آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوری آفریقای مرکزی" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 جمهوری آفریقای مرکزی 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,867 422,352,370 Rls. 12,914 $
2 1396 جمهوری آفریقای مرکزی 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,949 421,265,340 Rls. 12,966 $
3 1396 جمهوری آفریقای مرکزی 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 520 110,228,000 Rls. 3,400 $
4 1396 جمهوری آفریقای مرکزی 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 380 58,356,000 Rls. 1,800 $
مجموع کل
1,012,201,710 ريال
مجموع کل
31,080 دلار
[1]