آمار کل " صادرات به" کشور "سوئيس" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,402 93,272,420,682 Rls. 2,855,058 $
2 1396 سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,063 72,596,696,814 Rls. 2,222,746 $
3 1396 سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,651 10,574,978,995 Rls. 324,931 $
4 1396 سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 810 5,682,442,722 Rls. 175,175 $
5 1396 سوئيس 13019040 كتيرا 10,075 4,901,739,375 Rls. 151,060 $
6 1396 سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,705 4,549,585,606 Rls. 138,633 $
7 1396 سوئيس 09102090 زعفران به صورت فله 101 4,419,161,250 Rls. 136,230 $
8 1396 سوئيس 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 120,000 3,927,055,440 Rls. 121,027 $
9 1396 سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,398 3,513,221,348 Rls. 108,248 $
10 1396 سوئيس 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 96,000 3,466,141,056 Rls. 106,900 $
11 1396 سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,310 2,178,692,265 Rls. 67,047 $
12 1396 سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 110 2,149,598,150 Rls. 66,247 $
13 1396 سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 107 2,100,381,933 Rls. 64,751 $
14 1396 سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,250 2,024,485,720 Rls. 62,409 $
15 1396 سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,495 1,994,214,367 Rls. 60,763 $
16 1396 سوئيس 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,672 1,831,385,775 Rls. 56,448 $
17 1396 سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 666 1,623,999,512 Rls. 50,036 $
18 1396 سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 1,078 1,599,530,240 Rls. 49,280 $
19 1396 سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 470 1,373,264,310 Rls. 42,198 $
20 1396 سوئيس 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 75 1,365,924,000 Rls. 42,094 $
21 1396 سوئيس 09102090 زعفران به صورت فله 25 1,264,692,000 Rls. 39,000 $
22 1396 سوئيس 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 2,900 1,129,260,000 Rls. 34,800 $
23 1396 سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 730 1,080,133,110 Rls. 33,138 $
24 1396 سوئيس 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 700 961,367,806 Rls. 29,638 $
25 1396 سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 516 884,263,056 Rls. 27,012 $
26 1396 سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,222 823,729,110 Rls. 25,388 $
27 1396 سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 781,080,000 Rls. 24,000 $
28 1396 سوئيس 09102090 زعفران به صورت فله 13 678,658,480 Rls. 20,720 $
29 1396 سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,370 625,161,355 Rls. 19,270 $
30 1396 سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 55 563,820,800 Rls. 17,240 $
31 1396 سوئيس 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 503 476,200,000 Rls. 14,560 $
32 1396 سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 500 453,992,000 Rls. 14,000 $
33 1396 سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 3,252 395,007,025 Rls. 12,065 $
34 1396 سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,023 373,204,950 Rls. 11,460 $
35 1396 سوئيس 84723000 ماشينهاي اقدام و رسيدگي مراسلات پستي. 8,218 361,830,000 Rls. 11,135 $
36 1396 سوئيس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,940 345,917,215 Rls. 10,637 $
37 1396 سوئيس 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 4,240 343,811,000 Rls. 10,600 $
38 1396 سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 291,915,000 Rls. 9,000 $
39 1396 سوئيس 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,270 208,419,700 Rls. 6,350 $
40 1396 سوئيس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,270 181,386,583 Rls. 5,537 $
41 1396 سوئيس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,120 179,590,114 Rls. 5,533 $
42 1396 سوئيس 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 170,769,653 Rls. 5,261 $
43 1396 سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,290 159,009,900 Rls. 4,900 $
44 1396 سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 135 139,373,620 Rls. 4,246 $
45 1396 سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 700 137,852,400 Rls. 4,200 $
46 1396 سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 261 120,256,890 Rls. 3,705 $
47 1396 سوئيس 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 600 116,982,000 Rls. 3,600 $
48 1396 سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 160 101,044,500 Rls. 3,100 $
49 1396 سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 97,635,000 Rls. 3,005 $
50 1396 سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 250 91,901,600 Rls. 2,800 $
51 1396 سوئيس 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 350 90,843,200 Rls. 2,800 $
52 1396 سوئيس 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 83,378,427 Rls. 2,553 $
53 1396 سوئيس 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 2,100 82,013,400 Rls. 2,524 $
54 1396 سوئيس 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 420 79,599,968 Rls. 2,442 $
55 1396 سوئيس 73199010 سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 600 78,492,000 Rls. 2,400 $
56 1396 سوئيس 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,020 74,600,500 Rls. 2,300 $
57 1396 سوئيس 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,240 72,394,920 Rls. 2,232 $
58 1396 سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 126 69,201,352 Rls. 2,134 $
59 1396 سوئيس 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 750 65,646,450 Rls. 2,025 $
60 1396 سوئيس 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 80 65,090,000 Rls. 2,000 $
61 1396 سوئيس 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 420 61,302,150 Rls. 1,890 $
62 1396 سوئيس 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 60 58,581,000 Rls. 1,800 $
63 1396 سوئيس 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 200 51,900,800 Rls. 1,600 $
64 1396 سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 420 49,369,114 Rls. 1,522 $
65 1396 سوئيس 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,400 46,864,800 Rls. 1,442 $
66 1396 سوئيس 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 600 39,054,000 Rls. 1,202 $
67 1396 سوئيس 57021040 گليم دورو پشمي 29 37,932,881 Rls. 1,169 $
68 1396 سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 430 36,302,550 Rls. 1,110 $
69 1396 سوئيس 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 215 29,205,900 Rls. 900 $
70 1396 سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 200 29,191,500 Rls. 900 $
71 1396 سوئيس 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,710 28,314,150 Rls. 871 $
72 1396 سوئيس 08109020 زرشك تازه 85 25,019,325 Rls. 765 $
73 1396 سوئيس 08109020 زرشك تازه 70 20,444,130 Rls. 630 $
74 1396 سوئيس 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 90 19,463,400 Rls. 600 $
75 1396 سوئيس 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 750 17,086,125 Rls. 526 $
76 1396 سوئيس 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 300 15,576,480 Rls. 480 $
77 1396 سوئيس 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 161 14,797,200 Rls. 456 $
78 1396 سوئيس 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 600 11,323,590 Rls. 345 $
79 1396 سوئيس 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 90 8,817,930 Rls. 270 $
80 1396 سوئيس 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 105 6,130,215 Rls. 189 $
81 1396 سوئيس 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 25 4,866,600 Rls. 150 $
82 1396 سوئيس 08071900 خربزه وهمانند 80 2,616,400 Rls. 80 $
83 1396 سوئيس 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 15 2,189,970 Rls. 68 $
84 1396 سوئيس 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 1 2,007,571 Rls. 61 $
85 1396 سوئيس 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 1 1,982,195 Rls. 61 $
86 1396 سوئيس 85164000 ا توي برقي 200 1,641,100 Rls. 50 $
87 1396 سوئيس 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 45 1,569,840 Rls. 48 $
88 1396 سوئيس 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 7 1,249,094 Rls. 39 $
89 1396 سوئيس 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 9 1,206,656 Rls. 37 $
90 1396 سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5 811,100 Rls. 25 $
91 1396 سوئيس 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 0 519,216 Rls. 16 $
مجموع کل
240,071,781,626 ريال
مجموع کل
7,359,893 دلار
[1]