آمار کل " صادرات به" کشور "ساحل عاج" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 370,825 22,459,947,909 Rls. 684,963 $
2 1396 ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 308,659 18,525,035,716 Rls. 570,871 $
3 1396 ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 264,006 15,590,669,750 Rls. 479,398 $
4 1396 ساحل عاج 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 386,560 13,731,553,560 Rls. 419,418 $
5 1396 ساحل عاج 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 340,000 11,150,120,000 Rls. 340,000 $
6 1396 ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 150,246 8,808,730,942 Rls. 271,644 $
7 1396 ساحل عاج 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 36,020 8,234,640,260 Rls. 252,140 $
8 1396 ساحل عاج 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 196,478 7,278,392,575 Rls. 223,985 $
9 1396 ساحل عاج 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 194,005 7,176,836,700 Rls. 221,166 $
10 1396 ساحل عاج 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 446,743 5,574,517,250 Rls. 171,550 $
11 1396 ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 85,771 5,148,518,148 Rls. 158,761 $
12 1396 ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,751 5,144,523,382 Rls. 158,606 $
13 1396 ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 84,597 3,293,715,856 Rls. 101,513 $
14 1396 ساحل عاج 27101910 روغن موتور 140,032 2,659,642,490 Rls. 81,722 $
15 1396 ساحل عاج 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,518,285,000 Rls. 77,000 $
16 1396 ساحل عاج 27101910 روغن موتور 126,280 2,375,823,996 Rls. 73,242 $
17 1396 ساحل عاج 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 102,812 2,168,602,977 Rls. 66,827 $
18 1396 ساحل عاج 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 20,790 1,869,810,260 Rls. 57,172 $
19 1396 ساحل عاج 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 253,100 1,762,712,893 Rls. 54,331 $
20 1396 ساحل عاج 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 25,000 1,751,706,000 Rls. 54,000 $
21 1396 ساحل عاج 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 98,280 1,478,553,804 Rls. 45,209 $
22 1396 ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 25,042 1,461,942,755 Rls. 45,073 $
23 1396 ساحل عاج 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 15,522 1,014,653,314 Rls. 31,266 $
24 1396 ساحل عاج 20029010 رب گوجه فرنگي 19,000 739,358,400 Rls. 22,800 $
25 1396 ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,543 524,666,111 Rls. 16,005 $
26 1396 ساحل عاج 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 390,000 468,166,920 Rls. 14,430 $
27 1396 ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,587 329,591,315 Rls. 10,161 $
28 1396 ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,066 224,665,588 Rls. 6,926 $
29 1396 ساحل عاج 25081000 بنتونيت 122,125 186,492,600 Rls. 5,740 $
30 1396 ساحل عاج 84141000 - تلمبه هاي خلاء 1,550 159,298,470 Rls. 4,903 $
31 1396 ساحل عاج 25081000 بنتونيت 99,000 150,961,932 Rls. 4,653 $
32 1396 ساحل عاج 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 38,445 122,360,416 Rls. 3,728 $
33 1396 ساحل عاج 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 15,200 98,921,756 Rls. 3,049 $
34 1396 ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 396 51,464,160 Rls. 1,584 $
35 1396 ساحل عاج 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 396 51,402,384 Rls. 1,584 $
36 1396 ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 414 28,359,800 Rls. 874 $
37 1396 ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 312 24,268,112 Rls. 748 $
38 1396 ساحل عاج 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 920 24,110,624 Rls. 736 $
39 1396 ساحل عاج 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 35 20,809,148 Rls. 634 $
40 1396 ساحل عاج 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 218 14,895,915 Rls. 457 $
41 1396 ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 188 12,754,950 Rls. 390 $
42 1396 ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 132 8,122,500 Rls. 250 $
43 1396 ساحل عاج 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 132 8,109,750 Rls. 250 $
44 1396 ساحل عاج 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 80 7,877,280 Rls. 240 $
45 1396 ساحل عاج 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 100 3,893,280 Rls. 120 $
مجموع کل
154,439,486,948 ريال
مجموع کل
4,740,119 دلار
[1]