آمار کل " صادرات به" کشور "عراق" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 918,310 1,541,389,571,215 Rls. 47,052,377 $
2 1396 عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 832,254 1,499,612,069,145 Rls. 46,017,991 $
3 1396 عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,091,527 1,494,087,263,095 Rls. 46,060,444 $
4 1396 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 14,163,895 1,358,698,810,735 Rls. 41,880,634 $
5 1396 عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 509,908 1,212,007,786,965 Rls. 37,349,555 $
6 1396 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 4,056,337 1,142,257,238,168 Rls. 35,068,964 $
7 1396 عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 206,233,393 988,620,137,195 Rls. 30,474,836 $
8 1396 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 8,760,194 868,109,780,226 Rls. 26,771,392 $
9 1396 عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 184,495,476 838,499,077,495 Rls. 25,588,907 $
10 1396 عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 163,599,385 779,861,681,857 Rls. 24,033,826 $
11 1396 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 121,247,821 746,691,715,506 Rls. 23,017,212 $
12 1396 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 5,559,934 619,339,851,997 Rls. 19,091,245 $
13 1396 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 5,417,312 611,250,533,948 Rls. 18,837,277 $
14 1396 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,035,749 564,829,171,706 Rls. 17,241,640 $
15 1396 عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 124,486,241 563,970,913,009 Rls. 17,390,064 $
16 1396 عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,807,770 563,124,314,731 Rls. 17,354,304 $
17 1396 عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 114,554,869 547,869,973,510 Rls. 16,833,321 $
18 1396 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 84,697,526 543,286,590,631 Rls. 16,590,052 $
19 1396 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 4,705,790 534,781,096,430 Rls. 16,325,045 $
20 1396 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 5,363,820 520,445,653,615 Rls. 16,040,153 $
21 1396 عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 788,220 501,301,633,999 Rls. 15,289,349 $
22 1396 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,051,725 479,339,427,546 Rls. 14,776,042 $
23 1396 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 4,099,322 459,129,353,380 Rls. 14,158,880 $
24 1396 عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 4,624,709 450,328,214,365 Rls. 13,881,721 $
25 1396 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 9,498,441 445,513,368,386 Rls. 13,731,987 $
26 1396 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,988,055 444,436,624,546 Rls. 13,696,381 $
27 1396 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,529,561 435,071,107,539 Rls. 13,407,402 $
28 1396 عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 1,071,020 431,889,915,789 Rls. 13,308,301 $
29 1396 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,467,809 427,344,686,438 Rls. 13,173,161 $
30 1396 عراق 04031090 ماست 12,973,416 422,410,133,259 Rls. 13,017,854 $
31 1396 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,613,873 401,860,853,342 Rls. 12,386,735 $
32 1396 عراق 04031090 ماست 11,926,184 390,631,085,026 Rls. 12,041,366 $
33 1396 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,889,345 371,937,097,616 Rls. 11,462,168 $
34 1396 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 8,115,963 369,588,392,237 Rls. 11,390,032 $
35 1396 عراق 04031090 ماست 11,138,839 369,037,117,536 Rls. 11,381,227 $
36 1396 عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,719,858 363,169,079,622 Rls. 11,159,336 $
37 1396 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,958,203 362,858,237,228 Rls. 11,185,274 $
38 1396 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,257,462 362,659,106,994 Rls. 11,183,994 $
39 1396 عراق 04031090 ماست 10,747,324 354,623,937,649 Rls. 10,821,565 $
40 1396 عراق 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 46,511,799 353,710,642,805 Rls. 10,903,515 $
41 1396 عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 678,225 344,758,428,318 Rls. 10,627,022 $
42 1396 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,086,642 344,469,068,296 Rls. 10,584,822 $
43 1396 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,600,859 342,144,700,670 Rls. 10,543,659 $
44 1396 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,662,773 340,911,071,475 Rls. 10,505,916 $
45 1396 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 52,245,224 322,067,270,820 Rls. 9,931,905 $
46 1396 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 6,727,186 321,587,198,058 Rls. 9,812,514 $
47 1396 عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 3,263,734 320,813,574,509 Rls. 9,793,967 $
48 1396 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,356,996 314,084,928,638 Rls. 9,681,276 $
49 1396 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,645,433 310,272,935,450 Rls. 9,536,123 $
50 1396 عراق 04031090 ماست 9,361,885 305,134,545,644 Rls. 9,378,761 $
51 1396 عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 16,265,770 302,613,197,260 Rls. 9,326,165 $
52 1396 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,384,701 299,377,683,840 Rls. 9,202,927 $
53 1396 عراق 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 3,078,096 293,821,282,210 Rls. 8,967,049 $
54 1396 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,033,711 286,789,465,618 Rls. 8,753,432 $
55 1396 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,051,158 285,163,948,839 Rls. 8,703,634 $
56 1396 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 14,452,685 284,361,562,562 Rls. 8,763,228 $
57 1396 عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 2,728,759 276,428,934,265 Rls. 8,520,842 $
58 1396 عراق 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 2,807,751 272,968,390,551 Rls. 8,396,640 $
59 1396 عراق 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 2,764,412 270,334,360,564 Rls. 8,305,386 $
60 1396 عراق 07070000 خيار ، خيار ترشي ، تازه يا سرد کرده 23,010,139 267,896,371,900 Rls. 8,262,552 $
61 1396 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,791,557 265,578,733,081 Rls. 8,161,615 $
62 1396 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 19,757,947 263,105,368,759 Rls. 8,080,775 $
63 1396 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 20,815,511 262,784,768,001 Rls. 8,100,214 $
64 1396 عراق 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 33,925,694 262,467,257,038 Rls. 8,094,499 $
65 1396 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 20,816,408 259,470,221,427 Rls. 7,932,510 $
66 1396 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 20,393,168 257,757,358,160 Rls. 7,943,454 $
67 1396 عراق 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 2,593,238 253,362,480,346 Rls. 7,813,538 $
68 1396 عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 2,116,054 251,551,949,920 Rls. 7,753,711 $
69 1396 عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,579,222 250,380,424,940 Rls. 7,720,213 $
70 1396 عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 2,059,656 247,810,199,476 Rls. 7,636,819 $
71 1396 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,448,945 246,483,528,933 Rls. 7,597,988 $
72 1396 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,470,227 235,097,354,890 Rls. 7,224,066 $
73 1396 عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 585,500 231,680,055,210 Rls. 7,122,570 $
74 1396 عراق 39269060 پريفرم (PET) 5,480,519 229,787,523,293 Rls. 7,013,234 $
75 1396 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 35,943,877 228,996,391,425 Rls. 7,028,236 $
76 1396 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 10,754,641 226,862,999,871 Rls. 6,993,185 $
77 1396 عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 19,981,950 226,801,347,878 Rls. 6,993,676 $
78 1396 عراق 08071900 خربزه وهمانند 21,829,206 226,541,071,700 Rls. 6,983,340 $
79 1396 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 701,864 223,596,663,442 Rls. 6,820,567 $
80 1396 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,349,290 222,491,512,380 Rls. 6,788,281 $
81 1396 عراق 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 113,980 221,745,671,000 Rls. 6,769,000 $
82 1396 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,241,329 220,500,496,125 Rls. 6,727,701 $
83 1396 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,511,830 219,925,268,742 Rls. 6,781,574 $
84 1396 عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 4,985,500 216,762,310,403 Rls. 6,679,656 $
85 1396 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,218,017 216,447,393,868 Rls. 6,605,703 $
86 1396 عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 14,107,865 215,692,914,441 Rls. 6,579,609 $
87 1396 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,378,514 212,257,610,724 Rls. 6,545,172 $
88 1396 عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 174,010,903 210,598,822,545 Rls. 6,502,206 $
89 1396 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,532,892 207,955,031,684 Rls. 6,348,305 $
90 1396 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,083,761 206,969,620,472 Rls. 6,379,671 $
91 1396 عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,646,424 206,910,386,520 Rls. 6,318,735 $
92 1396 عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 967,040 205,701,650,896 Rls. 6,343,325 $
93 1396 عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 974,433 204,346,529,144 Rls. 6,299,219 $
94 1396 عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,635,583 203,099,278,977 Rls. 6,258,509 $
95 1396 عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,884,349 200,130,202,512 Rls. 6,172,366 $
96 1396 عراق 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,031,841 196,272,273,287 Rls. 6,048,910 $
97 1396 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 4,200,780 192,352,822,830 Rls. 5,931,235 $
98 1396 عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 2,212,371 190,422,203,925 Rls. 5,870,503 $
99 1396 عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 171,311,568 190,364,535,357 Rls. 5,870,700 $
100 1396 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 27,318,378 188,895,934,308 Rls. 5,821,953 $
101 1396 عراق 39269060 پريفرم (PET) 3,100,813 188,860,752,803 Rls. 5,821,567 $
102 1396 عراق 07070000 خيار ، خيار ترشي ، تازه يا سرد کرده 17,056,447 188,665,265,464 Rls. 5,757,371 $
103 1396 عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 10,509,710 186,469,870,469 Rls. 5,748,082 $
104 1396 عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 622,830 186,275,341,797 Rls. 5,741,862 $
105 1396 عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 46,798,179 183,536,329,590 Rls. 5,599,614 $
106 1396 عراق 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 551,514 182,167,420,124 Rls. 5,614,474 $
107 1396 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 8,549,396 179,143,684,629 Rls. 5,469,855 $
108 1396 عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,789,004 176,376,548,837 Rls. 5,383,054 $
109 1396 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,147,669 174,146,586,903 Rls. 5,351,598 $
110 1396 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,433,410 173,852,651,030 Rls. 5,361,111 $
111 1396 عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 816,565 173,700,288,663 Rls. 5,352,927 $
112 1396 عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 791,808 169,996,526,405 Rls. 5,226,939 $
113 1396 عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 20,575,808 169,563,687,931 Rls. 5,177,226 $
114 1396 عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,806,200 168,592,502,032 Rls. 5,197,014 $
115 1396 عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 20,645,618 168,518,881,355 Rls. 5,193,255 $
116 1396 عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,615,544 167,446,786,980 Rls. 5,160,270 $
117 1396 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 472,028 164,659,403,721 Rls. 5,075,788 $
118 1396 عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 529,173 163,240,018,860 Rls. 5,030,675 $
119 1396 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,635,534 162,667,954,772 Rls. 5,012,998 $
120 1396 عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,792,187 160,084,902,518 Rls. 4,933,806 $
121 1396 عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 41,019,359 159,783,269,492 Rls. 4,925,489 $
122 1396 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 3,311,788 159,611,204,097 Rls. 4,904,959 $
123 1396 عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 1,774,800 156,545,396,580 Rls. 4,824,345 $
124 1396 عراق 39269060 پريفرم (PET) 2,783,199 156,495,539,240 Rls. 4,822,524 $
125 1396 عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 8,490,529 156,350,528,383 Rls. 4,819,007 $
126 1396 عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 19,215,243 156,223,301,479 Rls. 4,800,014 $
127 1396 عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,866,951 156,101,588,681 Rls. 4,775,738 $
128 1396 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 7,587,767 155,396,028,521 Rls. 4,788,982 $
129 1396 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 198,934,778 150,952,582,793 Rls. 4,659,323 $
130 1396 عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 2,017,972 150,292,502,016 Rls. 4,634,592 $
131 1396 عراق 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,936,999 149,063,608,624 Rls. 4,582,261 $
132 1396 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,533,670 148,327,216,169 Rls. 4,557,643 $
133 1396 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,575,746 147,979,770,499 Rls. 4,560,363 $
134 1396 عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,479,581 147,634,016,556 Rls. 4,539,133 $
135 1396 عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 12,027 147,561,525,428 Rls. 4,484,522 $
136 1396 عراق 39269060 پريفرم (PET) 2,462,820 147,008,052,654 Rls. 4,515,482 $
137 1396 عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 1,878,550 146,625,683,910 Rls. 4,508,519 $
138 1396 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,550,062 146,106,692,751 Rls. 4,503,619 $
139 1396 عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,083,918 144,756,092,819 Rls. 4,444,762 $
140 1396 عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 1,196,093 144,264,803,990 Rls. 4,433,763 $
141 1396 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,643,704 143,936,313,201 Rls. 4,435,899 $
142 1396 عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 13,739,526 143,100,682,540 Rls. 4,411,222 $
143 1396 عراق 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 18,740,959 142,825,546,856 Rls. 4,348,935 $
144 1396 عراق 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 12,200,831 142,796,748,826 Rls. 4,400,770 $
145 1396 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 9,198,633 142,413,678,527 Rls. 4,341,999 $
146 1396 عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 118,689,020 142,346,760,134 Rls. 4,386,853 $
147 1396 عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 1,297,525 141,881,813,972 Rls. 4,375,469 $
148 1396 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,336,622 140,929,932,021 Rls. 4,333,846 $
149 1396 عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 2,165,520 140,459,123,733 Rls. 4,287,799 $
150 1396 عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 937,024 139,695,041,830 Rls. 4,305,188 $
151 1396 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,538,275 138,792,096,907 Rls. 4,278,107 $
152 1396 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 154,960,866 137,439,445,467 Rls. 4,202,295 $
153 1396 عراق 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,115,537 137,058,146,114 Rls. 4,224,617 $
154 1396 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,443,664 135,221,657,848 Rls. 4,169,807 $
155 1396 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,798,833 134,865,515,904 Rls. 4,114,994 $
156 1396 عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 34,568,686 134,416,070,600 Rls. 4,142,356 $
157 1396 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,048,033 133,156,913,452 Rls. 4,104,649 $
158 1396 عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 11,410,814 131,105,339,664 Rls. 4,040,866 $
159 1396 عراق 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 1,588,338 130,005,654,529 Rls. 3,972,713 $
160 1396 عراق 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 11,714,230 129,215,166,493 Rls. 3,944,179 $
161 1396 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,526,171 129,009,597,599 Rls. 3,941,325 $
162 1396 عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 15,687,877 128,948,671,146 Rls. 3,997,014 $
163 1396 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 340,131 127,690,326,673 Rls. 3,925,434 $
164 1396 عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,131,956 123,294,676,963 Rls. 3,763,551 $
165 1396 عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 102,270,484 123,243,424,297 Rls. 3,762,986 $
166 1396 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 5,836,121 122,981,216,296 Rls. 3,779,911 $
167 1396 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 848,387 122,342,635,921 Rls. 3,739,905 $
168 1396 عراق 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,260,145 121,746,347,070 Rls. 3,751,904 $
169 1396 عراق 07093000 بادمجان تازه يا سرد کرده 15,324,190 120,760,978,626 Rls. 3,724,467 $
170 1396 عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 30,984,244 119,947,344,672 Rls. 3,698,873 $
171 1396 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 6,176,143 118,984,566,927 Rls. 3,629,671 $
172 1396 عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,564,630 118,388,928,491 Rls. 3,648,529 $
173 1396 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 158,869,640 118,210,610,590 Rls. 3,645,374 $
174 1396 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,837,918 118,204,625,477 Rls. 3,642,862 $
175 1396 عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 14,557,075 117,196,989,289 Rls. 3,614,247 $
176 1396 عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 155,480 116,255,287,984 Rls. 3,585,028 $
177 1396 عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,032,217 116,080,190,312 Rls. 3,580,340 $
178 1396 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,051,186 115,301,116,876 Rls. 3,553,677 $
179 1396 عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,952,500 114,829,239,882 Rls. 3,524,189 $
180 1396 عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,768,248 114,174,589,590 Rls. 3,519,381 $
181 1396 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,802,923 113,367,074,710 Rls. 3,460,917 $
182 1396 عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 28,903,655 112,444,728,799 Rls. 3,455,307 $
183 1396 عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 745,606 111,285,966,136 Rls. 3,429,633 $
184 1396 عراق 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 7,930,389 111,047,068,431 Rls. 3,387,452 $
185 1396 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,360,856 110,626,701,646 Rls. 3,411,587 $
186 1396 عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 872,450 110,539,974,890 Rls. 3,372,710 $
187 1396 عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,143,504 110,380,058,187 Rls. 3,371,478 $
188 1396 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,767,626 110,338,772,226 Rls. 3,392,424 $
189 1396 عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 529,198 109,509,772,078 Rls. 3,342,916 $
190 1396 عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 3,291,200 109,499,868,400 Rls. 3,374,821 $
191 1396 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 5,109,867 107,764,022,368 Rls. 3,323,009 $
192 1396 عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 89,162,203 107,137,946,675 Rls. 3,293,757 $
193 1396 عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,661,660 107,093,821,632 Rls. 3,300,357 $
194 1396 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,091,379 106,308,660,906 Rls. 3,267,291 $
195 1396 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,371,973 104,963,996,792 Rls. 3,234,699 $
196 1396 عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,660,678 104,482,163,916 Rls. 3,221,989 $
197 1396 عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,781,150 102,948,848,542 Rls. 3,172,355 $
198 1396 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 7,884,536 102,699,290,160 Rls. 3,167,364 $
199 1396 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,585,061 102,642,161,165 Rls. 3,153,899 $
200 1396 عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,726,086 101,572,271,041 Rls. 3,130,306 $
مجموع کل
54,682,481,325,462 ريال
مجموع کل
1,681,039,920 دلار