آمار کل " صادرات به" کشور "فيليپين" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 فيليپين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 21,000,000 673,148,112,000 Rls. 20,748,000 $
2 1396 فيليپين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 15,750,000 510,882,750,000 Rls. 15,750,000 $
3 1396 فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 554,400 17,985,918,720 Rls. 554,372 $
4 1396 فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 369,600 12,119,368,800 Rls. 369,600 $
5 1396 فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 522,136 7,619,315,308 Rls. 234,961 $
6 1396 فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 198,000 6,420,744,000 Rls. 198,000 $
7 1396 فيليپين 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 184,800 5,979,080,000 Rls. 184,000 $
8 1396 فيليپين 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 119,700 4,893,485,625 Rls. 149,625 $
9 1396 فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 342,124 3,885,540,607 Rls. 119,743 $
10 1396 فيليپين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 100,800 2,936,141,165 Rls. 90,317 $
11 1396 فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 210,462 2,594,021,560 Rls. 79,976 $
12 1396 فيليپين 27132000 قيرنفت 154,300 1,452,218,674 Rls. 44,747 $
13 1396 فيليپين 27101940 روغن پايه معدني 99,830 1,245,102,570 Rls. 37,935 $
14 1396 فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 125,320 1,162,414,169 Rls. 35,389 $
15 1396 فيليپين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,041,440,000 Rls. 32,000 $
16 1396 فيليپين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,038,368,000 Rls. 32,000 $
17 1396 فيليپين 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 20,000 1,038,016,000 Rls. 32,000 $
18 1396 فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 100,000 973,740,000 Rls. 30,000 $
19 1396 فيليپين 27132000 قيرنفت 138,365 938,666,640 Rls. 28,856 $
20 1396 فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 62,379 911,096,060 Rls. 28,070 $
21 1396 فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 88,480 717,252,010 Rls. 22,120 $
22 1396 فيليپين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 200 489,428,267 Rls. 15,083 $
23 1396 فيليپين 27132000 قيرنفت 44,180 418,427,108 Rls. 12,812 $
24 1396 فيليپين 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 280,031,310 Rls. 8,619 $
25 1396 فيليپين 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 279,583,122 Rls. 8,619 $
26 1396 فيليپين 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 8,774 260,363,100 Rls. 8,025 $
27 1396 فيليپين 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 9,900 219,547,152 Rls. 6,768 $
28 1396 فيليپين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31 73,455,636 Rls. 2,238 $
29 1396 فيليپين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 18 70,300,814 Rls. 2,146 $
30 1396 فيليپين 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 10 45,817,950 Rls. 1,410 $
31 1396 فيليپين 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 550 44,673,750 Rls. 1,375 $
مجموع کل
1,261,164,420,117 ريال
مجموع کل
38,868,806 دلار
[1]