آمار کل " صادرات به" کشور "كلمبيا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 كلمبيا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,013,000 7,427,664,472 Rls. 228,938 $
2 1396 كلمبيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 37,550 798,230,935 Rls. 24,407 $
3 1396 كلمبيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 89 607,150,765 Rls. 18,711 $
4 1396 كلمبيا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 440 469,628,760 Rls. 14,408 $
5 1396 كلمبيا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 230 194,568,000 Rls. 6,000 $
6 1396 كلمبيا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 44 74,982,834 Rls. 2,313 $
مجموع کل
9,572,225,766 ريال
مجموع کل
294,777 دلار
[1]