آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري مولداوي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 جمهوري مولداوي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 34,000 1,786,837,320 Rls. 55,080 $
2 1396 جمهوري مولداوي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 27,000 1,391,380,200 Rls. 42,900 $
3 1396 جمهوري مولداوي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 24,000 1,264,863,600 Rls. 38,880 $
4 1396 جمهوري مولداوي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 21,000 1,105,809,600 Rls. 33,600 $
5 1396 جمهوري مولداوي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,051,412,400 Rls. 32,400 $
6 1396 جمهوري مولداوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 11,000 869,077,350 Rls. 26,730 $
7 1396 جمهوري مولداوي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,900 533,412,550 Rls. 16,390 $
8 1396 جمهوري مولداوي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,405 458,252,764 Rls. 13,924 $
9 1396 جمهوري مولداوي 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 810 417,879,198 Rls. 12,882 $
10 1396 جمهوري مولداوي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 14,000 340,389,000 Rls. 10,500 $
11 1396 جمهوري مولداوي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 7,000 161,271,530 Rls. 4,970 $
12 1396 جمهوري مولداوي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 4,000 84,487,000 Rls. 2,600 $
13 1396 جمهوري مولداوي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 78,824,340 Rls. 2,430 $
14 1396 جمهوري مولداوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,000 75,063,450 Rls. 2,310 $
15 1396 جمهوري مولداوي 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 170 70,079,040 Rls. 2,160 $
16 1396 جمهوري مولداوي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 100 57,906,090 Rls. 1,782 $
17 1396 جمهوري مولداوي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 500 48,657,000 Rls. 1,500 $
18 1396 جمهوري مولداوي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 215 9,085,720 Rls. 280 $
19 1396 جمهوري مولداوي 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 130 6,485,600 Rls. 200 $
مجموع کل
9,811,173,752 ريال
مجموع کل
301,518 دلار
[1]