آمار کل " صادرات به" کشور "مصر" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 84,501,660 774,970,095,766 Rls. 23,660,465 $
2 1396 مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 70,584,769 641,393,310,630 Rls. 19,763,735 $
3 1396 مصر 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده. 49,000,000 447,203,400,000 Rls. 13,720,000 $
4 1396 مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 30,001,000 363,631,170,635 Rls. 11,190,373 $
5 1396 مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 29,699,921 338,800,183,316 Rls. 10,441,005 $
6 1396 مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 25,008,000 227,117,654,400 Rls. 6,999,219 $
7 1396 مصر 72071190 محصولات نيمه تمام ازآهن يا فولاد غيرممزوج با سطح مقطع مربع يا مستطيل كه اندازه پهناي آن كمتر از دو برابر ضخامت آن باشد با ضخامت بيش از 200 ميلي متر 20,002,000 182,908,689,040 Rls. 5,600,560 $
8 1396 مصر 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 15,925,677 115,739,168,288 Rls. 3,567,352 $
9 1396 مصر 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 300,000 9,653,548,800 Rls. 297,600 $
10 1396 مصر 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 300,000 9,357,641,400 Rls. 288,300 $
11 1396 مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 4,728,974,400 Rls. 145,800 $
12 1396 مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 46,000 4,498,110,000 Rls. 138,000 $
13 1396 مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,152,779,200 Rls. 97,200 $
14 1396 مصر 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 22,800 2,219,511,600 Rls. 68,400 $
15 1396 مصر 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 119 1,702,550,101 Rls. 51,962 $
16 1396 مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 258,550 1,696,735,156 Rls. 51,710 $
17 1396 مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,577,070,000 Rls. 48,600 $
18 1396 مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,476,990,000 Rls. 45,000 $
19 1396 مصر 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 81 1,240,450,090 Rls. 38,226 $
20 1396 مصر 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 48,410 1,112,556,355 Rls. 33,805 $
21 1396 مصر 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 32,090 1,040,967,510 Rls. 32,090 $
22 1396 مصر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,000 917,064,720 Rls. 28,080 $
23 1396 مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 201,220 913,161,495 Rls. 28,033 $
24 1396 مصر 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 56 909,656,957 Rls. 27,944 $
25 1396 مصر 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 55 902,693,324 Rls. 27,821 $
26 1396 مصر 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 52 836,860,756 Rls. 25,807 $
27 1396 مصر 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 10,000 538,670,000 Rls. 16,600 $
28 1396 مصر 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 74,556 518,812,004 Rls. 15,991 $
29 1396 مصر 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 50,130 407,164,680 Rls. 12,532 $
30 1396 مصر 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 150 406,413,481 Rls. 12,526 $
31 1396 مصر 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 7,000 370,353,060 Rls. 11,340 $
32 1396 مصر 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 12,000 311,462,400 Rls. 9,600 $
33 1396 مصر 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 16,410 270,034,755 Rls. 8,205 $
34 1396 مصر 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 39,780 259,325,820 Rls. 7,956 $
35 1396 مصر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,000 226,326,870 Rls. 6,930 $
36 1396 مصر 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 12,850 208,452,700 Rls. 6,425 $
37 1396 مصر 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 78 208,290,480 Rls. 6,420 $
38 1396 مصر 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 130 164,555,000 Rls. 5,000 $
39 1396 مصر 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 78 157,348,668 Rls. 4,794 $
40 1396 مصر 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 8,110 73,659,885 Rls. 2,271 $
41 1396 مصر 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 300 63,580,440 Rls. 1,960 $
42 1396 مصر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 250 24,343,500 Rls. 750 $
43 1396 مصر 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 400 18,095,020 Rls. 556 $
44 1396 مصر 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 149 15,481,226 Rls. 477 $
مجموع کل
3,143,943,363,928 ريال
مجموع کل
96,547,420 دلار
[1]