آمار کل " صادرات به" کشور "سنگال" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 سنگال 27132000 قيرنفت 2,987,655 20,352,244,666 Rls. 627,406 $
2 1396 سنگال 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 280,000 10,080,840,000 Rls. 308,000 $
3 1396 سنگال 27132000 قيرنفت 999,500 6,806,475,060 Rls. 209,895 $
4 1396 سنگال 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 31,396 6,255,366,264 Rls. 192,764 $
5 1396 سنگال 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 30,940 6,254,389,458 Rls. 190,899 $
6 1396 سنگال 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 112,000 4,009,544,000 Rls. 123,304 $
7 1396 سنگال 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 20,200 2,229,588,977 Rls. 68,101 $
8 1396 سنگال 27101950 روغن صنعتي 121,605 1,920,332,580 Rls. 58,620 $
9 1396 سنگال 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,736 1,829,377,273 Rls. 56,377 $
10 1396 سنگال 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 22,100 1,436,058,000 Rls. 44,200 $
11 1396 سنگال 27101910 روغن موتور 55,139 1,220,242,230 Rls. 37,494 $
12 1396 سنگال 27101910 روغن موتور 63,720 1,199,254,650 Rls. 36,957 $
13 1396 سنگال 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,590 1,034,483,796 Rls. 31,518 $
14 1396 سنگال 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,856 750,416,348 Rls. 23,141 $
15 1396 سنگال 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,580 678,269,355 Rls. 20,809 $
16 1396 سنگال 27101950 روغن صنعتي 40,163 664,550,452 Rls. 20,483 $
17 1396 سنگال 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,441 444,495,966 Rls. 13,506 $
18 1396 سنگال 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,253 427,000,668 Rls. 13,159 $
19 1396 سنگال 27101910 روغن موتور 17,432 339,269,042 Rls. 10,459 $
20 1396 سنگال 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 15,000 243,135,000 Rls. 7,500 $
21 1396 سنگال 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,752 112,052,435 Rls. 3,443 $
22 1396 سنگال 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 30 39,006,437 Rls. 1,197 $
مجموع کل
68,326,392,657 ريال
مجموع کل
2,099,232 دلار
[1]