آمار کل " صادرات به" کشور "كويت" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 كويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 32,500,000 279,380,887,500 Rls. 8,612,500 $
2 1396 كويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 30,372,148 260,936,227,980 Rls. 8,048,619 $
3 1396 كويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 30,300,000 260,509,098,000 Rls. 8,029,500 $
4 1396 كويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 30,000,000 258,295,500,000 Rls. 7,950,000 $
5 1396 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 123,003,238 134,397,284,928 Rls. 4,099,926 $
6 1396 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 10,108,754 105,651,206,208 Rls. 3,256,973 $
7 1396 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 8,850,153 94,389,347,733 Rls. 2,891,424 $
8 1396 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 5,869,823 74,222,377,591 Rls. 2,288,635 $
9 1396 كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 231,084 66,394,865,873 Rls. 2,046,683 $
10 1396 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 77,024,514 65,856,554,663 Rls. 2,030,088 $
11 1396 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 5,390,363 54,940,485,131 Rls. 1,694,574 $
12 1396 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 48,850,000 51,821,119,000 Rls. 1,592,750 $
13 1396 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 47,625,167 51,305,767,844 Rls. 1,581,914 $
14 1396 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 49,183,186 44,640,711,245 Rls. 1,371,761 $
15 1396 كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 4,024,021 39,680,616,007 Rls. 1,221,208 $
16 1396 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 31,141,670 32,976,341,456 Rls. 1,016,749 $
17 1396 كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 127,080 31,994,130,153 Rls. 983,571 $
18 1396 كويت 08071100 هندوا نه , تازه 3,683,874 30,195,974,405 Rls. 930,548 $
19 1396 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 33,687,144 29,688,993,271 Rls. 914,951 $
20 1396 كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 123,274 29,559,603,604 Rls. 911,106 $
21 1396 كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 59,000 28,717,170,000 Rls. 885,000 $
22 1396 كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 30,000,000 24,324,750,000 Rls. 750,000 $
23 1396 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,758,298 23,182,323,799 Rls. 714,499 $
24 1396 كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 96,398 22,660,482,316 Rls. 698,275 $
25 1396 كويت 25202000 ک گچ 22,872,576 22,370,939,112 Rls. 689,674 $
26 1396 كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,743,090 20,329,814,686 Rls. 627,093 $
27 1396 كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 68,659 17,242,691,668 Rls. 526,252 $
28 1396 كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 34,820 16,975,888,500 Rls. 522,300 $
29 1396 كويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 68,406 16,533,760,160 Rls. 509,800 $
30 1396 كويت 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 263,890 15,408,687,815 Rls. 474,957 $
31 1396 كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,255,184 15,146,373,652 Rls. 467,513 $
32 1396 كويت 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,010,077 14,745,891,977 Rls. 450,303 $
33 1396 كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,253,264 14,670,827,069 Rls. 450,817 $
34 1396 كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 174,279 14,633,712,076 Rls. 451,127 $
35 1396 كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 138,327 14,466,634,128 Rls. 445,861 $
36 1396 كويت 25221000 آهک زنده 3,885,138 14,453,434,610 Rls. 445,417 $
37 1396 كويت 25202000 ک گچ 13,766,181 14,346,013,168 Rls. 442,798 $
38 1396 كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 29,310 14,262,523,650 Rls. 439,650 $
39 1396 كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,060 13,497,008,750 Rls. 415,925 $
40 1396 كويت 08071100 هندوا نه , تازه 2,437,294 12,031,991,218 Rls. 367,010 $
41 1396 كويت 25202000 ک گچ 11,811,013 11,885,735,850 Rls. 366,584 $
42 1396 كويت 25202000 ک گچ 12,593,656 11,838,306,156 Rls. 362,039 $
43 1396 كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 33,656 11,761,978,366 Rls. 362,689 $
44 1396 كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,938,221 11,741,405,262 Rls. 360,852 $
45 1396 كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 58,770 11,554,500,318 Rls. 352,626 $
46 1396 كويت 25202000 ک گچ 13,328,739 11,150,175,188 Rls. 343,155 $
47 1396 كويت 08071100 هندوا نه , تازه 2,320,241 10,918,704,501 Rls. 336,551 $
48 1396 كويت 25221000 آهک زنده 2,892,292 10,718,369,495 Rls. 330,319 $
49 1396 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 27,096,353 10,547,465,193 Rls. 325,048 $
50 1396 كويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,400 10,409,388,000 Rls. 321,000 $
51 1396 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 25,575,282 10,000,663,800 Rls. 306,912 $
52 1396 كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 48,989 9,618,807,232 Rls. 295,528 $
53 1396 كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,470,152 9,613,086,480 Rls. 296,417 $
54 1396 كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 34,950 9,352,403,315 Rls. 287,587 $
55 1396 كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,429 9,199,518,312 Rls. 283,479 $
56 1396 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 23,310,104 9,190,023,607 Rls. 279,715 $
57 1396 كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 46,693 9,090,615,131 Rls. 280,165 $
58 1396 كويت 08071100 هندوا نه , تازه 2,239,725 9,057,484,016 Rls. 279,310 $
59 1396 كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,405,690 8,808,152,724 Rls. 271,747 $
60 1396 كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 112,550 8,787,609,216 Rls. 270,888 $
61 1396 كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 2,223,826 8,658,720,816 Rls. 266,859 $
62 1396 كويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 22,500 8,363,796,420 Rls. 257,781 $
63 1396 كويت 25221000 آهک زنده 2,722,000 8,011,660,890 Rls. 246,630 $
64 1396 كويت 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,400 7,786,560,000 Rls. 240,000 $
65 1396 كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 95,070 7,397,684,064 Rls. 228,168 $
66 1396 كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,722 7,116,200,726 Rls. 219,386 $
67 1396 كويت 25221000 آهک زنده 1,913,897 7,000,784,000 Rls. 215,885 $
68 1396 كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 89,300 6,950,032,512 Rls. 214,320 $
69 1396 كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,600 6,747,293,960 Rls. 208,070 $
70 1396 كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 32,889 6,401,217,606 Rls. 197,337 $
71 1396 كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 76,220 6,197,492,544 Rls. 190,464 $
72 1396 كويت 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 106,230 6,195,072,122 Rls. 191,019 $
73 1396 كويت 25070010 کائولن 4,500,000 6,160,455,000 Rls. 189,000 $
74 1396 كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,896 6,136,938,857 Rls. 189,151 $
75 1396 كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,067 5,852,618,227 Rls. 180,403 $
76 1396 كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,440,435 5,664,453,185 Rls. 172,852 $
77 1396 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 413,768 5,650,582,455 Rls. 173,343 $
78 1396 كويت 25070010 کائولن 4,004,942 5,456,162,896 Rls. 168,208 $
79 1396 كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 68,730 5,408,553,744 Rls. 164,952 $
80 1396 كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 439,983 5,378,924,386 Rls. 165,815 $
81 1396 كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 4,699,713 5,333,145,905 Rls. 164,488 $
82 1396 كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 86,518 5,058,284,406 Rls. 155,937 $
83 1396 كويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 25,286 4,930,076,410 Rls. 151,718 $
84 1396 كويت 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 63,144 4,573,424,890 Rls. 140,985 $
85 1396 كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,463 4,540,776,035 Rls. 139,523 $
86 1396 كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 91,311 4,436,561,458 Rls. 136,786 $
87 1396 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 10,898,334 4,243,759,265 Rls. 130,778 $
88 1396 كويت 09102090 زعفران به صورت فله 73 4,212,779,103 Rls. 129,856 $
89 1396 كويت 03033300 ک ک كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) 52,940 4,131,861,552 Rls. 127,332 $
90 1396 كويت 04090000 عسل طبيعي 25,000 4,055,219,000 Rls. 125,000 $
91 1396 كويت 25221000 آهک زنده 1,203,279 4,039,315,736 Rls. 123,304 $
92 1396 كويت 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 22,140 3,951,314,730 Rls. 121,770 $
93 1396 كويت 28365000 کربنات کلسيم 987,865 3,843,164,060 Rls. 118,543 $
94 1396 كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 48,000 3,782,401,920 Rls. 116,640 $
95 1396 كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 93,324 3,780,545,545 Rls. 116,525 $
96 1396 كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 335,170 3,685,490,753 Rls. 113,340 $
97 1396 كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 45,000 3,649,275,000 Rls. 112,500 $
98 1396 كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 24,206 3,387,905,524 Rls. 103,676 $
99 1396 كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 275,121 3,361,426,179 Rls. 103,616 $
100 1396 كويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 40,209 3,231,844,380 Rls. 99,630 $
101 1396 كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 52 3,204,444,729 Rls. 98,594 $
102 1396 كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 8,158,829 3,174,830,512 Rls. 97,904 $
103 1396 كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 2,772,836 3,148,620,167 Rls. 97,048 $
104 1396 كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 49 3,048,164,715 Rls. 93,962 $
105 1396 كويت 12071000 ک هسته ميوه نخل و مغز آن 58,450 3,043,608,400 Rls. 93,520 $
106 1396 كويت 12071000 ک هسته ميوه نخل و مغز آن 57,941 3,031,917,025 Rls. 92,705 $
107 1396 كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 90,000 2,942,820,000 Rls. 90,000 $
108 1396 كويت 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 81,105 2,937,190,969 Rls. 89,548 $
109 1396 كويت 84061000 توربين هاي بخارآب وسايرتوربينهاي بخاربراي بحرکت درآوردن وسايل نقليه آبي 20,500 2,919,150,000 Rls. 89,961 $
110 1396 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 206,751 2,904,293,339 Rls. 89,311 $
111 1396 كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,392,000 2,871,347,472 Rls. 87,696 $
112 1396 كويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده غير مذکور 74,722 2,844,117,231 Rls. 87,621 $
113 1396 كويت 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 160,333 2,808,568,620 Rls. 86,580 $
114 1396 كويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 100,241 2,794,906,992 Rls. 86,183 $
115 1396 كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 77,848 2,783,771,265 Rls. 85,025 $
116 1396 كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 146,356 2,770,363,968 Rls. 85,389 $
117 1396 كويت 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 6,679 2,759,746,015 Rls. 84,383 $
118 1396 كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 56,246 2,745,789,105 Rls. 84,369 $
119 1396 كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 34,540 2,689,679,104 Rls. 82,912 $
120 1396 كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 127,413 2,652,885,968 Rls. 81,820 $
121 1396 كويت 28365000 کربنات کلسيم 927,646 2,381,505,201 Rls. 74,211 $
122 1396 كويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 39,389 2,293,994,005 Rls. 70,712 $
123 1396 كويت 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 172,161 2,293,398,168 Rls. 70,675 $
124 1396 كويت 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 200,070 2,271,383,439 Rls. 70,025 $
125 1396 كويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 69,586 2,257,089,808 Rls. 69,584 $
126 1396 كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 63,615 2,246,352,988 Rls. 69,225 $
127 1396 كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 109,692 2,234,137,144 Rls. 68,851 $
128 1396 كويت 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 148,026 2,209,175,550 Rls. 68,092 $
129 1396 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,450 2,198,556,400 Rls. 67,800 $
130 1396 كويت 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 37,110 2,180,597,612 Rls. 67,200 $
131 1396 كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 40,086 2,164,175,874 Rls. 66,699 $
132 1396 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,100 2,154,746,400 Rls. 66,400 $
133 1396 كويت 48051210 کاغذ تفلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا قل 50%خميربکر(Virgin Polp) 143,310 2,145,451,017 Rls. 65,923 $
134 1396 كويت 04090000 عسل طبيعي 15,000 2,116,975,000 Rls. 65,000 $
135 1396 كويت 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 21,345 2,076,526,980 Rls. 64,035 $
136 1396 كويت 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 1,550,000 2,011,962,000 Rls. 62,000 $
137 1396 كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 51,202 2,004,765,714 Rls. 61,803 $
138 1396 كويت 09102090 زعفران به صورت فله 30 1,980,017,835 Rls. 60,933 $
139 1396 كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,576 1,972,037,041 Rls. 60,783 $
140 1396 كويت 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 150 1,965,540,000 Rls. 60,000 $
141 1396 كويت 03061700 ساير انواع ميگو. 9,693 1,952,442,684 Rls. 60,162 $
142 1396 كويت 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 24,121 1,943,208,064 Rls. 59,905 $
143 1396 كويت 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,320 1,937,663,209 Rls. 59,201 $
144 1396 كويت 03023900 ساير ماهي هاي تن , تازه يا سرد کرده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 24,900 1,868,736,800 Rls. 57,590 $
145 1396 كويت 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 1,640,767 1,862,612,310 Rls. 57,426 $
146 1396 كويت 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 1,613,345 1,832,015,348 Rls. 56,467 $
147 1396 كويت 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 175,895 1,823,012,096 Rls. 56,285 $
148 1396 كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 186,564 1,786,431,455 Rls. 55,054 $
149 1396 كويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 22,910 1,784,117,232 Rls. 54,976 $
150 1396 كويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد کرده غير مذکور 46,920 1,675,820,367 Rls. 51,411 $
151 1396 كويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 57,000 1,666,993,500 Rls. 51,300 $
152 1396 كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 50,000 1,622,550,000 Rls. 50,000 $
153 1396 كويت 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 50,000 1,621,900,000 Rls. 50,000 $
154 1396 كويت 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 1,416,316 1,606,447,397 Rls. 49,571 $
155 1396 كويت 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 1,413,678 1,605,399,883 Rls. 49,479 $
156 1396 كويت 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 16,324 1,588,533,084 Rls. 48,972 $
157 1396 كويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 29,145 1,576,305,304 Rls. 48,566 $
158 1396 كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 13,020 1,568,409,258 Rls. 48,332 $
159 1396 كويت 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 213 1,558,970,590 Rls. 47,902 $
160 1396 كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 93,023 1,554,602,714 Rls. 47,911 $
161 1396 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 90,129 1,526,525,489 Rls. 47,046 $
162 1396 كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 39,121 1,525,479,891 Rls. 47,029 $
163 1396 كويت 09102090 زعفران به صورت فله 30 1,517,911,200 Rls. 46,800 $
164 1396 كويت 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 30 1,486,656,963 Rls. 45,847 $
165 1396 كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 137,415 1,472,701,509 Rls. 44,922 $
166 1396 كويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,572 1,471,467,320 Rls. 45,370 $
167 1396 كويت 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 30,181 1,469,226,144 Rls. 45,272 $
168 1396 كويت 03019990 ساير ماهيهاي زنده غيرمذکور درجاي ديگر 9,000 1,462,050,000 Rls. 45,000 $
169 1396 كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 122,601 1,460,225,731 Rls. 44,474 $
170 1396 كويت 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 14,970 1,457,284,590 Rls. 44,910 $
171 1396 كويت 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده بجز جگر وتخم ماهي باستثناي توربوت، حلوا ماهيان، کفشک ماهيان 6,665 1,453,158,170 Rls. 44,798 $
172 1396 كويت 08071900 خربزه وهمانند 121,144 1,437,575,095 Rls. 43,956 $
173 1396 كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 139,739 1,400,022,490 Rls. 43,182 $
174 1396 كويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 14,317 1,392,385,518 Rls. 42,949 $
175 1396 كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 14,240 1,375,523,496 Rls. 42,408 $
176 1396 كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 74,391 1,259,552,815 Rls. 38,832 $
177 1396 كويت 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 16,000 1,245,619,200 Rls. 38,400 $
178 1396 كويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 35,005 1,237,281,756 Rls. 38,162 $
179 1396 كويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 24,424 1,205,727,396 Rls. 36,636 $
180 1396 كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 136,250 1,196,914,864 Rls. 36,784 $
181 1396 كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 58,069 1,156,054,104 Rls. 35,376 $
182 1396 كويت 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,494 1,154,618,737 Rls. 35,583 $
183 1396 كويت 03032500 انواع ماهي كپور Myprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 9,560 1,147,397,269 Rls. 35,372 $
184 1396 كويت 08109020 زرشك تازه 8,601 1,131,717,278 Rls. 34,891 $
185 1396 كويت 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 4,970 1,127,032,750 Rls. 34,730 $
186 1396 كويت 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 16,626 1,078,994,148 Rls. 33,252 $
187 1396 كويت 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,500 1,078,231,000 Rls. 33,250 $
188 1396 كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 292,503 1,065,017,892 Rls. 32,532 $
189 1396 كويت 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 50,380 1,062,279,933 Rls. 32,747 $
190 1396 كويت 46021220 ---سبدبافي وحصير بافي 20,649 1,051,112,462 Rls. 32,392 $
191 1396 كويت 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 916,661 1,041,125,433 Rls. 32,083 $
192 1396 كويت 09102090 زعفران به صورت فله 21 1,038,594,546 Rls. 32,006 $
193 1396 كويت 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 21,133 1,031,643,955 Rls. 31,699 $
194 1396 كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 205,264 1,026,717,790 Rls. 31,644 $
195 1396 كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 18,500 1,023,595,577 Rls. 31,452 $
196 1396 كويت 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 330,458 1,021,690,032 Rls. 31,496 $
197 1396 كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 496,500 1,014,915,416 Rls. 31,279 $
198 1396 كويت 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 889,610 1,011,608,640 Rls. 31,136 $
199 1396 كويت 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,645 991,189,063 Rls. 30,257 $
200 1396 كويت 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 77,915 981,446,508 Rls. 30,161 $
مجموع کل
2,951,805,226,606 ريال
مجموع کل
90,863,059 دلار