آمار کل " صادرات به" کشور "قزاقستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 469,100 133,667,699,780 Rls. 4,121,470 $
2 1396 قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 420,579 119,181,872,650 Rls. 3,672,997 $
3 1396 قزاقستان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 333,900 94,011,931,875 Rls. 2,898,125 $
4 1396 قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 281,834 78,800,496,636 Rls. 2,429,014 $
5 1396 قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,124,327 56,415,365,146 Rls. 1,738,828 $
6 1396 قزاقستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 1,086,350 53,435,146,480 Rls. 1,629,495 $
7 1396 قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,844,342 39,965,953,237 Rls. 1,231,838 $
8 1396 قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,784,810 35,941,581,364 Rls. 1,108,366 $
9 1396 قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 321,021 34,666,849,969 Rls. 1,059,368 $
10 1396 قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 27,832,252 34,522,806,363 Rls. 1,053,444 $
11 1396 قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,671,501 32,298,471,540 Rls. 995,585 $
12 1396 قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 99,238 28,272,598,135 Rls. 868,333 $
13 1396 قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 395,136 26,996,424,818 Rls. 823,340 $
14 1396 قزاقستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 528,100 26,355,980,200 Rls. 809,880 $
15 1396 قزاقستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 484,570 25,158,089,728 Rls. 775,312 $
16 1396 قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 445,629 24,055,225,256 Rls. 741,349 $
17 1396 قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 112,540 22,994,440,464 Rls. 708,664 $
18 1396 قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,019,412 21,580,952,612 Rls. 665,478 $
19 1396 قزاقستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 387,000 20,701,851,200 Rls. 638,400 $
20 1396 قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 16,700,615 20,034,303,398 Rls. 615,347 $
21 1396 قزاقستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 373,490 19,398,768,496 Rls. 597,936 $
22 1396 قزاقستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,574,504 19,128,235,444 Rls. 589,432 $
23 1396 قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 227,867 17,697,692,405 Rls. 543,789 $
24 1396 قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 682,544 17,621,804,822 Rls. 537,650 $
25 1396 قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 652,533 16,993,870,041 Rls. 522,017 $
26 1396 قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 202,203 16,417,463,571 Rls. 506,087 $
27 1396 قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 1,423,960 16,050,705,869 Rls. 494,681 $
28 1396 قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 314,454 15,166,510,819 Rls. 467,703 $
29 1396 قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 77,515 14,560,858,160 Rls. 448,024 $
30 1396 قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 680,587 14,355,349,547 Rls. 442,382 $
31 1396 قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 133,583 14,300,481,165 Rls. 440,726 $
32 1396 قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 494,294 14,111,831,074 Rls. 434,900 $
33 1396 قزاقستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 137,400 13,529,115,000 Rls. 412,200 $
34 1396 قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 166,778 12,714,544,090 Rls. 391,864 $
35 1396 قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 154,718 12,696,609,365 Rls. 386,795 $
36 1396 قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 127,810 12,553,643,460 Rls. 383,430 $
37 1396 قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 85,550 12,228,516,330 Rls. 376,870 $
38 1396 قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 352,759 10,882,539,738 Rls. 335,400 $
39 1396 قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 46,815 10,709,864,025 Rls. 327,705 $
40 1396 قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 359,428 10,254,999,896 Rls. 316,056 $
41 1396 قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 157,560 10,095,939,800 Rls. 311,120 $
42 1396 قزاقستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 250,000 9,356,687,500 Rls. 287,500 $
43 1396 قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 114,448 9,292,334,910 Rls. 286,120 $
44 1396 قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 103,148 8,700,051,452 Rls. 268,135 $
45 1396 قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 25,100 8,022,560,100 Rls. 247,300 $
46 1396 قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 114,702 7,349,213,338 Rls. 226,579 $
47 1396 قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 889,172 6,781,005,310 Rls. 208,422 $
48 1396 قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 289,753 6,435,696,130 Rls. 197,914 $
49 1396 قزاقستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 10,441 6,388,620,000 Rls. 196,000 $
50 1396 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 49,415 6,281,664,830 Rls. 191,926 $
51 1396 قزاقستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 3,900 6,167,020,000 Rls. 190,000 $
52 1396 قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 260,830 6,101,992,901 Rls. 188,054 $
53 1396 قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 53,696 5,844,841,040 Rls. 179,896 $
54 1396 قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 89,010 5,784,285,200 Rls. 178,020 $
55 1396 قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي ، تازه يا سرد کرده 283,131 5,564,722,812 Rls. 171,627 $
56 1396 قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 56,000 5,475,960,000 Rls. 168,000 $
57 1396 قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 65,284 5,295,021,290 Rls. 163,210 $
58 1396 قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 52,611 5,119,313,355 Rls. 157,765 $
59 1396 قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 31,226 5,108,379,670 Rls. 156,130 $
60 1396 قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 62,220 5,054,597,250 Rls. 155,550 $
61 1396 قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 235,645 5,015,407,512 Rls. 153,168 $
62 1396 قزاقستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 22,436 4,889,250,000 Rls. 150,000 $
63 1396 قزاقستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,000 4,864,868,750 Rls. 148,750 $
64 1396 قزاقستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 81,744 4,857,862,228 Rls. 149,764 $
65 1396 قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 29,781 4,839,311,100 Rls. 148,905 $
66 1396 قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 42,110 4,821,665,345 Rls. 147,385 $
67 1396 قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 62,500 4,812,847,875 Rls. 148,125 $
68 1396 قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 58,752 4,765,374,720 Rls. 146,880 $
69 1396 قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 42,640 4,565,765,325 Rls. 140,712 $
70 1396 قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 161,601 4,554,821,775 Rls. 140,433 $
71 1396 قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,219,878 4,537,368,298 Rls. 139,852 $
72 1396 قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,886,500 4,516,994,490 Rls. 138,662 $
73 1396 قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 153,133 4,485,097,445 Rls. 137,821 $
74 1396 قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,595 4,459,691,115 Rls. 137,264 $
75 1396 قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 26,907 4,364,853,540 Rls. 134,535 $
76 1396 قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,125,671 4,339,053,113 Rls. 133,739 $
77 1396 قزاقستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 24,086 4,334,829,070 Rls. 132,730 $
78 1396 قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 98,504 4,312,460,519 Rls. 131,743 $
79 1396 قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 167,998 4,100,794,205 Rls. 125,999 $
80 1396 قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 155,441 4,033,283,854 Rls. 124,353 $
81 1396 قزاقستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 20,867 4,025,880,180 Rls. 124,068 $
82 1396 قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 345,027 4,010,832,824 Rls. 122,605 $
83 1396 قزاقستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 39,800 3,877,422,000 Rls. 119,500 $
84 1396 قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 291,852 3,862,623,312 Rls. 119,055 $
85 1396 قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 330,804 3,858,448,478 Rls. 118,968 $
86 1396 قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 31,575 3,805,201,532 Rls. 117,309 $
87 1396 قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 126,957 3,685,516,510 Rls. 112,694 $
88 1396 قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 317,468 3,663,391,651 Rls. 111,842 $
89 1396 قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 164,231 3,662,882,540 Rls. 112,930 $
90 1396 قزاقستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 160,900 3,654,167,720 Rls. 112,630 $
91 1396 قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 69,576 3,648,447,831 Rls. 112,475 $
92 1396 قزاقستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 31,350 3,559,917,900 Rls. 109,705 $
93 1396 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 33,960 3,545,046,000 Rls. 109,000 $
94 1396 قزاقستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 4,149 3,528,019,170 Rls. 107,874 $
95 1396 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 37,204 3,513,083,260 Rls. 108,260 $
96 1396 قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 81,637 3,477,468,659 Rls. 106,129 $
97 1396 قزاقستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 17,673 3,473,502,288 Rls. 106,032 $
98 1396 قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 45,000 3,459,512,700 Rls. 106,650 $
99 1396 قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 438,752 3,342,079,694 Rls. 103,017 $
100 1396 قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 462,385 3,283,819,409 Rls. 101,203 $
101 1396 قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 142,780 3,244,882,708 Rls. 100,007 $
102 1396 قزاقستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 2,502,000 3,058,225,875 Rls. 93,825 $
103 1396 قزاقستان 07070000 خيار ، خيار ترشي ، تازه يا سرد کرده 208,972 3,049,248,900 Rls. 94,041 $
104 1396 قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 18,328 2,972,584,390 Rls. 91,617 $
105 1396 قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,948,310,000 Rls. 90,000 $
106 1396 قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 89,970 2,938,330,230 Rls. 89,970 $
107 1396 قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 70,064 2,933,321,945 Rls. 90,404 $
108 1396 قزاقستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 22,500 2,919,510,000 Rls. 90,000 $
109 1396 قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,409,695 2,902,889,905 Rls. 88,607 $
110 1396 قزاقستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 25,500 2,894,995,250 Rls. 89,250 $
111 1396 قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 67,036 2,883,100,040 Rls. 88,712 $
112 1396 قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,656 2,741,517,517 Rls. 84,493 $
113 1396 قزاقستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 27,720 2,724,238,440 Rls. 83,160 $
114 1396 قزاقستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 16,474 2,702,832,100 Rls. 82,370 $
115 1396 قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 92,310 2,702,424,605 Rls. 83,079 $
116 1396 قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 124,000 2,574,597,120 Rls. 79,343 $
117 1396 قزاقستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 43,216 2,534,572,150 Rls. 78,107 $
118 1396 قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 84,031 2,474,358,524 Rls. 75,628 $
119 1396 قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 355,946 2,462,805,281 Rls. 75,898 $
120 1396 قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,779 2,444,621,870 Rls. 75,335 $
121 1396 قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 133,404 2,418,305,926 Rls. 74,588 $
122 1396 قزاقستان 90281000 کنتورگاز 13,667 2,397,627,826 Rls. 73,414 $
123 1396 قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 24,240 2,393,287,920 Rls. 72,720 $
124 1396 قزاقستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 24,500 2,385,663,000 Rls. 73,500 $
125 1396 قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,293 2,371,995,705 Rls. 72,879 $
126 1396 قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 251,341 2,352,825,703 Rls. 71,965 $
127 1396 قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 27,848 2,348,130,082 Rls. 72,404 $
128 1396 قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 27,782 2,343,736,084 Rls. 72,233 $
129 1396 قزاقستان 90281000 کنتورگاز 12,910 2,342,780,050 Rls. 72,199 $
130 1396 قزاقستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 42,394 2,340,395,483 Rls. 71,855 $
131 1396 قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 24,005 2,337,399,085 Rls. 72,013 $
132 1396 قزاقستان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 102,000 2,316,001,800 Rls. 71,400 $
133 1396 قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 23,700 2,306,412,900 Rls. 71,100 $
134 1396 قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 248,800 2,302,462,655 Rls. 70,699 $
135 1396 قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,360 2,285,784,864 Rls. 70,488 $
136 1396 قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 34,666 2,249,414,068 Rls. 69,332 $
137 1396 قزاقستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 65,000 2,235,391,600 Rls. 68,900 $
138 1396 قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,768 2,219,244,636 Rls. 68,451 $
139 1396 قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 63,316 2,190,184,632 Rls. 67,270 $
140 1396 قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 279,110 2,181,698,584 Rls. 67,234 $
141 1396 قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,960 2,162,313,360 Rls. 65,880 $
142 1396 قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,920 2,133,548,652 Rls. 65,760 $
143 1396 قزاقستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 59,298 2,122,845,260 Rls. 65,228 $
144 1396 قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 71,542 2,089,004,272 Rls. 64,388 $
145 1396 قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 181,411 2,075,547,816 Rls. 63,964 $
146 1396 قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,004,960 2,053,714,656 Rls. 63,312 $
147 1396 قزاقستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 24,052 2,034,842,100 Rls. 62,706 $
148 1396 قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 272,437 2,027,407,701 Rls. 62,506 $
149 1396 قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 17,660 2,003,756,580 Rls. 61,810 $
150 1396 قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 42,144 1,992,979,578 Rls. 60,582 $
151 1396 قزاقستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 15,000 1,946,280,000 Rls. 60,000 $
152 1396 قزاقستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 9,984 1,943,879,588 Rls. 59,926 $
153 1396 قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 39,400 1,908,774,000 Rls. 58,875 $
154 1396 قزاقستان 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 139,950 1,871,209,992 Rls. 57,659 $
155 1396 قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,787 1,866,638,613 Rls. 57,547 $
156 1396 قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 63,763 1,861,347,345 Rls. 57,387 $
157 1396 قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 63,025 1,839,381,016 Rls. 56,722 $
158 1396 قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 4,350 1,834,708,200 Rls. 56,550 $
159 1396 قزاقستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 26,245 1,702,513,150 Rls. 52,490 $
160 1396 قزاقستان 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 30,502 1,681,154,684 Rls. 51,476 $
161 1396 قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 122,403 1,678,694,652 Rls. 51,502 $
162 1396 قزاقستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 10,282 1,659,765,385 Rls. 50,953 $
163 1396 قزاقستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 2,300 1,646,013,600 Rls. 50,400 $
164 1396 قزاقستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 38,914 1,640,878,548 Rls. 50,577 $
165 1396 قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 71,105 1,637,624,960 Rls. 50,481 $
166 1396 قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 55,144 1,627,020,869 Rls. 49,630 $
167 1396 قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,588,776,000 Rls. 49,000 $
168 1396 قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16,294 1,585,634,316 Rls. 48,882 $
169 1396 قزاقستان 08062040 انگور آفتابي دانه دار تازه يا خشک کرده 20,000 1,576,438,200 Rls. 48,582 $
170 1396 قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 35,136 1,557,786,930 Rls. 47,939 $
171 1396 قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 25,720 1,504,398,330 Rls. 46,296 $
172 1396 قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 63,000 1,457,974,350 Rls. 44,730 $
173 1396 قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,449 1,338,449,163 Rls. 41,261 $
174 1396 قزاقستان 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 36,000 1,312,538,040 Rls. 40,392 $
175 1396 قزاقستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,231 1,308,714,660 Rls. 40,370 $
176 1396 قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 78,554 1,274,473,370 Rls. 39,277 $
177 1396 قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 122,600 1,272,528,064 Rls. 39,232 $
178 1396 قزاقستان 08109020 زرشك تازه 8,520 1,271,349,288 Rls. 39,192 $
179 1396 قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 60,500 1,255,612,160 Rls. 38,720 $
180 1396 قزاقستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 12,900 1,255,582,800 Rls. 38,700 $
181 1396 قزاقستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 25,760 1,254,177,120 Rls. 38,640 $
182 1396 قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,066 1,242,716,970 Rls. 38,126 $
183 1396 قزاقستان 85144000 ساير دستگاه ها براي عمل اوردن مواد با گرما به وسيله القا يا از دست دادن دي الكتريك 12,100 1,217,175,000 Rls. 37,500 $
184 1396 قزاقستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 251,810 1,216,425,000 Rls. 37,500 $
185 1396 قزاقستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 24,840 1,209,385,080 Rls. 37,260 $
186 1396 قزاقستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,049 1,191,246,556 Rls. 36,196 $
187 1396 قزاقستان 32041610 --- گرانول مستربچ 64,152 1,173,733,740 Rls. 36,126 $
188 1396 قزاقستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 19,896 1,172,057,256 Rls. 36,074 $
189 1396 قزاقستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,592 1,144,614,950 Rls. 35,122 $
190 1396 قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 1,135,540,000 Rls. 35,000 $
191 1396 قزاقستان 34012030 صابون چيپس 60,000 1,130,652,000 Rls. 34,800 $
192 1396 قزاقستان 34012030 صابون چيپس 60,000 1,128,842,400 Rls. 34,800 $
193 1396 قزاقستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,962 1,103,868,580 Rls. 34,049 $
194 1396 قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 6,750 1,103,793,750 Rls. 33,750 $
195 1396 قزاقستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,658 1,103,617,143 Rls. 33,745 $
196 1396 قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,700 1,089,099,604 Rls. 33,182 $
197 1396 قزاقستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 10,820 1,055,367,900 Rls. 32,460 $
198 1396 قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,747 1,054,212,627 Rls. 32,241 $
199 1396 قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 16,000 1,038,016,000 Rls. 32,000 $
200 1396 قزاقستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,525 1,032,398,735 Rls. 31,567 $
مجموع کل
1,712,885,365,105 ريال
مجموع کل
52,681,826 دلار