آمار کل " صادرات به" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,248 162,857,822,400 Rls. 4,979,600 $
2 1396 فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 9,231,422 119,760,926,310 Rls. 3,692,134 $
3 1396 فدراسيون روسيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 20,100,000 111,462,264,000 Rls. 3,438,000 $
4 1396 فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 3,892,303 105,734,848,706 Rls. 3,260,850 $
5 1396 فدراسيون روسيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 9,650,000 93,910,905,000 Rls. 2,895,000 $
6 1396 فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 300,750 83,277,165,600 Rls. 2,566,350 $
7 1396 فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 820,320 82,502,536,960 Rls. 2,542,586 $
8 1396 فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 2,356,116 64,968,227,305 Rls. 2,002,803 $
9 1396 فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 920,000 62,511,372,666 Rls. 1,927,601 $
10 1396 فدراسيون روسيه 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 1,075,825 54,511,689,930 Rls. 1,676,154 $
11 1396 فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 156,000 43,520,837,750 Rls. 1,338,250 $
12 1396 فدراسيون روسيه 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 759,990 39,530,768,216 Rls. 1,218,421 $
13 1396 فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,361,200 39,282,627,786 Rls. 1,197,859 $
14 1396 فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,990,581 38,283,271,338 Rls. 1,180,540 $
15 1396 فدراسيون روسيه 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 720,500 37,524,387,200 Rls. 1,156,400 $
16 1396 فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 595,550 37,180,562,458 Rls. 1,144,018 $
17 1396 فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,253,791 35,412,695,473 Rls. 1,091,632 $
18 1396 فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,213,550 34,749,422,737 Rls. 1,067,925 $
19 1396 فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 127,250 34,232,635,687 Rls. 1,055,263 $
20 1396 فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 1,222,562 32,133,367,367 Rls. 990,613 $
21 1396 فدراسيون روسيه 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 715,200 32,123,601,550 Rls. 981,320 $
22 1396 فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 819,737 30,818,736,334 Rls. 949,779 $
23 1396 فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 756,043 30,212,492,236 Rls. 931,118 $
24 1396 فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 298,810 30,057,651,336 Rls. 926,311 $
25 1396 فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 752,500 28,694,661,588 Rls. 884,250 $
26 1396 فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 2,170,944 28,151,599,617 Rls. 867,443 $
27 1396 فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 742,500 26,533,897,650 Rls. 818,235 $
28 1396 فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 594,639 24,588,813,965 Rls. 757,881 $
29 1396 فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 633,125 23,986,934,445 Rls. 736,553 $
30 1396 فدراسيون روسيه 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 455,000 23,644,724,400 Rls. 729,096 $
31 1396 فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 987,185 22,488,761,668 Rls. 693,670 $
32 1396 فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 83,775 21,786,294,850 Rls. 664,970 $
33 1396 فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 989,596 20,584,805,231 Rls. 632,018 $
34 1396 فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 566,920 19,312,489,770 Rls. 595,266 $
35 1396 فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 678,052 18,401,896,848 Rls. 567,616 $
36 1396 فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 200,950 17,885,560,403 Rls. 548,785 $
37 1396 فدراسيون روسيه 07070000 خيار ، خيار ترشي ، تازه يا سرد کرده 1,209,836 17,651,106,005 Rls. 544,424 $
38 1396 فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 495,000 17,179,826,054 Rls. 526,037 $
39 1396 فدراسيون روسيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 60,000 17,145,975,000 Rls. 525,000 $
40 1396 فدراسيون روسيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 60,000 17,032,225,000 Rls. 525,000 $
41 1396 فدراسيون روسيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 265,000 16,960,339,200 Rls. 518,586 $
42 1396 فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 159,460 16,268,762,986 Rls. 494,326 $
43 1396 فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 550,100 15,709,342,227 Rls. 484,089 $
44 1396 فدراسيون روسيه 07032000 سير 470,809 15,319,606,955 Rls. 470,809 $
45 1396 فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,720 13,960,962,720 Rls. 430,416 $
46 1396 فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 661,002 13,811,503,809 Rls. 425,716 $
47 1396 فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,806 13,470,310,174 Rls. 411,306 $
48 1396 فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 309,000 13,315,901,067 Rls. 406,431 $
49 1396 فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,416 13,182,560,895 Rls. 406,231 $
50 1396 فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 160,022 13,109,789,064 Rls. 400,456 $
51 1396 فدراسيون روسيه 08061000 انگور تازه 596,445 12,715,945,784 Rls. 388,428 $
52 1396 فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 335,000 12,705,968,520 Rls. 391,640 $
53 1396 فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,797,771 12,405,743,887 Rls. 378,521 $
54 1396 فدراسيون روسيه 07032000 سير 393,211 12,364,170,340 Rls. 381,016 $
55 1396 فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 431,370 12,314,789,850 Rls. 379,568 $
56 1396 فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده غير مذکور 1,246,250 12,121,692,900 Rls. 373,874 $
57 1396 فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 144,946 12,107,453,141 Rls. 371,999 $
58 1396 فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 177,397 11,555,571,570 Rls. 354,794 $
59 1396 فدراسيون روسيه 08092100 آلبالوهاي ترش 263,603 10,999,238,559 Rls. 336,429 $
60 1396 فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 102,134 10,930,575,977 Rls. 336,876 $
61 1396 فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,530,902 10,824,389,080 Rls. 333,581 $
62 1396 فدراسيون روسيه 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 8,882,200 10,381,102,050 Rls. 318,960 $
63 1396 فدراسيون روسيه 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 53,409 10,352,913,896 Rls. 318,318 $
64 1396 فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,241,119 10,302,292,926 Rls. 317,462 $
65 1396 فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 835,925 10,267,009,328 Rls. 316,522 $
66 1396 فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 91,765 9,928,543,872 Rls. 302,824 $
67 1396 فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,614,309 9,711,468,532 Rls. 299,287 $
68 1396 فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 270,000 9,564,704,028 Rls. 294,852 $
69 1396 فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 77,554 9,434,028,044 Rls. 290,747 $
70 1396 فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 197,538 9,304,457,745 Rls. 284,062 $
71 1396 فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 155,000 8,892,065,500 Rls. 273,400 $
72 1396 فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 184,330 8,697,514,062 Rls. 268,199 $
73 1396 فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 672,201 8,603,540,004 Rls. 265,324 $
74 1396 فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 185,732 8,552,751,324 Rls. 263,545 $
75 1396 فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 372,065 8,452,687,008 Rls. 260,492 $
76 1396 فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 83,856 8,379,447,511 Rls. 258,316 $
77 1396 فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20,050 8,219,104,681 Rls. 253,379 $
78 1396 فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 1,623,341 8,107,662,802 Rls. 249,915 $
79 1396 فدراسيون روسيه 85393110 فلورسنت روشنايي به قطر تيوپ 26 ميليمتر وبيشتر 4,500 8,065,063,908 Rls. 248,638 $
80 1396 فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 3,989,357 7,963,962,468 Rls. 243,852 $
81 1396 فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 610,250 7,928,481,760 Rls. 244,100 $
82 1396 فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 346,860 7,857,965,083 Rls. 242,173 $
83 1396 فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 184,979 7,802,715,368 Rls. 240,576 $
84 1396 فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 72,626 7,773,902,414 Rls. 239,573 $
85 1396 فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 360,422 7,153,748,020 Rls. 218,733 $
86 1396 فدراسيون روسيه 29126000 پارا فرمالدئيد 400,000 7,133,170,000 Rls. 220,000 $
87 1396 فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 108,570 7,103,786,340 Rls. 217,264 $
88 1396 فدراسيون روسيه 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 36,316 7,097,285,996 Rls. 216,444 $
89 1396 فدراسيون روسيه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 726 6,979,632,540 Rls. 213,060 $
90 1396 فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 365,229 6,924,517,584 Rls. 213,532 $
91 1396 فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 201,564 6,922,935,060 Rls. 211,674 $
92 1396 فدراسيون روسيه 08071100 هندوا نه , تازه 588,806 6,879,745,484 Rls. 212,138 $
93 1396 فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 81,600 6,617,709,000 Rls. 203,998 $
94 1396 فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 173,847 6,422,735,442 Rls. 197,390 $
95 1396 فدراسيون روسيه 07032000 سير 200,115 6,340,732,922 Rls. 195,439 $
96 1396 فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 13,801 6,070,591,592 Rls. 184,512 $
97 1396 فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,997,428 5,940,504,090 Rls. 182,841 $
98 1396 فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,936,817 5,808,273,240 Rls. 179,135 $
99 1396 فدراسيون روسيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 22,198 5,762,825,620 Rls. 177,585 $
100 1396 فدراسيون روسيه 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 781,071 5,750,554,961 Rls. 177,293 $
101 1396 فدراسيون روسيه 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 635,032 5,707,797,953 Rls. 175,890 $
102 1396 فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 70,000 5,520,231,000 Rls. 170,100 $
103 1396 فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 272,384 5,369,719,588 Rls. 165,485 $
104 1396 فدراسيون روسيه 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 254,523 5,345,317,484 Rls. 164,726 $
105 1396 فدراسيون روسيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 148,500 5,066,489,698 Rls. 154,019 $
106 1396 فدراسيون روسيه 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 260,318 5,056,430,455 Rls. 155,881 $
107 1396 فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 62,750 4,949,181,288 Rls. 152,538 $
108 1396 فدراسيون روسيه 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 104,780 4,945,150,398 Rls. 152,454 $
109 1396 فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 139,294 4,737,516,051 Rls. 144,911 $
110 1396 فدراسيون روسيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 135,000 4,642,736,400 Rls. 143,100 $
111 1396 فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 10,940 4,622,572,704 Rls. 141,818 $
112 1396 فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,569 4,464,448,247 Rls. 137,178 $
113 1396 فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 9,060 4,451,948,100 Rls. 135,900 $
114 1396 فدراسيون روسيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,017 4,387,974,050 Rls. 135,356 $
115 1396 فدراسيون روسيه 07032000 سير 133,200 4,360,669,500 Rls. 133,200 $
116 1396 فدراسيون روسيه 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 144,780 4,131,525,588 Rls. 127,406 $
117 1396 فدراسيون روسيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 121,000 4,112,129,340 Rls. 126,566 $
118 1396 فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 223,606 4,064,042,294 Rls. 125,257 $
119 1396 فدراسيون روسيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 88,750 3,877,800,183 Rls. 119,547 $
120 1396 فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 922,419 3,804,555,109 Rls. 117,259 $
121 1396 فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 75,953 3,759,161,631 Rls. 115,311 $
122 1396 فدراسيون روسيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 38,000 3,715,830,000 Rls. 114,000 $
123 1396 فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 87,866 3,701,546,318 Rls. 114,063 $
124 1396 فدراسيون روسيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 32,304 3,697,344,535 Rls. 112,344 $
125 1396 فدراسيون روسيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 20,201 3,597,244,593 Rls. 110,701 $
126 1396 فدراسيون روسيه 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 18,000 3,481,236,000 Rls. 107,300 $
127 1396 فدراسيون روسيه 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 17,964 3,469,968,186 Rls. 106,976 $
128 1396 فدراسيون روسيه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 1,710 3,440,228,274 Rls. 106,065 $
129 1396 فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 20,900 3,417,615,500 Rls. 104,500 $
130 1396 فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 87,261 3,396,618,575 Rls. 104,713 $
131 1396 فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,900 3,371,930,100 Rls. 103,950 $
132 1396 فدراسيون روسيه 29291010 تولوئن دي سيانات­ها (TDI) 57,000 3,367,537,200 Rls. 102,600 $
133 1396 فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 40,800 3,309,645,000 Rls. 102,000 $
134 1396 فدراسيون روسيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 35,230 3,270,985,949 Rls. 100,869 $
135 1396 فدراسيون روسيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 90,000 3,186,297,225 Rls. 98,055 $
136 1396 فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 135 3,156,338,520 Rls. 97,148 $
137 1396 فدراسيون روسيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 8,000 3,119,520,000 Rls. 96,000 $
138 1396 فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 131,611 3,112,005,128 Rls. 95,578 $
139 1396 فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 100,081 3,020,063,691 Rls. 93,085 $
140 1396 فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 88,440 3,012,814,728 Rls. 92,862 $
141 1396 فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 34,612 2,957,794,110 Rls. 90,342 $
142 1396 فدراسيون روسيه 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 11,267 2,937,979,458 Rls. 90,136 $
143 1396 فدراسيون روسيه 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 225,095 2,926,375,360 Rls. 90,038 $
144 1396 فدراسيون روسيه 25081000 بنتونيت 2,104,912 2,893,591,239 Rls. 89,201 $
145 1396 فدراسيون روسيه 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 62,500 2,879,452,000 Rls. 88,739 $
146 1396 فدراسيون روسيه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 44,000 2,859,120,000 Rls. 88,000 $
147 1396 فدراسيون روسيه 29126000 پارا فرمالدئيد 160,000 2,854,368,000 Rls. 88,000 $
148 1396 فدراسيون روسيه 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 72,170 2,810,386,404 Rls. 86,604 $
149 1396 فدراسيون روسيه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 24,000 2,724,876,000 Rls. 84,000 $
150 1396 فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 466,555 2,724,752,458 Rls. 83,979 $
151 1396 فدراسيون روسيه 08109020 زرشك تازه 9,000 2,662,186,500 Rls. 81,000 $
152 1396 فدراسيون روسيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 7,400 2,640,453,200 Rls. 81,400 $
153 1396 فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 279,018 2,604,470,437 Rls. 80,260 $
154 1396 فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 279,548 2,601,881,143 Rls. 80,184 $
155 1396 فدراسيون روسيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 20,000 2,599,200,000 Rls. 80,000 $
156 1396 فدراسيون روسيه 03061700 ساير انواع ميگو. 18,397 2,592,205,200 Rls. 79,886 $
157 1396 فدراسيون روسيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 26,508 2,590,368,624 Rls. 79,824 $
158 1396 فدراسيون روسيه 04021030 ---شير خشك صنعتي 19,500 2,550,990,000 Rls. 78,000 $
159 1396 فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 121,706 2,477,798,717 Rls. 76,416 $
160 1396 فدراسيون روسيه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 36,490 2,477,770,356 Rls. 75,491 $
161 1396 فدراسيون روسيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 66,000 2,473,435,536 Rls. 75,504 $
162 1396 فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 62 2,445,124,750 Rls. 75,338 $
163 1396 فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 94,195 2,443,611,940 Rls. 75,355 $
164 1396 فدراسيون روسيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 66,000 2,363,062,680 Rls. 72,732 $
165 1396 فدراسيون روسيه 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آکريليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا 20,660 2,346,025,640 Rls. 72,310 $
166 1396 فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 15,000 2,238,291,000 Rls. 69,000 $
167 1396 فدراسيون روسيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 55,605 2,165,159,525 Rls. 66,725 $
168 1396 فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,100 2,124,523,100 Rls. 65,380 $
169 1396 فدراسيون روسيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 450 2,110,599,700 Rls. 65,068 $
170 1396 فدراسيون روسيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 328,750 2,102,457,413 Rls. 64,807 $
171 1396 فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,543,813 2,076,949,105 Rls. 63,595 $
172 1396 فدراسيون روسيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 45,338 2,056,903,445 Rls. 62,893 $
173 1396 فدراسيون روسيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 59,982 2,042,914,697 Rls. 62,981 $
174 1396 فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,800 2,024,817,600 Rls. 62,400 $
175 1396 فدراسيون روسيه 08105000 کيوي، تازه 73,360 2,023,045,620 Rls. 62,355 $
176 1396 فدراسيون روسيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 1,999,343,250 Rls. 60,750 $
177 1396 فدراسيون روسيه 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 13,345 1,992,376,545 Rls. 60,839 $
178 1396 فدراسيون روسيه 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 34,593 1,956,118,905 Rls. 60,118 $
179 1396 فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 1,864,185,000 Rls. 57,000 $
180 1396 فدراسيون روسيه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 57,000 1,849,707,000 Rls. 57,000 $
181 1396 فدراسيون روسيه 08071900 خربزه وهمانند 161,932 1,833,365,580 Rls. 56,500 $
182 1396 فدراسيون روسيه 29126000 پارا فرمالدئيد 100,000 1,785,190,000 Rls. 55,000 $
183 1396 فدراسيون روسيه 08091000 زردآلو ,تازه 66,356 1,775,012,187 Rls. 54,289 $
184 1396 فدراسيون روسيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 57,394 1,737,957,780 Rls. 53,354 $
185 1396 فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 185,900 1,725,944,870 Rls. 52,585 $
186 1396 فدراسيون روسيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 119,001 1,723,447,550 Rls. 53,120 $
187 1396 فدراسيون روسيه 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,100,000 1,714,597,500 Rls. 52,500 $
188 1396 فدراسيون روسيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 186,283 1,711,867,715 Rls. 52,686 $
189 1396 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 4,350 1,685,465,964 Rls. 51,964 $
190 1396 فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,665,609,000 Rls. 51,000 $
191 1396 فدراسيون روسيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 45,000 1,664,069,400 Rls. 51,300 $
192 1396 فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,657,245,000 Rls. 51,000 $
193 1396 فدراسيون روسيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 20,400 1,653,828,000 Rls. 51,000 $
194 1396 فدراسيون روسيه 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,867 1,641,524,990 Rls. 50,109 $
195 1396 فدراسيون روسيه 08092100 آلبالوهاي ترش 40,672 1,636,370,151 Rls. 50,221 $
196 1396 فدراسيون روسيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 38,067 1,607,201,426 Rls. 49,487 $
197 1396 فدراسيون روسيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 32,990 1,606,234,146 Rls. 49,497 $
198 1396 فدراسيون روسيه 68029310 سنگ خارا (گرانيت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 162,480 1,572,351,000 Rls. 48,480 $
199 1396 فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 263,577 1,544,349,664 Rls. 47,605 $
200 1396 فدراسيون روسيه 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 749,134 1,531,194,580 Rls. 47,195 $
مجموع کل
2,658,996,804,492 ريال
مجموع کل
81,786,670 دلار