آمار کل " صادرات به" کشور "كنگو" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 كنگو 27132000 قيرنفت 795,820 5,485,278,284 Rls. 167,122 $
2 1396 كنگو 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 304,000 3,106,262,880 Rls. 95,760 $
3 1396 كنگو 19053200 ويفل ها و ويفرها 27,648 1,614,856,934 Rls. 49,766 $
4 1396 كنگو 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,371 1,280,247,029 Rls. 39,469 $
5 1396 كنگو 20029010 رب گوجه فرنگي 31,396 1,222,292,705 Rls. 37,675 $
6 1396 كنگو 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 28,000 635,588,800 Rls. 19,600 $
7 1396 كنگو 29391110 كدئين فسفات 25 575,969,750 Rls. 17,750 $
8 1396 كنگو 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,163 423,816,389 Rls. 13,061 $
9 1396 كنگو 27101910 روغن موتور 17,728 370,516,355 Rls. 11,345 $
10 1396 كنگو 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 16,817 219,664,434 Rls. 6,726 $
11 1396 كنگو 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,900 143,007,480 Rls. 4,410 $
مجموع کل
15,077,501,040 ريال
مجموع کل
462,684 دلار
[1]