آمار کل " صادرات به" کشور "سري لانكا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 سري لانكا 27132000 قيرنفت 10,430,440 71,673,275,895 Rls. 2,190,385 $
2 1396 سري لانكا 27132000 قيرنفت 10,148,478 69,073,430,480 Rls. 2,128,725 $
3 1396 سري لانكا 27132000 قيرنفت 7,299,385 49,707,767,538 Rls. 1,532,868 $
4 1396 سري لانكا 27132000 قيرنفت 5,245,009 35,721,546,655 Rls. 1,098,763 $
5 1396 سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 1,865,984 27,238,068,861 Rls. 839,508 $
6 1396 سري لانكا 27132000 قيرنفت 3,789,190 25,572,241,517 Rls. 788,296 $
7 1396 سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 148,206 8,913,171,210 Rls. 274,181 $
8 1396 سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 134,941 7,879,461,479 Rls. 242,835 $
9 1396 سري لانكا 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 50,828 7,614,421,380 Rls. 234,362 $
10 1396 سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 500,216 7,310,357,513 Rls. 225,096 $
11 1396 سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 385,349 5,624,976,266 Rls. 173,407 $
12 1396 سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 88,990 5,197,441,122 Rls. 160,182 $
13 1396 سري لانكا 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 87,532 5,150,993,973 Rls. 157,557 $
14 1396 سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 51,000 4,469,121,000 Rls. 137,700 $
15 1396 سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 195,000 4,113,713,500 Rls. 126,750 $
16 1396 سري لانكا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 79,680 3,958,718,400 Rls. 120,960 $
17 1396 سري لانكا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 10,993 3,682,385,204 Rls. 113,458 $
18 1396 سري لانكا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 249,914 3,649,481,646 Rls. 112,461 $
19 1396 سري لانكا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 69,610 3,438,741,600 Rls. 105,840 $
20 1396 سري لانكا 03027200 ک ک گربه ماهي(Pangasius spp.;silurus.;clarias spp.;Ictalurus spp.) 24,800 3,299,617,680 Rls. 101,680 $
21 1396 سري لانكا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 60,500 3,152,337,980 Rls. 97,210 $
22 1396 سري لانكا 03046200 0 47,900 3,144,347,600 Rls. 95,800 $
23 1396 سري لانكا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 9,700 3,102,041,902 Rls. 94,660 $
24 1396 سري لانكا 85023910 مجموعه توربين ژنراتور نيروگاهي 9,235 2,826,039,050 Rls. 86,410 $
25 1396 سري لانكا 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 46,690 2,802,188,280 Rls. 86,370 $
26 1396 سري لانكا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 130,000 2,741,011,000 Rls. 84,500 $
27 1396 سري لانكا 85023910 مجموعه توربين ژنراتور نيروگاهي 15,140 2,668,908,328 Rls. 82,262 $
28 1396 سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 47,420 2,317,822,480 Rls. 71,420 $
29 1396 سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 66,060 2,143,052,100 Rls. 66,060 $
30 1396 سري لانكا 03079900 ک ک ساير 24,962 1,619,734,256 Rls. 49,924 $
31 1396 سري لانكا 03079900 ک ک ساير 24,772 1,606,959,640 Rls. 49,544 $
32 1396 سري لانكا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 12,484 1,514,096,004 Rls. 46,671 $
33 1396 سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 24,500 1,451,375,100 Rls. 44,100 $
34 1396 سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 222,370 1,442,692,086 Rls. 44,474 $
35 1396 سري لانكا 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 20,954 1,363,895,860 Rls. 41,908 $
36 1396 سري لانكا 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 41,020 1,332,739,800 Rls. 41,020 $
37 1396 سري لانكا 85023910 مجموعه توربين ژنراتور نيروگاهي 15,000 1,305,705,400 Rls. 40,120 $
38 1396 سري لانكا 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 20,200 1,179,845,640 Rls. 36,360 $
39 1396 سري لانكا 85023910 مجموعه توربين ژنراتور نيروگاهي 5,155 1,131,356,048 Rls. 34,856 $
40 1396 سري لانكا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,642 1,112,615,020 Rls. 34,232 $
41 1396 سري لانكا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,043,040,000 Rls. 32,000 $
42 1396 سري لانكا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,038,656,000 Rls. 32,000 $
43 1396 سري لانكا 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,107 929,911,450 Rls. 28,658 $
44 1396 سري لانكا 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 14,260 887,906,765 Rls. 27,187 $
45 1396 سري لانكا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 24,750 887,174,211 Rls. 27,341 $
46 1396 سري لانكا 31054000 دي هيدروژنواورتو فسفات آمونيوم (فسفات مونو آمونيك) حتي به صورت مخلوط با هيدروژنواورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك) 14,260 886,166,784 Rls. 27,187 $
47 1396 سري لانكا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 855,686,000 Rls. 26,000 $
48 1396 سري لانكا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 161,390 630,266,470 Rls. 19,366 $
49 1396 سري لانكا 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 20,180 518,656,000 Rls. 16,000 $
50 1396 سري لانكا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 150 489,920,900 Rls. 14,980 $
51 1396 سري لانكا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 14,000 454,860,000 Rls. 14,000 $
52 1396 سري لانكا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,433 447,125,392 Rls. 13,784 $
53 1396 سري لانكا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 3,220 350,193,900 Rls. 10,800 $
54 1396 سري لانكا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,400 298,763,100 Rls. 9,180 $
55 1396 سري لانكا 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 1,100 263,288,000 Rls. 8,000 $
56 1396 سري لانكا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,200 243,307,500 Rls. 7,500 $
57 1396 سري لانكا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 80 237,186,656 Rls. 7,312 $
58 1396 سري لانكا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,250 205,693,750 Rls. 6,250 $
59 1396 سري لانكا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 494 166,401,810 Rls. 5,128 $
60 1396 سري لانكا 26203000 ک حاوي عمدتاً مس 44,940 113,857,380 Rls. 3,510 $
61 1396 سري لانكا 25202000 ک گچ 188,846 105,106,926 Rls. 3,210 $
62 1396 سري لانكا 25202000 ک گچ 188,750 104,051,924 Rls. 3,208 $
63 1396 سري لانكا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 400 98,733,000 Rls. 3,000 $
64 1396 سري لانكا 25202000 ک گچ 161,950 89,711,135 Rls. 2,753 $
65 1396 سري لانكا 25202000 ک گچ 135,000 74,472,750 Rls. 2,295 $
66 1396 سري لانكا 25202000 ک گچ 134,750 74,308,210 Rls. 2,290 $
67 1396 سري لانكا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,000 48,735,000 Rls. 1,500 $
68 1396 سري لانكا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9 973,140 Rls. 30 $
مجموع کل
404,791,850,646 ريال
مجموع کل
12,447,384 دلار
[1]