آمار کل " صادرات به" کشور "زيمبابوه" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 زيمبابوه 27132000 قيرنفت 565,180 3,851,149,034 Rls. 118,687 $
2 1396 زيمبابوه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,150 2,270,709,480 Rls. 70,008 $
3 1396 زيمبابوه 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 30,400 2,268,484,480 Rls. 69,920 $
4 1396 زيمبابوه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,150 1,857,725,200 Rls. 56,600 $
5 1396 زيمبابوه 27132000 قيرنفت 164,560 1,122,929,715 Rls. 34,557 $
6 1396 زيمبابوه 27132000 قيرنفت 105,215 754,160,250 Rls. 23,241 $
7 1396 زيمبابوه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 4,050 13,139,820 Rls. 405 $
8 1396 زيمبابوه 25112000 کربنات باريم طبيعي (ويتريت) 2,360 9,181,652 Rls. 283 $
9 1396 زيمبابوه 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 2,000 6,229,248 Rls. 192 $
مجموع کل
12,153,708,879 ريال
مجموع کل
373,893 دلار
[1]