آمار کل " صادرات به" کشور "مالديوز" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 مالديوز 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,874 108,507,567 Rls. 3,297 $
2 1396 مالديوز 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,025 75,432,012 Rls. 2,292 $
3 1396 مالديوز 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 62,530,900 Rls. 1,900 $
4 1396 مالديوز 08094000 آلو و گوجه , تازه 288 6,332,063 Rls. 193 $
5 1396 مالديوز 08061000 انگور تازه 166 3,408,952 Rls. 104 $
6 1396 مالديوز 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 182 2,391,407 Rls. 73 $
7 1396 مالديوز 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 156 2,067,786 Rls. 63 $
8 1396 مالديوز 08091000 زردآلو ,تازه 96 1,900,022 Rls. 58 $
مجموع کل
262,570,709 ريال
مجموع کل
7,980 دلار
[1]