آمار کل " صادرات به" کشور "دانمارك" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 24,300 81,323,504,040 Rls. 2,506,040 $
2 1396 دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20,350 23,774,004,455 Rls. 732,893 $
3 1396 دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15,320 16,089,377,222 Rls. 490,201 $
4 1396 دانمارك 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,302 9,855,450,080 Rls. 303,337 $
5 1396 دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9,000 6,880,504,770 Rls. 211,773 $
6 1396 دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 123,947 5,226,986,554 Rls. 161,132 $
7 1396 دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 117,028 4,933,756,566 Rls. 152,136 $
8 1396 دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,300 4,766,509,306 Rls. 145,223 $
9 1396 دانمارك 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9,200 4,736,788,274 Rls. 146,024 $
10 1396 دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 74,442 3,140,223,451 Rls. 96,774 $
11 1396 دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 38,643 1,773,629,360 Rls. 53,945 $
12 1396 دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 36,818 1,571,631,233 Rls. 47,863 $
13 1396 دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 4,445 1,368,177,138 Rls. 42,191 $
14 1396 دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 33,504 836,727,724 Rls. 25,798 $
15 1396 دانمارك 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 17,879 757,605,585 Rls. 23,243 $
16 1396 دانمارك 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,400 599,472,720 Rls. 18,480 $
17 1396 دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,759 493,694,300 Rls. 15,214 $
18 1396 دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,358 485,861,070 Rls. 14,906 $
19 1396 دانمارك 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 2,000 261,272,000 Rls. 8,000 $
20 1396 دانمارك 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 2,000 259,512,000 Rls. 8,000 $
21 1396 دانمارك 08071900 خربزه وهمانند 10,600 173,956,600 Rls. 5,300 $
22 1396 دانمارك 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 1,300 168,734,800 Rls. 5,200 $
23 1396 دانمارك 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 8,770 161,630,381 Rls. 4,983 $
24 1396 دانمارك 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,065 133,927,640 Rls. 4,130 $
25 1396 دانمارك 08071900 خربزه وهمانند 9,970 113,582,050 Rls. 3,490 $
26 1396 دانمارك 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 190 104,469,680 Rls. 3,220 $
27 1396 دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 875 85,561,875 Rls. 2,625 $
28 1396 دانمارك 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,000 64,870,000 Rls. 2,000 $
29 1396 دانمارك 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 760 51,423,120 Rls. 1,567 $
30 1396 دانمارك 09102090 زعفران به صورت فله 1 44,895,576 Rls. 1,384 $
31 1396 دانمارك 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150 31,152,960 Rls. 960 $
32 1396 دانمارك 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 44 14,840,520 Rls. 456 $
33 1396 دانمارك 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 30 1,946,640 Rls. 60 $
34 1396 دانمارك 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 5 817,625 Rls. 25 $
35 1396 دانمارك 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7 719,510 Rls. 22 $
36 1396 دانمارك 57029110 احرامي (سجاده) از پشم يا موي نرم (كرك)حيوان ، غير مخملي باف ، آماده مصرف 4 457,870 Rls. 14 $
37 1396 دانمارك 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 15 439,803 Rls. 13 $
38 1396 دانمارك 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 3 359,755 Rls. 11 $
مجموع کل
170,288,474,253 ريال
مجموع کل
5,238,633 دلار
[1]