آمار کل " صادرات به" کشور "عمان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 76,805,472 660,226,098,189 Rls. 20,352,812 $
2 1396 عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 60,500,000 551,025,300,000 Rls. 16,940,000 $
3 1396 عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 60,220,550 546,809,257,460 Rls. 16,861,753 $
4 1396 عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 52,850,000 542,949,982,000 Rls. 16,733,000 $
5 1396 عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 52,645,262 478,171,383,789 Rls. 14,740,673 $
6 1396 عمان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 44,460,000 407,225,131,040 Rls. 12,448,800 $
7 1396 عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 22,000,000 285,164,591,360 Rls. 8,788,086 $
8 1396 عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 26,028,524 223,834,476,204 Rls. 6,897,559 $
9 1396 عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,462,600 219,083,236,152 Rls. 6,752,658 $
10 1396 عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 25,211,466 217,100,329,810 Rls. 6,681,038 $
11 1396 عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,027,540 214,382,357,113 Rls. 6,609,089 $
12 1396 عمان 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 19,619,290 210,867,222,738 Rls. 6,474,366 $
13 1396 عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 20,967,390 182,036,882,276 Rls. 5,556,358 $
14 1396 عمان 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 12,553,011 179,269,041,240 Rls. 5,472,360 $
15 1396 عمان 10019900 ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر 30,000,000 176,203,500,000 Rls. 5,430,000 $
16 1396 عمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 12,100,000 168,751,391,842 Rls. 5,141,411 $
17 1396 عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 989,043 155,595,682,946 Rls. 4,795,084 $
18 1396 عمان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 8,800,000 134,588,711,400 Rls. 4,147,572 $
19 1396 عمان 27132000 قيرنفت 23,842,219 123,059,942,825 Rls. 3,782,007 $
20 1396 عمان 27132000 قيرنفت 23,596,198 122,467,470,079 Rls. 3,775,179 $
21 1396 عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 12,487,000 121,491,622,226 Rls. 3,733,818 $
22 1396 عمان 27132000 قيرنفت 20,548,555 107,582,879,272 Rls. 3,285,399 $
23 1396 عمان 27132000 قيرنفت 19,545,897 101,471,912,396 Rls. 3,127,339 $
24 1396 عمان 27132000 قيرنفت 18,107,530 93,945,919,474 Rls. 2,897,202 $
25 1396 عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 460,000 74,526,305,000 Rls. 2,297,000 $
26 1396 عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 3,558,000 49,025,493,426 Rls. 1,512,199 $
27 1396 عمان 08071100 هندوا نه , تازه 7,012,000 37,174,394,954 Rls. 1,145,538 $
28 1396 عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 32,000,000 26,076,000,000 Rls. 800,000 $
29 1396 عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 152,500 24,733,212,500 Rls. 762,219 $
30 1396 عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 46,130 18,478,412,625 Rls. 569,337 $
31 1396 عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 66,993 17,317,402,531 Rls. 533,824 $
32 1396 عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,215,000 16,605,506,250 Rls. 511,245 $
33 1396 عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,417,767 15,677,513,228 Rls. 483,115 $
34 1396 عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,338,000 15,189,310,500 Rls. 468,300 $
35 1396 عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 2,184,914 14,319,848,806 Rls. 436,902 $
36 1396 عمان 08071900 خربزه وهمانند 1,171,005 13,596,088,024 Rls. 418,960 $
37 1396 عمان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,196,470 13,586,379,216 Rls. 418,745 $
38 1396 عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,916,457 13,185,020,183 Rls. 405,341 $
39 1396 عمان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 852,812 12,828,766,838 Rls. 392,294 $
40 1396 عمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,111,000 12,617,793,650 Rls. 388,850 $
41 1396 عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,708,585 12,533,537,150 Rls. 383,230 $
42 1396 عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 63,993 12,496,796,100 Rls. 383,960 $
43 1396 عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,960,000 12,135,015,000 Rls. 373,500 $
44 1396 عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,960,000 12,121,569,000 Rls. 373,500 $
45 1396 عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,667,338 11,917,786,860 Rls. 366,814 $
46 1396 عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 59,132 11,510,320,036 Rls. 354,800 $
47 1396 عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,566,914 11,188,986,676 Rls. 344,722 $
48 1396 عمان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 12,720 11,074,152,240 Rls. 340,272 $
49 1396 عمان 72027000 فروموليبدن. 40,000 10,085,902,770 Rls. 306,885 $
50 1396 عمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 31,180 9,360,342,820 Rls. 288,440 $
51 1396 عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 26,500 8,461,517,692 Rls. 260,874 $
52 1396 عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 802,469 7,877,673,253 Rls. 242,760 $
53 1396 عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,130 7,222,341,896 Rls. 221,144 $
54 1396 عمان 09102090 زعفران به صورت فله 140 7,107,828,000 Rls. 218,400 $
55 1396 عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 707,297 6,951,041,816 Rls. 211,999 $
56 1396 عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 631,085 6,852,540,493 Rls. 211,180 $
57 1396 عمان 27040010 کک و نيمه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ لينييت ياتورب،حتي به هم فشرده براي ساخت الکترودها 682,775 6,424,041,776 Rls. 198,004 $
58 1396 عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 31,987 6,287,205,557 Rls. 191,923 $
59 1396 عمان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,116,500 6,267,084,068 Rls. 191,869 $
60 1396 عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,300 6,066,093,000 Rls. 187,000 $
61 1396 عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 566,680 6,023,647,771 Rls. 185,613 $
62 1396 عمان 27040010 کک و نيمه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ لينييت ياتورب،حتي به هم فشرده براي ساخت الکترودها 660,140 5,886,979,120 Rls. 181,540 $
63 1396 عمان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 102,630 5,877,114,736 Rls. 178,576 $
64 1396 عمان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 420,000 5,642,579,880 Rls. 173,880 $
65 1396 عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 550,479 5,364,006,509 Rls. 164,866 $
66 1396 عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 27,379 5,330,723,750 Rls. 164,275 $
67 1396 عمان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 571,710 5,222,478,236 Rls. 160,969 $
68 1396 عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 14,000 5,015,799,470 Rls. 153,976 $
69 1396 عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 30,000 4,889,250,000 Rls. 150,000 $
70 1396 عمان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 148,500 4,874,067,000 Rls. 148,500 $
71 1396 عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 4,826,328,000 Rls. 148,736 $
72 1396 عمان 08071900 خربزه وهمانند 378,012 4,804,953,553 Rls. 146,500 $
73 1396 عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 671,390 4,791,287,228 Rls. 147,706 $
74 1396 عمان 76061210 ---ورق كمپوزيتي از الياژهاي الومينيوم 36,774 4,581,673,752 Rls. 140,791 $
75 1396 عمان 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 507,620 4,528,827,155 Rls. 139,595 $
76 1396 عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 233,676 4,418,387,949 Rls. 136,171 $
77 1396 عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 351,466 4,389,339,658 Rls. 133,906 $
78 1396 عمان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,000,000 4,094,875,000 Rls. 125,000 $
79 1396 عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 762,530 4,039,930,405 Rls. 124,515 $
80 1396 عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 324,750 3,996,181,662 Rls. 123,176 $
81 1396 عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 323,432 3,733,866,711 Rls. 113,817 $
82 1396 عمان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48,650 3,656,057,258 Rls. 111,867 $
83 1396 عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 39,767 3,652,395,224 Rls. 112,585 $
84 1396 عمان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 23,150 3,527,243,244 Rls. 108,738 $
85 1396 عمان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 293,856 3,523,712,122 Rls. 108,288 $
86 1396 عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,453,648,000 Rls. 105,600 $
87 1396 عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 306,746 3,433,397,396 Rls. 104,872 $
88 1396 عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 131,772 3,420,985,668 Rls. 105,418 $
89 1396 عمان 01022110 گاو شيري مولد نژاد خالص 27,400 3,416,879,700 Rls. 105,300 $
90 1396 عمان 27040010 کک و نيمه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ لينييت ياتورب،حتي به هم فشرده براي ساخت الکترودها 363,807 3,245,900,705 Rls. 100,047 $
91 1396 عمان 03061700 ساير انواع ميگو. 24,000 3,115,968,000 Rls. 96,000 $
92 1396 عمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,000 3,115,104,000 Rls. 96,000 $
93 1396 عمان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 243,880 3,039,691,700 Rls. 93,650 $
94 1396 عمان 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 306,929 3,016,755,653 Rls. 92,005 $
95 1396 عمان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 205,049 3,003,024,356 Rls. 92,199 $
96 1396 عمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 22,900 2,971,046,000 Rls. 91,600 $
97 1396 عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 226 2,704,583,126 Rls. 83,377 $
98 1396 عمان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 171,096 2,552,921,648 Rls. 78,704 $
99 1396 عمان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 18,000 2,531,367,000 Rls. 77,400 $
100 1396 عمان 08071100 هندوا نه , تازه 380,000 2,482,825,540 Rls. 76,450 $
101 1396 عمان 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 164,722 2,466,003,645 Rls. 75,772 $
102 1396 عمان 08071900 خربزه وهمانند 208,413 2,360,625,721 Rls. 72,577 $
103 1396 عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 138,247 2,244,476,849 Rls. 68,437 $
104 1396 عمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 2,231,779,650 Rls. 68,470 $
105 1396 عمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 22,440 2,194,295,400 Rls. 67,320 $
106 1396 عمان 09102090 زعفران به صورت فله 40 2,081,061,168 Rls. 64,138 $
107 1396 عمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 21,022 2,059,672,494 Rls. 63,066 $
108 1396 عمان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 35,990 2,004,628,039 Rls. 61,193 $
109 1396 عمان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 28,748 2,001,585,605 Rls. 61,247 $
110 1396 عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 60,502 1,967,932,479 Rls. 60,502 $
111 1396 عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 551,000 1,910,207,064 Rls. 58,872 $
112 1396 عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 31 1,884,411,110 Rls. 58,089 $
113 1396 عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 24 1,762,473,648 Rls. 54,335 $
114 1396 عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 511,170 1,741,432,796 Rls. 53,673 $
115 1396 عمان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 22,080 1,735,202,452 Rls. 53,483 $
116 1396 عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 27 1,727,193,723 Rls. 53,231 $
117 1396 عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 411,330 1,723,538,078 Rls. 52,922 $
118 1396 عمان 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 134,736 1,711,605,690 Rls. 52,681 $
119 1396 عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 447,210 1,649,935,649 Rls. 50,459 $
120 1396 عمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,000 1,559,760,000 Rls. 48,000 $
121 1396 عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 74,318 1,524,568,754 Rls. 46,987 $
122 1396 عمان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 11,640 1,517,623,200 Rls. 46,560 $
123 1396 عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 74,508 1,400,101,084 Rls. 42,776 $
124 1396 عمان 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 132,180 1,396,459,310 Rls. 42,913 $
125 1396 عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,176 1,373,687,120 Rls. 42,352 $
126 1396 عمان 08071100 هندوا نه , تازه 259,140 1,365,086,879 Rls. 42,069 $
127 1396 عمان 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 17,010 1,354,070,334 Rls. 41,334 $
128 1396 عمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 16,098 1,351,176,360 Rls. 41,640 $
129 1396 عمان 09102090 زعفران به صورت فله 90 1,341,081,438 Rls. 41,331 $
130 1396 عمان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 16,000 1,312,880,000 Rls. 40,000 $
131 1396 عمان 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 10,500 1,309,597,800 Rls. 39,900 $
132 1396 عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,957 1,296,125,391 Rls. 39,941 $
133 1396 عمان 09102090 زعفران به صورت فله 24 1,273,083,505 Rls. 38,825 $
134 1396 عمان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 8,840 1,270,304,464 Rls. 38,896 $
135 1396 عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 115,100 1,254,985,595 Rls. 38,535 $
136 1396 عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 12,140 1,189,717,500 Rls. 36,500 $
137 1396 عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 279,120 1,176,936,410 Rls. 36,286 $
138 1396 عمان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 11,936 1,165,371,360 Rls. 35,808 $
139 1396 عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 215,000 1,162,125,525 Rls. 35,475 $
140 1396 عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 177,941 1,154,402,592 Rls. 35,577 $
141 1396 عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 53,591 1,133,756,110 Rls. 34,814 $
142 1396 عمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,310 1,128,954,411 Rls. 34,398 $
143 1396 عمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,051 1,111,634,847 Rls. 33,777 $
144 1396 عمان 04014000 شير وخامه بدون افزودن قند يا مواد شيرين کننده غليظ نشده که ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6% بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد 28,000 1,089,950,400 Rls. 33,600 $
145 1396 عمان 08132000 آلو خشک کرده 55,072 1,088,684,040 Rls. 33,288 $
146 1396 عمان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,374 1,087,982,770 Rls. 33,542 $
147 1396 عمان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,222 1,044,892,045 Rls. 31,949 $
148 1396 عمان 68062010 رسهاي منبسط شده 246,880 1,041,450,300 Rls. 32,094 $
149 1396 عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 30,616 1,001,555,544 Rls. 30,616 $
150 1396 عمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,250 988,716,105 Rls. 30,483 $
151 1396 عمان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 16,596 980,458,784 Rls. 29,872 $
152 1396 عمان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده غير مذکور 67,625 975,275,619 Rls. 29,767 $
153 1396 عمان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 25,100 925,053,000 Rls. 28,500 $
154 1396 عمان 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 122,541 902,032,114 Rls. 27,795 $
155 1396 عمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,750 891,982,892 Rls. 27,493 $
156 1396 عمان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 41,193 865,043,684 Rls. 26,675 $
157 1396 عمان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 860,421,648 Rls. 26,287 $
158 1396 عمان 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 5,400 855,686,000 Rls. 26,000 $
159 1396 عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 71,340 831,689,132 Rls. 25,644 $
160 1396 عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,028 830,828,657 Rls. 25,323 $
161 1396 عمان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,940 828,531,396 Rls. 25,542 $
162 1396 عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 69,490 820,191,517 Rls. 25,275 $
163 1396 عمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 5,100 817,625,000 Rls. 25,000 $
164 1396 عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 61,857 805,524,307 Rls. 24,743 $
165 1396 عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 79,810 804,698,495 Rls. 24,806 $
166 1396 عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,415 776,315,115 Rls. 23,817 $
167 1396 عمان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 10,000 775,495,266 Rls. 23,907 $
168 1396 عمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,392 754,498,305 Rls. 23,259 $
169 1396 عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 730,255,240 Rls. 22,360 $
170 1396 عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 24,614 729,550,435 Rls. 22,307 $
171 1396 عمان 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 20,000 720,600,000 Rls. 22,222 $
172 1396 عمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 22,895 710,877,600 Rls. 21,600 $
173 1396 عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,478 698,382,570 Rls. 21,354 $
174 1396 عمان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 129,065 682,155,900 Rls. 21,029 $
175 1396 عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 244,560 679,871,540 Rls. 20,788 $
176 1396 عمان 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 48,235 679,326,912 Rls. 20,909 $
177 1396 عمان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 16,000 659,546,560 Rls. 20,320 $
178 1396 عمان 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 120,000 645,381,000 Rls. 19,800 $
179 1396 عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 4,586 625,034,509 Rls. 19,263 $
180 1396 عمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,200 624,450,750 Rls. 19,250 $
181 1396 عمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 16,300 622,162,765 Rls. 19,117 $
182 1396 عمان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,400 618,793,742 Rls. 19,068 $
183 1396 عمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,620 616,341,000 Rls. 19,000 $
184 1396 عمان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 23,661 615,003,210 Rls. 18,929 $
185 1396 عمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 600,878,335 Rls. 18,463 $
186 1396 عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,374 588,612,986 Rls. 18,137 $
187 1396 عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,783 588,392,419 Rls. 18,133 $
188 1396 عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,690 577,433,094 Rls. 17,794 $
189 1396 عمان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 57,870 575,126,399 Rls. 17,494 $
190 1396 عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,812 569,239,500 Rls. 17,540 $
191 1396 عمان 08091000 زردآلو ,تازه 28,320 556,011,168 Rls. 16,992 $
192 1396 عمان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده غير مذکور 61,961 551,910,196 Rls. 17,010 $
193 1396 عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5,205 549,388,701 Rls. 16,767 $
194 1396 عمان 08105000 کيوي، تازه 19,000 524,051,350 Rls. 16,150 $
195 1396 عمان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,581 511,108,884 Rls. 15,756 $
196 1396 عمان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 44,880 509,520,396 Rls. 15,708 $
197 1396 عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 51,633 502,506,231 Rls. 15,487 $
198 1396 عمان 09102090 زعفران به صورت فله 137 493,122,476 Rls. 15,202 $
199 1396 عمان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 8,580 472,848,948 Rls. 14,586 $
200 1396 عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,300 445,362,525 Rls. 13,725 $
مجموع کل
7,054,878,730,375 ريال
مجموع کل
216,993,614 دلار