آمار کل " صادرات به" کشور "صربستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 صربستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 242,000 11,893,508,880 Rls. 363,218 $
2 1396 صربستان 27101940 روغن پايه معدني 410,400 7,228,796,605 Rls. 220,415 $
3 1396 صربستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 100,288 4,229,629,263 Rls. 130,367 $
4 1396 صربستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 66,000 3,829,218,000 Rls. 118,000 $
5 1396 صربستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 72,590 3,802,591,640 Rls. 117,184 $
6 1396 صربستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 74,367 3,135,506,446 Rls. 96,677 $
7 1396 صربستان 27101940 روغن پايه معدني 164,060 3,079,032,750 Rls. 94,550 $
8 1396 صربستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 293,730 2,096,309,657 Rls. 64,616 $
9 1396 صربستان 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 16,413 2,089,042,020 Rls. 64,298 $
10 1396 صربستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 1,743,110,776 Rls. 53,108 $
11 1396 صربستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 40,014 1,557,062,848 Rls. 48,016 $
12 1396 صربستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 203,475 1,468,028,044 Rls. 44,762 $
13 1396 صربستان 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 22,000 1,299,751,200 Rls. 39,600 $
14 1396 صربستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 51,184 1,288,701,033 Rls. 39,727 $
15 1396 صربستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,056,078,000 Rls. 32,400 $
16 1396 صربستان 27101940 روغن پايه معدني 81,450 1,007,313,598 Rls. 31,071 $
17 1396 صربستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 977,879,500 Rls. 29,900 $
18 1396 صربستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 23,000 969,926,100 Rls. 29,900 $
19 1396 صربستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 954,826,920 Rls. 29,430 $
20 1396 صربستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,500 932,056,875 Rls. 28,688 $
21 1396 صربستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 20,740 883,248,158 Rls. 26,962 $
22 1396 صربستان 27101920 گريس 40,670 874,106,248 Rls. 26,942 $
23 1396 صربستان 27101940 روغن پايه معدني 40,900 851,103,452 Rls. 26,233 $
24 1396 صربستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,566 846,372,695 Rls. 25,879 $
25 1396 صربستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 20,000 839,336,300 Rls. 25,700 $
26 1396 صربستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 20,625 817,070,868 Rls. 24,894 $
27 1396 صربستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 84,300 809,686,148 Rls. 24,757 $
28 1396 صربستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 22,000 747,774,940 Rls. 23,012 $
29 1396 صربستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,000 661,755,600 Rls. 20,400 $
30 1396 صربستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 82,050 621,168,060 Rls. 19,139 $
31 1396 صربستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 66,700 583,273,995 Rls. 17,805 $
32 1396 صربستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 11,000 574,154,100 Rls. 17,700 $
33 1396 صربستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 21,910 550,250,240 Rls. 16,960 $
34 1396 صربستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,585 488,606,640 Rls. 15,060 $
35 1396 صربستان 27101920 گريس 20,320 442,856,040 Rls. 13,560 $
36 1396 صربستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 34,000 343,838,600 Rls. 10,600 $
37 1396 صربستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 44,970 321,423,570 Rls. 9,893 $
38 1396 صربستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 44,690 319,094,598 Rls. 9,831 $
39 1396 صربستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,285 259,749,225 Rls. 8,013 $
40 1396 صربستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,000 256,908,240 Rls. 7,920 $
41 1396 صربستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 23,100 241,428,000 Rls. 7,440 $
42 1396 صربستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 22,892 238,743,680 Rls. 7,360 $
43 1396 صربستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 22,600 206,041,500 Rls. 6,300 $
44 1396 صربستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,740 162,514,980 Rls. 5,002 $
45 1396 صربستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 22,610 161,296,872 Rls. 4,974 $
46 1396 صربستان 27101940 روغن پايه معدني 49,500 160,553,250 Rls. 4,950 $
47 1396 صربستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,400 158,413,125 Rls. 4,875 $
48 1396 صربستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 2,500 107,774,700 Rls. 3,300 $
49 1396 صربستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 55,619,300 Rls. 1,714 $
50 1396 صربستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,100 44,273,775 Rls. 1,365 $
51 1396 صربستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 900 37,948,950 Rls. 1,170 $
52 1396 صربستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 774 27,910,668 Rls. 852 $
53 1396 صربستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 318 22,931,300 Rls. 700 $
54 1396 صربستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 400 14,271,400 Rls. 440 $
مجموع کل
68,369,869,372 ريال
مجموع کل
2,097,629 دلار
[1]