آمار کل " صادرات به" کشور "فرانسه" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 فرانسه 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,324,100 136,961,223,855 Rls. 4,201,909 $
2 1396 فرانسه 17031000 ملاس هاي نيشکر 30,300,000 98,290,170,000 Rls. 3,030,000 $
3 1396 فرانسه 17031000 ملاس هاي نيشکر 24,100,000 78,190,040,000 Rls. 2,410,000 $
4 1396 فرانسه 03061700 ساير انواع ميگو. 248,136 33,051,376,507 Rls. 1,009,423 $
5 1396 فرانسه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 13,149 31,015,200,720 Rls. 956,433 $
6 1396 فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 470,250 19,086,652,466 Rls. 584,422 $
7 1396 فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,800 18,657,400,000 Rls. 575,000 $
8 1396 فرانسه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 300,000 12,712,050,000 Rls. 390,000 $
9 1396 فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 297,000 11,661,850,256 Rls. 359,512 $
10 1396 فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 461,563 10,527,314,909 Rls. 321,275 $
11 1396 فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 40,436 9,235,106,692 Rls. 283,052 $
12 1396 فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,650 8,528,215,265 Rls. 262,447 $
13 1396 فرانسه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 200,000 8,434,140,000 Rls. 260,000 $
14 1396 فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100,000 7,920,822,200 Rls. 244,182 $
15 1396 فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 56,358 7,879,203,282 Rls. 240,171 $
16 1396 فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 198,000 7,689,421,830 Rls. 236,634 $
17 1396 فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 321,967 7,354,176,948 Rls. 225,946 $
18 1396 فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 181 7,334,119,940 Rls. 225,987 $
19 1396 فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 8,587 6,997,722,765 Rls. 214,687 $
20 1396 فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 281,464 6,373,471,734 Rls. 196,391 $
21 1396 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 154,405 6,024,879,545 Rls. 185,284 $
22 1396 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 150,974 5,931,093,255 Rls. 181,166 $
23 1396 فرانسه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 148,500 5,830,745,372 Rls. 179,756 $
24 1396 فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,000 5,743,850,000 Rls. 175,000 $
25 1396 فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 105 5,267,624,570 Rls. 162,110 $
26 1396 فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 258,427 5,140,168,476 Rls. 158,540 $
27 1396 فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 117 5,110,749,420 Rls. 157,590 $
28 1396 فرانسه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 204,758 4,693,865,325 Rls. 144,227 $
29 1396 فرانسه 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 11,152 4,495,779,000 Rls. 138,673 $
30 1396 فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,800 4,436,003,232 Rls. 136,728 $
31 1396 فرانسه 16043100 خاويار 45 3,750,772,874 Rls. 113,967 $
32 1396 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 89,709 3,492,902,234 Rls. 107,649 $
33 1396 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 89,194 3,472,254,031 Rls. 107,031 $
34 1396 فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,178,924,000 Rls. 98,000 $
35 1396 فرانسه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 8,000 3,116,270,940 Rls. 94,945 $
36 1396 فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 117,487 2,563,745,479 Rls. 79,039 $
37 1396 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 64,722 2,518,573,876 Rls. 77,665 $
38 1396 فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 35,000 2,516,032,200 Rls. 77,550 $
39 1396 فرانسه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,000 2,213,200,500 Rls. 67,900 $
40 1396 فرانسه 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 40,000 2,090,176,000 Rls. 64,000 $
41 1396 فرانسه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 36,960 2,038,961,232 Rls. 62,832 $
42 1396 فرانسه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,630 1,864,405,385 Rls. 56,767 $
43 1396 فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 18,752 1,737,734,165 Rls. 52,944 $
44 1396 فرانسه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,358 1,651,949,910 Rls. 50,895 $
45 1396 فرانسه 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 19,000 1,629,750,000 Rls. 50,000 $
46 1396 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 19,920 1,615,362,600 Rls. 49,800 $
47 1396 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 19,840 1,609,569,600 Rls. 49,600 $
48 1396 فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 29 1,502,801,590 Rls. 46,010 $
49 1396 فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,713 1,500,832,320 Rls. 46,252 $
50 1396 فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 18,500 1,454,041,875 Rls. 44,678 $
51 1396 فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 372 1,263,219,460 Rls. 38,927 $
52 1396 فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 324 1,261,422,720 Rls. 38,880 $
53 1396 فرانسه 08103000 انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشهکاي تازه 21,000 1,196,210,280 Rls. 36,870 $
54 1396 فرانسه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 600 1,045,269,925 Rls. 31,761 $
55 1396 فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 240 1,011,972,000 Rls. 31,187 $
56 1396 فرانسه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,840 973,470,000 Rls. 30,000 $
57 1396 فرانسه 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 16 916,945,964 Rls. 27,996 $
58 1396 فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 210 843,789,000 Rls. 25,800 $
59 1396 فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 151 817,534,920 Rls. 25,206 $
60 1396 فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 10,110 711,521,395 Rls. 21,935 $
61 1396 فرانسه 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 8,100 684,332,025 Rls. 20,995 $
62 1396 فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,000 681,135,000 Rls. 21,000 $
63 1396 فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 8,105 602,796,902 Rls. 18,572 $
64 1396 فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 28 567,405,735 Rls. 17,485 $
65 1396 فرانسه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,100 542,070,450 Rls. 16,701 $
66 1396 فرانسه 13019010 باريچه 1,000 538,686,600 Rls. 16,600 $
67 1396 فرانسه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,392 527,981,715 Rls. 16,267 $
68 1396 فرانسه 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 24,000 506,844,000 Rls. 15,600 $
69 1396 فرانسه 13019010 باريچه 800 430,511,040 Rls. 13,280 $
70 1396 فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 314 418,865,939 Rls. 12,737 $
71 1396 فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 46 360,804,000 Rls. 11,100 $
72 1396 فرانسه 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 402 304,835,997 Rls. 9,367 $
73 1396 فرانسه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 6,000 256,956,480 Rls. 7,920 $
74 1396 فرانسه 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 1,300 254,241,000 Rls. 7,800 $
75 1396 فرانسه 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 138 249,772,600 Rls. 7,700 $
76 1396 فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 34 243,939,965 Rls. 7,507 $
77 1396 فرانسه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 1,779 230,871,504 Rls. 7,116 $
78 1396 فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 98 201,161,870 Rls. 6,199 $
79 1396 فرانسه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 1,522 197,799,120 Rls. 6,088 $
80 1396 فرانسه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 450 177,238,800 Rls. 5,400 $
81 1396 فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 96 165,842,402 Rls. 5,078 $
82 1396 فرانسه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 600 155,755,200 Rls. 4,800 $
83 1396 فرانسه 09102090 زعفران به صورت فله 3 151,805,160 Rls. 4,678 $
84 1396 فرانسه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 250 145,971,000 Rls. 4,500 $
85 1396 فرانسه 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 260 126,592,179 Rls. 3,896 $
86 1396 فرانسه 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 1,685 125,582,688 Rls. 3,869 $
87 1396 فرانسه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 1,873 121,560,534 Rls. 3,746 $
88 1396 فرانسه 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 113,533,000 Rls. 3,500 $
89 1396 فرانسه 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 840 109,166,400 Rls. 3,360 $
90 1396 فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 64 96,791,251 Rls. 2,941 $
91 1396 فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,400 92,878,540 Rls. 2,822 $
92 1396 فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 500 88,377,456 Rls. 2,724 $
93 1396 فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 600 78,228,000 Rls. 2,400 $
94 1396 فرانسه 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 138 73,139,520 Rls. 2,256 $
95 1396 فرانسه 84295990 ماشين آلات گودبردا ري ،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه ،غير مذكور درجاي ديگر 650 63,265,800 Rls. 1,950 $
96 1396 فرانسه 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10 گرم آماده براي خرده فروشي 1 59,439,380 Rls. 1,820 $
97 1396 فرانسه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 200 52,152,000 Rls. 1,600 $
98 1396 فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,250 49,057,500 Rls. 1,500 $
99 1396 فرانسه 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 150 48,666,000 Rls. 1,500 $
100 1396 فرانسه 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 119 46,779,852 Rls. 1,428 $
101 1396 فرانسه 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 60 46,757,500 Rls. 1,434 $
102 1396 فرانسه 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 520 42,666,495 Rls. 1,311 $
103 1396 فرانسه 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 200 38,941,200 Rls. 1,200 $
104 1396 فرانسه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,650 37,774,275 Rls. 1,155 $
105 1396 فرانسه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 130 36,820,800 Rls. 1,131 $
106 1396 فرانسه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 130 32,439,000 Rls. 1,000 $
107 1396 فرانسه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 24,500 32,005,820 Rls. 980 $
108 1396 فرانسه 09102040 پودر زعفران در بسته­بندي 10-30 گرم 1 27,599,787 Rls. 848 $
109 1396 فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 95 25,996,000 Rls. 800 $
110 1396 فرانسه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 380 24,657,440 Rls. 760 $
111 1396 فرانسه 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 376 24,434,980 Rls. 752 $
112 1396 فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 40 23,432,400 Rls. 720 $
113 1396 فرانسه 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 50 19,307,155 Rls. 595 $
114 1396 فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 33 19,164,015 Rls. 585 $
115 1396 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 146 16,271,610 Rls. 499 $
116 1396 فرانسه 08109020 زرشك تازه 60 13,623,960 Rls. 420 $
117 1396 فرانسه 37061000 فيلم هاي سينماتوگرافي ، عکسبرداري شده وظاهر شده ، حتي توأم شده با حاشيه صدا يا فقط داراي حاشيه صدا با پهناي 35 ميليمتر يا بيشتر 100 13,038,000 Rls. 400 $
118 1396 فرانسه 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 300 11,349,800 Rls. 350 $
119 1396 فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 105 10,792,650 Rls. 330 $
120 1396 فرانسه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 280 9,730,500 Rls. 300 $
121 1396 فرانسه 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 30 8,112,250 Rls. 250 $
122 1396 فرانسه 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 80 5,225,440 Rls. 160 $
123 1396 فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 765 5,045,004 Rls. 155 $
124 1396 فرانسه 16043100 خاويار 7 604,311 Rls. 19 $
125 1396 فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 62 343,770 Rls. 11 $
126 1396 فرانسه 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 75 218,430 Rls. 7 $
مجموع کل
646,603,241,235 ريال
مجموع کل
19,874,605 دلار
[1]