آمار کل " صادرات به" کشور "فنلاند" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 فنلاند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 100 635,376,340 Rls. 19,587 $
2 1396 فنلاند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 461,632,320 Rls. 14,240 $
3 1396 فنلاند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 451,078,166 Rls. 13,743 $
4 1396 فنلاند 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 17,800 446,747,070 Rls. 13,706 $
5 1396 فنلاند 09102090 زعفران به صورت فله 8 384,004,522 Rls. 11,758 $
6 1396 فنلاند 09102090 زعفران به صورت فله 2 105,608,750 Rls. 3,250 $
7 1396 فنلاند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 87 29,259,978 Rls. 902 $
8 1396 فنلاند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 87 29,250,056 Rls. 902 $
9 1396 فنلاند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 85 28,737,235 Rls. 883 $
10 1396 فنلاند 68159930 مصنوعات سنگي تراش خورده مورد استفاده در معماري 270 13,038,000 Rls. 400 $
11 1396 فنلاند 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 28 5,036,570 Rls. 154 $
12 1396 فنلاند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14 2,289,350 Rls. 70 $
13 1396 فنلاند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 31 1,946,340 Rls. 60 $
14 1396 فنلاند 52081900 ساير پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, سفيدنشده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باحدا قل 85درصدپنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 7 1,822,520 Rls. 56 $
15 1396 فنلاند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 11 1,144,675 Rls. 35 $
16 1396 فنلاند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 6 947,111 Rls. 29 $
مجموع کل
2,597,919,003 ريال
مجموع کل
79,775 دلار
[1]