آمار کل " صادرات به" کشور "لهستان" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 لهستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 1,015 35,234,727,908 Rls. 1,085,783 $
2 1396 لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 21,964 28,585,556,680 Rls. 880,990 $
3 1396 لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 19,684 19,854,496,992 Rls. 612,264 $
4 1396 لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 15,578 15,346,677,900 Rls. 471,910 $
5 1396 لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,900 15,203,804,480 Rls. 468,520 $
6 1396 لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,000 14,550,626,400 Rls. 448,800 $
7 1396 لهستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 227,600 11,763,962,780 Rls. 362,660 $
8 1396 لهستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 1,566,860 11,322,613,058 Rls. 344,709 $
9 1396 لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 51,000 10,290,202,530 Rls. 317,085 $
10 1396 لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 327,800 9,464,415,510 Rls. 288,614 $
11 1396 لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 9,348,259,200 Rls. 285,600 $
12 1396 لهستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 172,500 8,534,671,650 Rls. 262,470 $
13 1396 لهستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 176,000 6,361,394,512 Rls. 196,064 $
14 1396 لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 3,826 6,237,313,600 Rls. 190,400 $
15 1396 لهستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 932,920 6,062,589,140 Rls. 186,584 $
16 1396 لهستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 910,340 5,954,533,940 Rls. 182,068 $
17 1396 لهستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 873,200 5,667,242,640 Rls. 174,640 $
18 1396 لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 196,600 4,946,367,596 Rls. 152,258 $
19 1396 لهستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 86,891 4,551,473,778 Rls. 140,331 $
20 1396 لهستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 83,000 4,336,097,160 Rls. 133,620 $
21 1396 لهستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 286,100 4,225,668,390 Rls. 128,745 $
22 1396 لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 171,000 4,108,892,130 Rls. 126,625 $
23 1396 لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه حيوانات ، کامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده ، بادکنک وشکمبه ماهي) تازه ، سرد کرده ، يخ زده، نمک زده ويا در آب نمک ، خشک کرده يا دودي 2,766 3,679,716,600 Rls. 113,435 $
24 1396 لهستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 18,687 3,323,829,032 Rls. 102,404 $
25 1396 لهستان 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 17,896 3,180,903,045 Rls. 98,070 $
26 1396 لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 124,800 3,117,490,838 Rls. 96,096 $
27 1396 لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 132,000 3,014,843,150 Rls. 92,920 $
28 1396 لهستان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 11,520 2,999,338,050 Rls. 92,160 $
29 1396 لهستان 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 61,000 2,601,146,600 Rls. 79,300 $
30 1396 لهستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,002 2,584,051,680 Rls. 79,011 $
31 1396 لهستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 2,574,047,025 Rls. 78,705 $
32 1396 لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 41,200 2,406,707,280 Rls. 74,160 $
33 1396 لهستان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 2,206,532,000 Rls. 68,000 $
34 1396 لهستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,669,964,100 Rls. 51,450 $
35 1396 لهستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,669,964,100 Rls. 51,450 $
36 1396 لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 60,800 1,605,098,900 Rls. 49,466 $
37 1396 لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 62,000 1,556,262,400 Rls. 47,740 $
38 1396 لهستان 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 26,000 1,523,106,000 Rls. 46,800 $
39 1396 لهستان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 18,200 1,476,202,000 Rls. 45,500 $
40 1396 لهستان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 17,640 1,437,439,500 Rls. 44,100 $
41 1396 لهستان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 17,111 1,404,043,105 Rls. 42,778 $
42 1396 لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 41,600 1,365,395,200 Rls. 41,600 $
43 1396 لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 48,000 1,294,561,000 Rls. 39,800 $
44 1396 لهستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 174,320 1,130,290,880 Rls. 34,864 $
45 1396 لهستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,174 1,128,645,415 Rls. 34,795 $
46 1396 لهستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,919 1,097,938,120 Rls. 33,736 $
47 1396 لهستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 21,000 1,089,950,400 Rls. 33,600 $
48 1396 لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 42,000 1,048,592,160 Rls. 32,340 $
49 1396 لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,905 1,038,243,066 Rls. 32,007 $
50 1396 لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 41,000 1,024,230,130 Rls. 31,570 $
51 1396 لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,300 995,228,640 Rls. 30,240 $
52 1396 لهستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 12,000 954,000,600 Rls. 29,400 $
53 1396 لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,100 902,748,730 Rls. 27,430 $
54 1396 لهستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 22,500 884,285,966 Rls. 27,038 $
55 1396 لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,670 812,458,125 Rls. 25,038 $
56 1396 لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 32,000 799,517,180 Rls. 24,640 $
57 1396 لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 17,328 733,108,670 Rls. 22,526 $
58 1396 لهستان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 2,500 721,783,010 Rls. 22,178 $
59 1396 لهستان 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 12,160 720,355,968 Rls. 21,888 $
60 1396 لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,000 583,704,000 Rls. 18,000 $
61 1396 لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,000 529,713,030 Rls. 16,170 $
62 1396 لهستان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 23,950 509,135,088 Rls. 15,568 $
63 1396 لهستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,800 478,787,958 Rls. 14,751 $
64 1396 لهستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 16,000 414,950,400 Rls. 12,800 $
65 1396 لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 12,400 402,305,600 Rls. 12,400 $
66 1396 لهستان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 462 391,728,856 Rls. 12,074 $
67 1396 لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63,080 384,760,271 Rls. 11,838 $
68 1396 لهستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 16,000 363,529,600 Rls. 11,200 $
69 1396 لهستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,245 347,670,484 Rls. 10,718 $
70 1396 لهستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 21,000 340,389,000 Rls. 10,500 $
71 1396 لهستان 09102090 زعفران به صورت فله 3 286,259,878 Rls. 8,698 $
72 1396 لهستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 2,850 279,234,450 Rls. 8,550 $
73 1396 لهستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,736 253,405,656 Rls. 7,812 $
74 1396 لهستان 08071100 هندوا نه , تازه 19,000 246,528,800 Rls. 7,600 $
75 1396 لهستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 500 243,330,000 Rls. 7,500 $
76 1396 لهستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,000 195,954,000 Rls. 6,000 $
77 1396 لهستان 08071100 هندوا نه , تازه 39,850 193,908,386 Rls. 5,978 $
78 1396 لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,500 188,328,472 Rls. 5,758 $
79 1396 لهستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 23,500 149,864,027 Rls. 4,619 $
80 1396 لهستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,077 78,954,092 Rls. 2,434 $
81 1396 لهستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 970 76,456,366 Rls. 2,357 $
82 1396 لهستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 750 73,586,250 Rls. 2,250 $
83 1396 لهستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 73,571,652 Rls. 2,268 $
84 1396 لهستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 970 50,960,098 Rls. 1,571 $
85 1396 لهستان 08109020 زرشك تازه 1,572 46,121,925 Rls. 1,415 $
86 1396 لهستان 39269060 پريفرم (PET) 518 42,352,975 Rls. 1,295 $
87 1396 لهستان 07114000 خيار وخيار ترشي (خيار ريز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,200 39,114,000 Rls. 1,200 $
88 1396 لهستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 97 37,757,832 Rls. 1,164 $
89 1396 لهستان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 1 36,784,692 Rls. 1,134 $
90 1396 لهستان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 90 26,279,640 Rls. 810 $
91 1396 لهستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 203 19,761,441 Rls. 609 $
92 1396 لهستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 498 16,232,310 Rls. 498 $
93 1396 لهستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 145 14,116,185 Rls. 435 $
94 1396 لهستان 08071900 خربزه وهمانند 910 10,381,855 Rls. 319 $
95 1396 لهستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 19 10,217,970 Rls. 315 $
96 1396 لهستان 78060010 ساير مصنوعات از سرب 210 7,315,190 Rls. 223 $
97 1396 لهستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 180 7,025,250 Rls. 216 $
مجموع کل
311,174,084,318 ريال
مجموع کل
9,568,022 دلار
[1]