آمار کل " صادرات به" کشور "فيجي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 فيجي 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 48,000 2,500,430,400 Rls. 76,960 $
2 1396 فيجي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 5,000 262,755,900 Rls. 8,100 $
3 1396 فيجي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,400 259,771,512 Rls. 8,008 $
4 1396 فيجي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,000 225,155,700 Rls. 6,930 $
مجموع کل
3,248,113,512 ريال
مجموع کل
99,998 دلار
[1]