آمار کل " صادرات به" کشور "مالتا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 مالتا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,000 885,906,470 Rls. 27,070 $
2 1396 مالتا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 20,400 509,379,024 Rls. 15,708 $
3 1396 مالتا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 19,000 495,444,000 Rls. 15,200 $
4 1396 مالتا 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 5,000 265,347,900 Rls. 8,100 $
5 1396 مالتا 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 242,901,433 Rls. 7,415 $
6 1396 مالتا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,000 62,897,280 Rls. 1,920 $
مجموع کل
2,461,876,107 ريال
مجموع کل
75,413 دلار
[1]