آمار کل " صادرات به" کشور "سودان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 سودان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 26,126,748 238,916,587,910 Rls. 7,315,490 $
2 1396 سودان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,554,450 210,011,859,833 Rls. 6,452,969 $
3 1396 سودان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,003,000 90,845,245,400 Rls. 2,800,840 $
4 1396 سودان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,839,865 76,930,158,987 Rls. 2,370,802 $
5 1396 سودان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,690,000 74,575,643,100 Rls. 2,298,100 $
6 1396 سودان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 4,505,000 61,794,093,900 Rls. 1,892,100 $
7 1396 سودان 27132000 قيرنفت 5,488,750 37,483,826,130 Rls. 1,152,637 $
8 1396 سودان 27132000 قيرنفت 4,965,096 33,657,746,577 Rls. 1,037,585 $
9 1396 سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 447,500 29,027,480,000 Rls. 895,000 $
10 1396 سودان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,010,000 28,047,399,300 Rls. 864,300 $
11 1396 سودان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,010,362 28,042,055,745 Rls. 864,189 $
12 1396 سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 274,611 18,261,110,199 Rls. 562,939 $
13 1396 سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 94,560 14,636,476,800 Rls. 451,200 $
14 1396 سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 406,875 14,523,935,528 Rls. 447,562 $
15 1396 سودان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 94,980 14,171,984,796 Rls. 436,746 $
16 1396 سودان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 72,110 10,994,616,000 Rls. 338,400 $
17 1396 سودان 27132000 قيرنفت 1,493,250 10,298,764,640 Rls. 313,582 $
18 1396 سودان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 70,656 9,926,485,824 Rls. 305,524 $
19 1396 سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 266,875 9,629,694,982 Rls. 293,779 $
20 1396 سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 58,426 9,450,807,000 Rls. 291,212 $
21 1396 سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 42,005 8,178,457,470 Rls. 251,875 $
22 1396 سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 49,960 7,953,998,000 Rls. 244,400 $
23 1396 سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 84,156 7,782,015,512 Rls. 239,852 $
24 1396 سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 182,000 6,494,195,400 Rls. 200,200 $
25 1396 سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 154,000 5,504,653,000 Rls. 169,400 $
26 1396 سودان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 11,042 4,656,488,694 Rls. 143,546 $
27 1396 سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 23,800 4,552,249,520 Rls. 138,320 $
28 1396 سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 24,440 4,010,848,400 Rls. 122,200 $
29 1396 سودان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 325,000 3,945,560,375 Rls. 120,625 $
30 1396 سودان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 30,241 3,925,160,836 Rls. 120,964 $
31 1396 سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 25,700 3,833,776,160 Rls. 118,220 $
32 1396 سودان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 15,695 3,570,063,175 Rls. 109,865 $
33 1396 سودان 27132000 قيرنفت 500,500 3,410,026,620 Rls. 105,105 $
34 1396 سودان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 101,000 2,998,803,787 Rls. 92,430 $
35 1396 سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 2,998,072,000 Rls. 92,393 $
36 1396 سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 2,997,271,200 Rls. 92,400 $
37 1396 سودان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 27,920 2,721,362,400 Rls. 83,760 $
38 1396 سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 70,000 2,498,188,000 Rls. 77,000 $
39 1396 سودان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 200,000 2,404,260,000 Rls. 74,000 $
40 1396 سودان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 18,000 2,339,640,000 Rls. 72,000 $
41 1396 سودان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 18,000 2,319,786,000 Rls. 71,400 $
42 1396 سودان 28301000 سولفور سديم 200,000 1,949,400,000 Rls. 60,000 $
43 1396 سودان 28301000 سولفور سديم 200,000 1,946,100,000 Rls. 60,000 $
44 1396 سودان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 13,848 1,797,913,536 Rls. 55,392 $
45 1396 سودان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 13,612 1,766,892,048 Rls. 54,448 $
46 1396 سودان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 13,000 1,297,760,000 Rls. 40,000 $
47 1396 سودان 84137010 پمپ کولر آبي 8,757 1,082,165,040 Rls. 33,360 $
48 1396 سودان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 4,185 1,042,620,480 Rls. 31,680 $
49 1396 سودان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 39,750 967,402,037 Rls. 29,813 $
50 1396 سودان 84137010 پمپ کولر آبي 6,237 809,263,224 Rls. 24,948 $
51 1396 سودان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 4,728 613,713,312 Rls. 18,912 $
52 1396 سودان 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 550 604,191,500 Rls. 18,500 $
53 1396 سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 34,267 555,770,170 Rls. 17,130 $
54 1396 سودان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 3,674 476,870,504 Rls. 14,696 $
55 1396 سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,850 471,972,900 Rls. 14,550 $
56 1396 سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 6,545 395,406,775 Rls. 12,170 $
57 1396 سودان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 5,425 379,653,300 Rls. 11,700 $
58 1396 سودان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,210 312,329,790 Rls. 9,630 $
59 1396 سودان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 2,920 276,475,940 Rls. 8,524 $
60 1396 سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,040 264,692,720 Rls. 8,080 $
61 1396 سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 3,950 257,500,500 Rls. 7,900 $
62 1396 سودان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,412 183,322,784 Rls. 5,648 $
63 1396 سودان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,605 156,184,155 Rls. 4,815 $
64 1396 سودان 84137010 پمپ کولر آبي 1,058 130,838,400 Rls. 4,032 $
65 1396 سودان 84295990 ماشين آلات گودبردا ري ،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,439 98,777,549 Rls. 3,045 $
66 1396 سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 600 76,880,430 Rls. 2,370 $
67 1396 سودان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 600 75,984,178 Rls. 2,341 $
68 1396 سودان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 750 73,707,750 Rls. 2,250 $
69 1396 سودان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,200 70,178,400 Rls. 2,160 $
70 1396 سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 6,280 64,515,624 Rls. 1,988 $
71 1396 سودان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 400 38,932,800 Rls. 1,200 $
72 1396 سودان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 500 35,854,500 Rls. 1,100 $
73 1396 سودان 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 1,065 34,997,365 Rls. 1,079 $
74 1396 سودان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 465 14,011,920 Rls. 432 $
75 1396 سودان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 242 3,113,760 Rls. 96 $
76 1396 سودان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 48 2,010,970 Rls. 62 $
77 1396 سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 18 1,428,152 Rls. 44 $
78 1396 سودان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 10 1,005,485 Rls. 31 $
مجموع کل
1,128,650,687,198 ريال
مجموع کل
34,689,037 دلار
[1]