آمار کل " صادرات به" کشور "كنيا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 36,084,317 600,830,085,984 Rls. 18,529,347 $
2 1396 كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 23,088,080 320,567,056,909 Rls. 9,769,951 $
3 1396 كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 8,640,296 202,077,801,965 Rls. 6,230,239 $
4 1396 كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 13,181,235 171,373,298,525 Rls. 5,226,575 $
5 1396 كنيا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 8,637,107 109,626,888,695 Rls. 3,368,471 $
6 1396 كنيا 27132000 قيرنفت 15,390,248 104,278,457,345 Rls. 3,185,787 $
7 1396 كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,922,373 92,161,598,380 Rls. 2,842,739 $
8 1396 كنيا 27132000 قيرنفت 9,675,309 64,799,642,881 Rls. 1,996,749 $
9 1396 كنيا 27132000 قيرنفت 8,838,438 60,194,723,394 Rls. 1,855,436 $
10 1396 كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,179,296 33,929,020,970 Rls. 1,046,062 $
11 1396 كنيا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,157,557 27,033,797,155 Rls. 830,659 $
12 1396 كنيا 27132000 قيرنفت 3,864,876 26,055,785,505 Rls. 801,554 $
13 1396 كنيا 27132000 قيرنفت 2,888,337 19,648,924,674 Rls. 605,748 $
14 1396 كنيا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 382,500 13,613,456,025 Rls. 419,738 $
15 1396 كنيا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 270,000 9,445,546,463 Rls. 291,151 $
16 1396 كنيا 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 247,500 9,157,700,120 Rls. 282,140 $
17 1396 كنيا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 247,500 8,591,982,300 Rls. 264,825 $
18 1396 كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 256,075 7,477,271,348 Rls. 230,467 $
19 1396 كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 309,056 6,647,653,535 Rls. 204,185 $
20 1396 كنيا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 180,000 6,277,797,000 Rls. 192,600 $
21 1396 كنيا 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 157,500 5,453,785,575 Rls. 166,163 $
22 1396 كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 249,581 5,262,185,015 Rls. 162,227 $
23 1396 كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 183,446 5,251,657,734 Rls. 161,906 $
24 1396 كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 165,054 3,679,824,667 Rls. 112,579 $
25 1396 كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 88,016 3,140,422,229 Rls. 96,814 $
26 1396 كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 76,016 2,723,959,380 Rls. 83,634 $
27 1396 كنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 151,910 2,574,776,835 Rls. 78,993 $
28 1396 كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 82,250 2,400,482,700 Rls. 74,025 $
29 1396 كنيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 265,480 1,910,753,285 Rls. 58,405 $
30 1396 كنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 84,320 1,904,509,914 Rls. 58,693 $
31 1396 كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 327,330 1,792,627,440 Rls. 55,072 $
32 1396 كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 52,000 1,533,121,200 Rls. 46,710 $
33 1396 كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,484,000 1,448,903,400 Rls. 44,520 $
34 1396 كنيا 27101940 روغن پايه معدني 102,540 1,341,428,280 Rls. 41,016 $
35 1396 كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 33,008 1,187,453,140 Rls. 36,308 $
36 1396 كنيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 97,500 1,079,961,540 Rls. 33,192 $
37 1396 كنيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 17,863 1,050,843,202 Rls. 32,078 $
38 1396 كنيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 144,670 1,032,595,188 Rls. 31,821 $
39 1396 كنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 97,030 1,003,171,608 Rls. 30,564 $
40 1396 كنيا 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 10,196 992,397,072 Rls. 30,588 $
41 1396 كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 205,326 830,749,794 Rls. 25,599 $
42 1396 كنيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 840,000 824,166,000 Rls. 25,200 $
43 1396 كنيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,700 799,051,044 Rls. 24,618 $
44 1396 كنيا 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 17,000 745,645,500 Rls. 22,950 $
45 1396 كنيا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,757 744,382,116 Rls. 22,962 $
46 1396 كنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 25,350 727,180,890 Rls. 22,372 $
47 1396 كنيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 678,004,624 Rls. 20,908 $
48 1396 كنيا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,640 493,278,576 Rls. 15,204 $
49 1396 كنيا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 11,376 371,528,784 Rls. 11,376 $
50 1396 كنيا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 752 335,948,688 Rls. 10,357 $
51 1396 كنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 17,600 335,251,281 Rls. 10,331 $
52 1396 كنيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 104 326,328,728 Rls. 9,992 $
53 1396 كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 46,160 262,205,839 Rls. 8,017 $
54 1396 كنيا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 659 258,495,985 Rls. 7,915 $
55 1396 كنيا 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 42,780 255,670,834 Rls. 7,883 $
56 1396 كنيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 80 247,683,217 Rls. 7,633 $
57 1396 كنيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 25,320 199,335,936 Rls. 6,144 $
58 1396 كنيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 8,302 199,253,235 Rls. 6,113 $
59 1396 كنيا 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 3,860 187,931,820 Rls. 5,790 $
60 1396 كنيا 28365000 کربنات کلسيم 19,000 123,268,200 Rls. 3,799 $
61 1396 كنيا 25202000 ک گچ 107,800 59,714,040 Rls. 1,832 $
62 1396 كنيا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,728 48,925,552 Rls. 1,508 $
63 1396 كنيا 25202000 ک گچ 75,000 41,373,750 Rls. 1,275 $
64 1396 كنيا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 1,152 37,375,488 Rls. 1,152 $
65 1396 كنيا 19053200 ويفل ها و ويفرها 480 27,999,172 Rls. 863 $
66 1396 كنيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 396 24,397,888 Rls. 752 $
67 1396 كنيا 08091000 زردآلو ,تازه 341 19,557,000 Rls. 600 $
68 1396 كنيا 08071900 خربزه وهمانند 386 16,297,500 Rls. 500 $
69 1396 كنيا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 130 15,331,212 Rls. 468 $
70 1396 كنيا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 15 15,174,115 Rls. 468 $
71 1396 كنيا 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 3,110 13,038,000 Rls. 400 $
72 1396 كنيا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 288 7,462,120 Rls. 230 $
73 1396 كنيا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 288 6,521,244 Rls. 201 $
74 1396 كنيا 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 125 6,483,600 Rls. 200 $
75 1396 كنيا 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 100 3,911,400 Rls. 120 $
76 1396 كنيا 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 20 3,241,800 Rls. 100 $
77 1396 كنيا 65040000 کلاه و ساير پوشش هاي سر، گيس باف يا تهيه شده از جفت و جور کردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين شده 10 3,241,800 Rls. 100 $
78 1396 كنيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 9 2,750,160 Rls. 85 $
79 1396 كنيا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 5 1,298,320 Rls. 40 $
مجموع کل
1,949,852,803,829 ريال
مجموع کل
59,895,788 دلار
[1]