آمار کل " صادرات به" کشور "كامرون" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 كامرون 27132000 قيرنفت 2,667,527 18,385,813,539 Rls. 560,179 $
2 1396 كامرون 27101910 روغن موتور 496,202 9,364,685,319 Rls. 288,372 $
3 1396 كامرون 27101910 روغن موتور 232,100 4,366,758,017 Rls. 134,617 $
4 1396 كامرون 27101910 روغن موتور 206,103 3,878,740,817 Rls. 119,539 $
5 1396 كامرون 27101910 روغن موتور 147,140 2,787,151,719 Rls. 85,341 $
6 1396 كامرون 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 169,920 2,621,230,564 Rls. 79,862 $
7 1396 كامرون 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 22,760 2,233,097,400 Rls. 68,280 $
8 1396 كامرون 27132000 قيرنفت 299,675 2,042,614,398 Rls. 62,931 $
9 1396 كامرون 27132000 قيرنفت 100,000 681,219,000 Rls. 21,000 $
10 1396 كامرون 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 54,660 198,251,820 Rls. 6,112 $
11 1396 كامرون 27132000 قيرنفت 19,633 133,791,876 Rls. 4,122 $
12 1396 كامرون 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 790 64,876,000 Rls. 2,000 $
13 1396 كامرون 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 90 11,815,920 Rls. 360 $
مجموع کل
46,770,046,389 ريال
مجموع کل
1,432,715 دلار
[1]