آمار کل " صادرات به" کشور "كانادا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 16,307 62,110,231,965 Rls. 1,898,904 $
2 1396 كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 22,295 60,573,791,179 Rls. 1,855,909 $
3 1396 كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 67,500 19,967,904,000 Rls. 615,375 $
4 1396 كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 42,500 19,387,652,500 Rls. 597,500 $
5 1396 كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,387 14,134,190,494 Rls. 435,614 $
6 1396 كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,484 12,281,651,313 Rls. 378,515 $
7 1396 كانادا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 221,750 11,346,801,872 Rls. 345,834 $
8 1396 كانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,945 8,503,685,480 Rls. 262,245 $
9 1396 كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 315,640 8,286,671,296 Rls. 255,508 $
10 1396 كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,803 7,575,909,232 Rls. 233,574 $
11 1396 كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 277,456 7,103,443,286 Rls. 218,907 $
12 1396 كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 244,821 6,841,458,867 Rls. 210,881 $
13 1396 كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 249,980 6,245,807,004 Rls. 192,523 $
14 1396 كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 70,880 6,228,012,686 Rls. 191,975 $
15 1396 كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 6,224,231,250 Rls. 191,250 $
16 1396 كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 18,353 5,964,177,345 Rls. 183,001 $
17 1396 كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 19,384 5,639,148,945 Rls. 173,819 $
18 1396 كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 116,696 4,918,896,424 Rls. 151,705 $
19 1396 كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 179,920 4,670,645,878 Rls. 144,035 $
20 1396 كانادا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 80,875 4,233,549,403 Rls. 129,817 $
21 1396 كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 80,000 4,215,534,000 Rls. 128,400 $
22 1396 كانادا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 76,250 3,995,313,100 Rls. 123,125 $
23 1396 كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 50,926 3,875,183,796 Rls. 119,440 $
24 1396 كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 119,912 3,129,974,230 Rls. 96,212 $
25 1396 كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 124,860 3,119,809,500 Rls. 96,142 $
26 1396 كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 82 2,796,044,200 Rls. 86,180 $
27 1396 كانادا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 52,500 2,745,815,550 Rls. 84,650 $
28 1396 كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 106,800 2,695,545,314 Rls. 82,236 $
29 1396 كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 63,430 2,674,918,376 Rls. 82,459 $
30 1396 كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 61,147 2,583,082,798 Rls. 79,609 $
31 1396 كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,686 2,258,131,719 Rls. 69,591 $
32 1396 كانادا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 89,260 2,236,669,790 Rls. 68,730 $
33 1396 كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 35,209 2,132,117,080 Rls. 65,693 $
34 1396 كانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,254 2,099,555,340 Rls. 64,712 $
35 1396 كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 21,027 2,047,041,531 Rls. 63,081 $
36 1396 كانادا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 45,814 1,949,376,856 Rls. 59,558 $
37 1396 كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 6,204 1,943,187,430 Rls. 59,876 $
38 1396 كانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,000 1,906,056,880 Rls. 58,760 $
39 1396 كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 96 1,897,846,974 Rls. 58,543 $
40 1396 كانادا 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 18,323 1,738,149,498 Rls. 53,582 $
41 1396 كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,577,458,800 Rls. 48,600 $
42 1396 كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,321 1,549,771,921 Rls. 47,772 $
43 1396 كانادا 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 19,213 1,514,465,344 Rls. 46,688 $
44 1396 كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 13,200 1,503,579,000 Rls. 46,200 $
45 1396 كانادا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 52,600 1,454,706,550 Rls. 44,430 $
46 1396 كانادا 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 7,220 1,404,337,000 Rls. 43,000 $
47 1396 كانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 14,212 1,386,749,432 Rls. 42,738 $
48 1396 كانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,480 1,355,283,564 Rls. 41,764 $
49 1396 كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,170 1,352,503,021 Rls. 41,684 $
50 1396 كانادا 90153000 ترا زها 1,000 1,312,473,050 Rls. 40,390 $
51 1396 كانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 19,200 1,257,945,600 Rls. 38,400 $
52 1396 كانادا 08132000 آلو خشک کرده 18,980 1,255,935,343 Rls. 38,705 $
53 1396 كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 21,391 1,250,072,105 Rls. 38,435 $
54 1396 كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 20 1,197,511,546 Rls. 36,906 $
55 1396 كانادا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 28,734 1,118,910,480 Rls. 34,480 $
56 1396 كانادا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 18,750 1,070,453,967 Rls. 32,982 $
57 1396 كانادا 32064910 --- گرانول مستربچ 24,000 1,066,956,000 Rls. 32,880 $
58 1396 كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,050,667,200 Rls. 32,400 $
59 1396 كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 8,348 1,015,149,827 Rls. 31,285 $
60 1396 كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 366 978,202,609 Rls. 30,157 $
61 1396 كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,594 958,390,633 Rls. 29,541 $
62 1396 كانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,857 838,131,035 Rls. 25,627 $
63 1396 كانادا 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 880 822,775,000 Rls. 25,000 $
64 1396 كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 11 791,619,208 Rls. 24,395 $
65 1396 كانادا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,325 770,127,132 Rls. 23,732 $
66 1396 كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 10,000 752,215,000 Rls. 23,000 $
67 1396 كانادا 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 2,941 751,532,709 Rls. 23,159 $
68 1396 كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 14 750,558,380 Rls. 23,131 $
69 1396 كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,783 656,565,360 Rls. 20,234 $
70 1396 كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 270 655,436,504 Rls. 20,200 $
71 1396 كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 8,699 638,517,490 Rls. 19,639 $
72 1396 كانادا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 2,550 616,368,755 Rls. 18,995 $
73 1396 كانادا 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 19,360 574,477,096 Rls. 17,704 $
74 1396 كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,981 570,001,059 Rls. 17,565 $
75 1396 كانادا 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,520 551,266,815 Rls. 16,989 $
76 1396 كانادا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 18,550 541,769,445 Rls. 16,695 $
77 1396 كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,440 522,044,145 Rls. 15,960 $
78 1396 كانادا 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,320 490,659,120 Rls. 15,120 $
79 1396 كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 10,000 487,350,000 Rls. 15,000 $
80 1396 كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 10,384 485,371,704 Rls. 14,960 $
81 1396 كانادا 90153000 ترا زها 190 483,635,670 Rls. 14,904 $
82 1396 كانادا 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 23,876 482,503,785 Rls. 14,803 $
83 1396 كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,164 482,319,290 Rls. 14,695 $
84 1396 كانادا 08109020 زرشك تازه 2,070 469,838,975 Rls. 14,480 $
85 1396 كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 12,140 468,715,570 Rls. 14,330 $
86 1396 كانادا 08109020 زرشك تازه 1,500 446,503,570 Rls. 13,630 $
87 1396 كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,797 444,276,352 Rls. 13,562 $
88 1396 كانادا 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 1,063 441,111,706 Rls. 13,594 $
89 1396 كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 4,939 440,572,916 Rls. 13,582 $
90 1396 كانادا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,900 423,485,550 Rls. 13,050 $
91 1396 كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,070 409,322,961 Rls. 12,494 $
92 1396 كانادا 85340000 مدا رهاي چاپي 350 398,002,500 Rls. 12,250 $
93 1396 كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,766 394,914,304 Rls. 12,032 $
94 1396 كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 8,000 381,541,440 Rls. 11,760 $
95 1396 كانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 6,400 377,811,120 Rls. 11,640 $
96 1396 كانادا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,069 376,561,404 Rls. 11,604 $
97 1396 كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,675 375,077,991 Rls. 11,559 $
98 1396 كانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,463 374,154,264 Rls. 11,538 $
99 1396 كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 19 370,372,886 Rls. 11,414 $
100 1396 كانادا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 38,000 365,127,400 Rls. 11,252 $
101 1396 كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 3 357,617,430 Rls. 11,007 $
102 1396 كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 17,830 355,977,210 Rls. 10,938 $
103 1396 كانادا 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 16,897 343,505,114 Rls. 10,586 $
104 1396 كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,634 342,565,810 Rls. 10,537 $
105 1396 كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,427 341,927,316 Rls. 10,539 $
106 1396 كانادا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 150 337,324,000 Rls. 10,396 $
107 1396 كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 5 308,817,952 Rls. 9,456 $
108 1396 كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,828 304,326,540 Rls. 9,387 $
109 1396 كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 9,080 297,451,720 Rls. 9,080 $
110 1396 كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 5,375 295,811,488 Rls. 9,114 $
111 1396 كانادا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 4,407 286,366,860 Rls. 8,814 $
112 1396 كانادا 09102090 زعفران به صورت فله 5 284,386,397 Rls. 8,665 $
113 1396 كانادا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 17,046 276,495,797 Rls. 8,522 $
114 1396 كانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,675 274,685,980 Rls. 8,467 $
115 1396 كانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 8,180 269,798,050 Rls. 8,290 $
116 1396 كانادا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 625 263,991,516 Rls. 8,136 $
117 1396 كانادا 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 165 262,731,600 Rls. 8,100 $
118 1396 كانادا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 12,548 261,901,110 Rls. 8,061 $
119 1396 كانادا 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 4,150 245,180,340 Rls. 7,470 $
120 1396 كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 648 235,763,530 Rls. 7,270 $
121 1396 كانادا 08109020 زرشك تازه 826 235,459,261 Rls. 7,255 $
122 1396 كانادا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 730 230,377,000 Rls. 7,000 $
123 1396 كانادا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 10 216,529,170 Rls. 6,630 $
124 1396 كانادا 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 21,208 214,479,390 Rls. 6,558 $
125 1396 كانادا 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 1,111 211,298,065 Rls. 6,483 $
126 1396 كانادا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,174 208,063,746 Rls. 6,412 $
127 1396 كانادا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,775 199,811,113 Rls. 6,159 $
128 1396 كانادا 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 440 194,970,000 Rls. 6,000 $
129 1396 كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 5,020 188,805,965 Rls. 5,773 $
130 1396 كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 3,900 187,459,200 Rls. 5,760 $
131 1396 كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,550 182,166,850 Rls. 5,570 $
132 1396 كانادا 08134000 ساير ميوه ها خشک کرده 2,900 169,623,900 Rls. 5,220 $
133 1396 كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 237 169,165,752 Rls. 5,214 $
134 1396 كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,528 168,531,000 Rls. 5,196 $
135 1396 كانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 206 167,086,600 Rls. 5,150 $
136 1396 كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 2,698 162,046,248 Rls. 4,996 $
137 1396 كانادا 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 977 160,770,235 Rls. 4,885 $
138 1396 كانادا 08132000 آلو خشک کرده 420 160,571,566 Rls. 4,917 $
139 1396 كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,585 154,299,750 Rls. 4,755 $
140 1396 كانادا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 190 152,034,688 Rls. 4,686 $
141 1396 كانادا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 2,270 147,273,060 Rls. 4,540 $
142 1396 كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,500 145,890,000 Rls. 4,500 $
143 1396 كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 2,288 140,990,905 Rls. 4,345 $
144 1396 كانادا 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 3 134,337,820 Rls. 4,139 $
145 1396 كانادا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 20,560 134,030,640 Rls. 4,112 $
146 1396 كانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 362 133,559,530 Rls. 4,116 $
147 1396 كانادا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,268 132,411,916 Rls. 4,082 $
148 1396 كانادا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,000 131,357,600 Rls. 4,048 $
149 1396 كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 750 130,262,660 Rls. 4,015 $
150 1396 كانادا 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 190 129,980,000 Rls. 4,000 $
151 1396 كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 120 129,760,695 Rls. 3,981 $
152 1396 كانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 880 128,478,240 Rls. 3,960 $
153 1396 كانادا 08109020 زرشك تازه 490 127,360,800 Rls. 3,920 $
154 1396 كانادا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 730 123,674,655 Rls. 3,811 $
155 1396 كانادا 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 1,265 123,033,900 Rls. 3,795 $
156 1396 كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 2,160 117,854,768 Rls. 3,632 $
157 1396 كانادا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 260 115,705,040 Rls. 3,566 $
158 1396 كانادا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 470 112,706,336 Rls. 3,446 $
159 1396 كانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,150 112,107,750 Rls. 3,450 $
160 1396 كانادا 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 625 110,536,708 Rls. 3,407 $
161 1396 كانادا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 109,833,100 Rls. 3,380 $
162 1396 كانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,080 106,631,640 Rls. 3,240 $
163 1396 كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 250 106,466,750 Rls. 3,250 $
164 1396 كانادا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 900 105,118,560 Rls. 3,240 $
165 1396 كانادا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 2,000 103,836,800 Rls. 3,200 $
166 1396 كانادا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,880 98,402,652 Rls. 3,033 $
167 1396 كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 786 96,697,678 Rls. 2,981 $
168 1396 كانادا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 274 90,819,174 Rls. 2,798 $
169 1396 كانادا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 740 88,553,321 Rls. 2,729 $
170 1396 كانادا 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 1,352 87,715,056 Rls. 2,704 $
171 1396 كانادا 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,458 85,117,312 Rls. 2,624 $
172 1396 كانادا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 590 84,008,570 Rls. 2,560 $
173 1396 كانادا 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 500 81,110,000 Rls. 2,500 $
174 1396 كانادا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,590 80,298,900 Rls. 2,475 $
175 1396 كانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 72 78,806,167 Rls. 2,413 $
176 1396 كانادا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,345 78,563,871 Rls. 2,421 $
177 1396 كانادا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 593 78,524,236 Rls. 2,404 $
178 1396 كانادا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,710 76,716,712 Rls. 2,364 $
179 1396 كانادا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 1,180 76,567,840 Rls. 2,360 $
180 1396 كانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 750 73,707,750 Rls. 2,250 $
181 1396 كانادا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 73,334,740 Rls. 2,260 $
182 1396 كانادا 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 300 71,095,759 Rls. 2,191 $
183 1396 كانادا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 580 64,898,000 Rls. 2,000 $
184 1396 كانادا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 773 63,831,117 Rls. 1,967 $
185 1396 كانادا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 29 59,793,598 Rls. 1,843 $
186 1396 كانادا 20029010 رب گوجه فرنگي 1,210 58,874,970 Rls. 1,815 $
187 1396 كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 700 56,628,300 Rls. 1,740 $
188 1396 كانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 946 55,509,285 Rls. 1,703 $
189 1396 كانادا 07129090 ساير سبزيجات خشک شده ، مخلوط سبزيجات حتي بريده شده ، کوبيده يا ساييده شده اما آماده نشده به نحوي ديگر 852 54,210,225 Rls. 1,671 $
190 1396 كانادا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 367 53,389,962 Rls. 1,645 $
191 1396 كانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 710 52,735,840 Rls. 1,610 $
192 1396 كانادا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 58 52,600,259 Rls. 1,611 $
193 1396 كانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 444 52,022,173 Rls. 1,603 $
194 1396 كانادا 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 1,575 51,110,325 Rls. 1,575 $
195 1396 كانادا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 850 49,646,970 Rls. 1,530 $
196 1396 كانادا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 1 49,138,500 Rls. 1,500 $
197 1396 كانادا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 93 46,829,653 Rls. 1,444 $
198 1396 كانادا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,366 42,186,300 Rls. 1,300 $
199 1396 كانادا 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زند 110 42,177,200 Rls. 1,300 $
200 1396 كانادا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 720 42,039,648 Rls. 1,296 $
مجموع کل
396,702,410,179 ريال
مجموع کل
12,187,034 دلار