آمار کل " صادرات به" کشور "مالي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 45,610,639 55,009,323,194 Rls. 1,696,270 $
2 1396 سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 35,268,925 45,822,111,339 Rls. 1,412,127 $
3 1396 سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 526,000 15,358,150,800 Rls. 473,328 $
4 1396 سومالي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 37,868 10,630,663,020 Rls. 327,198 $
5 1396 سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 6,984,865 9,106,847,430 Rls. 279,394 $
6 1396 سومالي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,014,550 8,116,210,936 Rls. 250,190 $
7 1396 سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 265,520 7,754,750,568 Rls. 238,968 $
8 1396 سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 118,240 7,251,344,928 Rls. 223,482 $
9 1396 سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 108,497 6,623,927,170 Rls. 202,079 $
10 1396 سومالي 27132000 قيرنفت 822,003 5,638,008,955 Rls. 172,621 $
11 1396 سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 90,195 5,552,501,108 Rls. 171,176 $
12 1396 سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 87,552 5,126,044,025 Rls. 157,590 $
13 1396 سومالي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,014,790 4,676,815,006 Rls. 144,120 $
14 1396 سومالي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 990,015 4,004,055,500 Rls. 122,060 $
15 1396 سومالي 27132000 قيرنفت 500,695 3,427,233,870 Rls. 105,146 $
16 1396 سومالي 27132000 قيرنفت 496,525 3,382,414,530 Rls. 104,270 $
17 1396 مالي 27132000 قيرنفت 359,519 2,449,667,547 Rls. 75,498 $
18 1396 سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 33,870 2,345,475,146 Rls. 72,337 $
19 1396 سومالي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 100,000 2,108,535,000 Rls. 65,000 $
20 1396 سومالي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 32,318 2,104,390,801 Rls. 64,861 $
21 1396 سومالي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 433,100 1,742,277,680 Rls. 53,592 $
22 1396 سومالي 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 45,000 1,722,457,800 Rls. 53,100 $
23 1396 سومالي 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 49,500 1,719,137,970 Rls. 52,965 $
24 1396 سومالي 20029010 رب گوجه فرنگي 35,264 1,716,157,824 Rls. 52,896 $
25 1396 سومالي 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 45,000 1,562,515,650 Rls. 48,150 $
26 1396 سومالي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 21,040 1,432,798,752 Rls. 44,184 $
27 1396 سومالي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 352,000 1,313,333,976 Rls. 40,502 $
28 1396 سومالي 27101910 روغن موتور 36,050 1,286,328,890 Rls. 39,655 $
29 1396 سومالي 27132000 قيرنفت 137,060 933,630,516 Rls. 28,782 $
30 1396 سومالي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 17,460 908,432,000 Rls. 28,000 $
31 1396 سومالي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 14,946 872,345,628 Rls. 26,901 $
32 1396 سومالي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 33,264 869,055,990 Rls. 26,610 $
33 1396 سومالي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 33,264 863,095,350 Rls. 26,610 $
34 1396 سومالي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 24,750 767,941,763 Rls. 23,636 $
35 1396 سومالي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,000 648,760,000 Rls. 20,000 $
36 1396 سومالي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 18,493 539,997,936 Rls. 16,644 $
37 1396 سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,666 519,187,052 Rls. 15,998 $
38 1396 سومالي 27101910 روغن موتور 25,742 512,432,280 Rls. 15,772 $
39 1396 سومالي 90183110 انواع سرنگ هاي انسولين، بدون سوزن با كاربرد اختصاصي 1,170 266,093,100 Rls. 8,190 $
40 1396 سومالي 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 10,000 210,886,000 Rls. 6,500 $
41 1396 سومالي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 7,800 204,079,200 Rls. 6,240 $
42 1396 سومالي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 6,655 198,189,000 Rls. 6,100 $
43 1396 سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,376 185,075,516 Rls. 5,702 $
44 1396 سومالي 20029010 رب گوجه فرنگي 3,840 149,428,224 Rls. 4,608 $
45 1396 سومالي 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 5,400 140,188,320 Rls. 4,320 $
46 1396 سومالي 27101930 روغن ترانسفور ماتور 7,440 91,693,745 Rls. 2,827 $
47 1396 سومالي 20029010 رب گوجه فرنگي 1,667 81,108,400 Rls. 2,480 $
48 1396 سومالي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 924 71,870,706 Rls. 2,217 $
49 1396 سومالي 20029010 رب گوجه فرنگي 1,456 70,888,272 Rls. 2,184 $
50 1396 سومالي 27101950 روغن صنعتي 4,210 69,637,945 Rls. 2,147 $
51 1396 سومالي 09019090 غلاف و پوست قهوه با بدل قهوه حاوي قهوه بجز رديفهاي 09019010و09019020 181 28,847,161 Rls. 889 $
52 1396 سومالي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 252 19,753,820 Rls. 604 $
53 1396 سومالي 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 50 324,490 Rls. 10 $
مجموع کل
228,206,421,829 ريال
مجموع کل
7,026,730 دلار
[1]