آمار کل " صادرات به" کشور "سنگاپور" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 60,217,000 818,401,624,922 Rls. 25,229,719 $
2 1396 سنگاپور 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 22,000,000 273,208,864,500 Rls. 8,365,500 $
3 1396 سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,300 12,235,443,500 Rls. 377,125 $
4 1396 سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 666,920 8,220,649,161 Rls. 253,384 $
5 1396 سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,800 7,538,143,765 Rls. 231,812 $
6 1396 سنگاپور 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 11,050 3,820,566,610 Rls. 117,780 $
7 1396 سنگاپور 27132000 قيرنفت 515,200 3,544,261,728 Rls. 108,192 $
8 1396 سنگاپور 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 200 3,470,759,000 Rls. 106,960 $
9 1396 سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,434,025,000 Rls. 105,000 $
10 1396 سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 69,930 2,948,873,704 Rls. 90,908 $
11 1396 سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,320 2,761,448,400 Rls. 84,720 $
12 1396 سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,933 2,632,149,276 Rls. 81,129 $
13 1396 سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,350 2,577,930,575 Rls. 79,475 $
14 1396 سنگاپور 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 984 2,519,879,563 Rls. 77,017 $
15 1396 سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 47,844 2,017,540,665 Rls. 62,184 $
16 1396 سنگاپور 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 264 1,885,657,300 Rls. 57,940 $
17 1396 سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,500 1,785,077,475 Rls. 55,025 $
18 1396 سنگاپور 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 100 1,749,717,500 Rls. 53,500 $
19 1396 سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 120,930 1,569,381,168 Rls. 48,372 $
20 1396 سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,503,579,000 Rls. 46,200 $
21 1396 سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,499,559,600 Rls. 46,200 $
22 1396 سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,498,681,800 Rls. 46,200 $
23 1396 سنگاپور 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 360 1,449,289,816 Rls. 44,669 $
24 1396 سنگاپور 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 6,575 1,408,677,200 Rls. 43,400 $
25 1396 سنگاپور 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 29 1,406,868,498 Rls. 43,371 $
26 1396 سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,000 1,254,105,600 Rls. 38,400 $
27 1396 سنگاپور 19042000 فرآوردهکهاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگهکهاي غلات تفت داده نشده و برگهکهاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده 11,800 1,225,274,240 Rls. 37,760 $
28 1396 سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,540 1,198,092,032 Rls. 36,928 $
29 1396 سنگاپور 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 78,976 1,160,668,201 Rls. 35,539 $
30 1396 سنگاپور 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 38 1,104,674,935 Rls. 33,943 $
31 1396 سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 973,110,000 Rls. 30,000 $
32 1396 سنگاپور 09102090 زعفران به صورت فله 14 728,694,832 Rls. 22,192 $
33 1396 سنگاپور 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,480 728,687,232 Rls. 22,464 $
34 1396 سنگاپور 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 13,500 709,432,830 Rls. 21,863 $
35 1396 سنگاپور 09102090 زعفران به صورت فله 12 607,482,720 Rls. 18,720 $
36 1396 سنگاپور 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 12 585,343,710 Rls. 18,045 $
37 1396 سنگاپور 09102090 زعفران به صورت فله 10 505,720,800 Rls. 15,600 $
38 1396 سنگاپور 29221220 دي اتانول آمين 18,400 496,561,168 Rls. 15,088 $
39 1396 سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,000 459,279,600 Rls. 14,160 $
40 1396 سنگاپور 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 22 450,465,587 Rls. 13,793 $
41 1396 سنگاپور 29221110 منواتانول آمين 16,000 420,121,600 Rls. 12,800 $
42 1396 سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 9,765 411,800,410 Rls. 12,695 $
43 1396 سنگاپور 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,480 401,848,416 Rls. 12,384 $
44 1396 سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 901 383,073,665 Rls. 11,713 $
45 1396 سنگاپور 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,480 381,471,120 Rls. 11,664 $
46 1396 سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,940 379,070,468 Rls. 11,686 $
47 1396 سنگاپور 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,320 308,290,752 Rls. 9,504 $
48 1396 سنگاپور 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 16,540 191,332,055 Rls. 5,879 $
49 1396 سنگاپور 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 920 164,395,784 Rls. 5,068 $
50 1396 سنگاپور 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,746 141,578,775 Rls. 4,365 $
51 1396 سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,530 83,914,519 Rls. 2,586 $
52 1396 سنگاپور 09102090 زعفران به صورت فله 1 73,988,797 Rls. 2,280 $
53 1396 سنگاپور 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 170 60,053,844 Rls. 1,851 $
54 1396 سنگاپور 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 50,116,710 Rls. 1,545 $
55 1396 سنگاپور 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 27,800 22,698,005 Rls. 695 $
56 1396 سنگاپور 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 230 22,381,530 Rls. 690 $
57 1396 سنگاپور 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 54 9,730,500 Rls. 300 $
58 1396 سنگاپور 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 498 8,861,940 Rls. 270 $
59 1396 سنگاپور 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 100 5,838,660 Rls. 180 $
60 1396 سنگاپور 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 40 2,596,000 Rls. 80 $
61 1396 سنگاپور 08061000 انگور تازه 120 2,363,184 Rls. 72 $
62 1396 سنگاپور 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 35 1,786,950 Rls. 55 $
مجموع کل
1,180,803,556,897 ريال
مجموع کل
36,338,639 دلار
[1]