آمار کل " صادرات به" کشور "جيبوتي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 جيبوتي 27132000 قيرنفت 6,158,412 41,814,688,337 Rls. 1,285,777 $
2 1396 جيبوتي 27132000 قيرنفت 5,384,144 36,856,226,043 Rls. 1,123,170 $
3 1396 جيبوتي 27132000 قيرنفت 4,785,340 32,605,094,480 Rls. 1,004,920 $
4 1396 جيبوتي 27132000 قيرنفت 4,047,979 27,563,195,686 Rls. 850,073 $
5 1396 جيبوتي 27132000 قيرنفت 2,843,619 19,505,235,215 Rls. 601,135 $
6 1396 جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 713,687 12,042,918,615 Rls. 371,117 $
7 1396 جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 459,648 4,394,910,357 Rls. 140,193 $
8 1396 جيبوتي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 3,997,716,800 Rls. 123,238 $
9 1396 جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 198,500 3,359,294,900 Rls. 103,220 $
10 1396 جيبوتي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 2,997,825,600 Rls. 92,400 $
11 1396 جيبوتي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 189,622 2,959,700,203 Rls. 90,053 $
12 1396 جيبوتي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 123,375 2,601,059,955 Rls. 80,193 $
13 1396 جيبوتي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 103,000 2,172,307,800 Rls. 66,950 $
14 1396 جيبوتي 27101940 روغن پايه معدني 141,462 1,391,358,649 Rls. 42,439 $
15 1396 جيبوتي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 62,500 1,319,906,250 Rls. 40,625 $
16 1396 جيبوتي 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 25,000 1,061,082,300 Rls. 32,710 $
17 1396 جيبوتي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 75,000 943,028,625 Rls. 28,875 $
18 1396 جيبوتي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 78,000 323,017,604 Rls. 9,958 $
19 1396 جيبوتي 25202000 ک گچ 139,500 78,031,981 Rls. 2,371 $
20 1396 جيبوتي 25202000 ک گچ 139,500 76,941,321 Rls. 2,371 $
21 1396 جيبوتي 25202000 ک گچ 139,500 76,910,498 Rls. 2,371 $
مجموع کل
198,140,451,219 ريال
مجموع کل
6,094,159 دلار
[1]