آمار کل " صادرات به" کشور "ليبريا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ليبريا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 100,000 1,881,230,000 Rls. 58,000 $
2 1396 ليبريا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 16,474 1,280,078,020 Rls. 39,455 $
3 1396 ليبريا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,409 480,722,748 Rls. 14,817 $
4 1396 ليبريا 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 6,300 163,485,316 Rls. 5,039 $
5 1396 ليبريا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 2,880 91,848,964 Rls. 2,831 $
6 1396 ليبريا 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 960 31,146,240 Rls. 960 $
7 1396 ليبريا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 480 18,687,744 Rls. 576 $
8 1396 ليبريا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 480 12,458,496 Rls. 384 $
مجموع کل
3,959,657,528 ريال
مجموع کل
122,062 دلار
[1]