852,216,276 Rls. 180,379 $
46 1396 جمهوري كره 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 100,078 5,648,591,130 Rls. 174,135 $
47 1396 جمهوري كره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 5,300 5,492,435,942 Rls. 167,939 $
48 1396 جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,405 4,804,908,787 Rls. 148,082 $
49 1396 جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 770 4,781,907,910 Rls. 146,605 $
50 1396 جمهوري كره 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 211,296 4,681,151,169 Rls. 144,315 $
51 1396 جمهوري كره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 4,910 4,557,127,254 Rls. 140,431 $
52 1396 جمهوري كره 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 4,800 4,477,314,749 Rls. 137,806 $
53 1396 جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,900 3,399,684,750 Rls. 103,950 $
54 1396 جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,900 3,373,073,550 Rls. 103,950 $
55 1396 جمهوري كره 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 580,745 3,283,619,750 Rls. 101,050 $
56 1396 جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 150 3,162,065,000 Rls. 97,500 $
57 1396 جمهوري كره 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 55,312 3,147,627,315 Rls. 96,243 $
58 1396 جمهوري كره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 58,330 2,638,422,633 Rls. 80,787 $
59 1396 جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 250,110 2,552,599,796 Rls. 78,032 $
60 1396 جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 100 2,538,510,000 Rls. 78,000 $
61 1396 جمهوري كره 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 100 2,530,632,000 Rls. 78,000 $
62 1396 جمهوري كره 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,000 2,335,320,000 Rls. 72,000 $
63 1396 جمهوري كره 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 42,000 2,321,843,000 Rls. 71,400 $
64 1396 جمهوري كره 28362000 کربنات دي سديم 259,440 2,188,072,852 Rls. 67,454 $
65 1396 جمهوري كره 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 38,185 2,105,680,332 Rls. 64,914 $
66 1396 جمهوري كره 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 48,000 2,102,371,200 Rls. 64,800 $
67 1396 جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 232,140 2,058,361,285 Rls. 63,443 $
68 1396 جمهوري كره 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,032,000 2,008,838,880 Rls. 61,920 $
69 1396 جمهوري كره 25081000 بنتونيت 681,752 1,991,366,998 Rls. 61,357 $
70 1396 جمهوري كره 25081000 بنتونيت 642,580 1,894,461,573 Rls. 57,831 $
71 1396 جمهوري كره 25081000 بنتونيت 619,517 1,809,193,995 Rls. 55,755 $
72 1396 جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 78,106 1,774,171,300 Rls. 54,674 $
73 1396 جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 14,000 1,771,114,800 Rls. 54,600 $
74 1396 جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 175,500 1,707,632,100 Rls. 52,650 $
75 1396 جمهوري كره 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 136,770 1,668,548,931 Rls. 51,406 $
76 1396 جمهوري كره 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 274 1,477,306,634 Rls. 45,464 $
77 1396 جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 110,370 1,470,237,480 Rls. 45,252 $
78 1396 جمهوري كره 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 260 1,469,382,600 Rls. 45,080 $
79 1396 جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 90,000 1,314,152,100 Rls. 40,500 $
80 1396 جمهوري كره 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 624,000 1,214,965,440 Rls. 37,440 $
81 1396 جمهوري كره 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 552,000 1,084,874,400 Rls. 33,120 $
82 1396 جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 8,000 1,012,096,800 Rls. 31,200 $
83 1396 جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 99,890 1,011,081,282 Rls. 31,166 $
84 1396 جمهوري كره 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 20,160 981,529,920 Rls. 30,240 $
85 1396 جمهوري كره 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 96,640 978,430,101 Rls. 30,151 $
86 1396 جمهوري كره 25081000 بنتونيت 317,709 933,818,787 Rls. 28,593 $
87 1396 جمهوري كره 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 919,016,000 Rls. 28,000 $
88 1396 جمهوري كره 25081000 بنتونيت 300,138 876,215,256 Rls. 27,012 $
89 1396 جمهوري كره 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 105,000 855,618,750 Rls. 26,250 $
90 1396 جمهوري كره 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 436 782,263,806 Rls. 24,106 $
91 1396 جمهوري كره 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 130 779,067,336 Rls. 24,009 $
92 1396 جمهوري كره 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 9,000 768,897,627 Rls. 23,463 $
93 1396 جمهوري كره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 704,702,695 Rls. 21,717 $
94 1396 جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,000 700,898,400 Rls. 21,600 $
95 1396 جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 30,694 696,962,868 Rls. 21,486 $
96 1396 جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 10,950 668,735,137 Rls. 20,613 $
97 1396 جمهوري كره 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد 60,000 642,510,000 Rls. 19,800 $
98 1396 جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 20,000 577,503,200 Rls. 17,800 $
99 1396 جمهوري كره 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 3,689 544,845,200 Rls. 16,600 $
100 1396 جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,005 534,558,000 Rls. 16,400 $
101 1396 جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 35,925 529,652,752 Rls. 16,166 $
102 1396 جمهوري كره 32041610 --- گرانول مستربچ 36,000 526,338,000 Rls. 16,200 $
103 1396 جمهوري كره 28369200 کربنات ا سترونسيوم 23,928 502,479,000 Rls. 15,500 $
104 1396 جمهوري كره 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 114 490,688,900 Rls. 14,950 $
105 1396 جمهوري كره 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 18,738 474,839,908 Rls. 14,428 $
106 1396 جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 25,540 458,937,600 Rls. 14,080 $
107 1396 جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 26,140 435,980,160 Rls. 13,440 $
108 1396 جمهوري كره 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,665 357,737,455 Rls. 11,009 $
109 1396 جمهوري كره 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 13,000 340,132,000 Rls. 10,400 $
110 1396 جمهوري كره 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,000 324,320,250 Rls. 9,950 $
111 1396 جمهوري كره 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 9,820 320,082,900 Rls. 9,820 $
112 1396 جمهوري كره 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,000 301,729,200 Rls. 9,300 $
113 1396 جمهوري كره 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 951 295,185,800 Rls. 9,100 $
114 1396 جمهوري كره 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 12,927 293,522,413 Rls. 9,046 $
115 1396 جمهوري كره 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,933 288,967,055 Rls. 8,879 $
116 1396 جمهوري كره 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 13,000 274,092,650 Rls. 8,450 $
117 1396 جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 24,170 271,186,640 Rls. 8,240 $
118 1396 جمهوري كره 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 24,220 264,800,160 Rls. 8,160 $
119 1396 جمهوري كره 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 13,400 262,909,800 Rls. 8,100 $
120 1396 جمهوري كره 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 260 259,552,000 Rls. 8,000 $
121 1396 جمهوري كره 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,919 235,267,805 Rls. 7,229 $
122 1396 جمهوري كره 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 4,200 231,750,120 Rls. 7,140 $
123 1396 جمهوري كره 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,100 227,073,000 Rls. 7,000 $
124 1396 جمهوري كره 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,034 224,600,946 Rls. 6,843 $
125 1396 جمهوري كره 27132000 قيرنفت 23,000 156,675,540 Rls. 4,830 $
126 1396 جمهوري كره 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,026 125,265,705 Rls. 3,849 $
127 1396 جمهوري كره 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 960 118,487,420 Rls. 3,610 $
128 1396 جمهوري كره 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 816 117,932,400 Rls. 3,600 $
129 1396 جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 347 112,685,799 Rls. 3,473 $
130 1396 جمهوري كره 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 560 99,912,120 Rls. 3,079 $
131 1396 جمهوري كره 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,000 74,931,780 Rls. 2,310 $
132 1396 جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,100 67,633,940 Rls. 2,068 $
133 1396 جمهوري كره 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 100 58,869,000 Rls. 1,800 $
134 1396 جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 390 54,773,912 Rls. 1,688 $
135 1396 جمهوري كره 09102090 زعفران به صورت فله 1 50,926,090 Rls. 1,569 $
136 1396 جمهوري كره 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 500 41,219,637 Rls. 1,265 $
137 1396 جمهوري كره 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 33,741,016 Rls. 1,028 $
138 1396 جمهوري كره 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 1,000 27,616,500 Rls. 850 $
139 1396 جمهوري كره 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 420 27,570,480 Rls. 840 $
140 1396 جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و ديسک ترمز((Brake Disk با يا بدون لنت ترمز و ملحقات ديگر، براي اتوبوس، ميني بوس، کاميونت، کاميون و کاميون کشنده تريلر 285 27,252,960 Rls. 840 $
141 1396 جمهوري كره 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي کمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروکش ياآبکاري نشد 730 22,746,500 Rls. 700 $
142 1396 جمهوري كره 25202000 ک گچ 39,800 22,187,672 Rls. 676 $
143 1396 جمهوري كره 25202000 ک گچ 39,780 22,065,320 Rls. 680 $
144 1396 جمهوري كره 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 155 21,389,070 Rls. 654 $
145 1396 جمهوري كره 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 218 21,218,376 Rls. 654 $
146 1396 جمهوري كره 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 1,043 18,809,376 Rls. 580 $
147 1396 جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 300 17,692,285 Rls. 545 $
148 1396 جمهوري كره 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 500 15,731,945 Rls. 485 $
149 1396 جمهوري كره 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 0 12,209,784 Rls. 372 $
150 1396 جمهوري كره 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 228 9,296,369 Rls. 287 $
151 1396 جمهوري كره 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 45 9,079,840 Rls. 280 $
152 1396 جمهوري كره 87083022 ---- کاسه و ديسک ترمز((Brake Disk با يا بدون لنت ترمز و ملحقات ديگر، براي اتوبوس، ميني بوس، کاميونت، کاميون و کاميون کشنده تريلر 310 7,947,555 Rls. 245 $
153 1396 جمهوري كره 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 60 7,785,360 Rls. 240 $
154 1396 جمهوري كره 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 150 5,972,272 Rls. 184 $
155 1396 جمهوري كره 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 106 3,569,610 Rls. 110 $
156 1396 جمهوري كره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 90 3,186,001 Rls. 98 $
157 1396 جمهوري كره 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 75 2,986,136 Rls. 92 $
158 1396 جمهوري كره 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 65 2,920,590 Rls. 90 $
159 1396 جمهوري كره 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20 2,625,760 Rls. 80 $
160 1396 جمهوري كره 29189920 جم فيبروزيل 25 1,622,200 Rls. 50 $
161 1396 جمهوري كره 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 0 1,621,950 Rls. 50 $
162 1396 جمهوري كره 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 10 492,330 Rls. 15 $
163 1396 جمهوري كره 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 66 328,220 Rls. 10 $
164 1396 جمهوري كره 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 18 324,510 Rls. 10 $
165 1396 جمهوري كره 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 5 324,440 Rls. 10 $
مجموع کل
54,519,374,809,764 ريال
مجموع کل
1,676,393,052 دلار
[1]